Obyvatelstvo

 

 • PRAMENNÉ DÍLO 1991 - OBYVATELSTVO V DATECH  

 • Tab. 1       Hlavní ukazatele z výsledků sčítání lidu, domů a bytů
 • Tab. 2/1    Složení obyvatelstva podle hlavních charakteristik a velikosti obce
 • Tab. 2/2    Složení obyvatelstva podle hlavních charakteristik a velikosti obce v %
 • Tab. 3       Obyvatelstvo podle jednotek věku a pohlaví
 • Tab. 4       Obyvatelstvo podle věkových skupin a pohlaví
 • Tab. 5       Obyvatelstvo podle věkových skupin, pohlaví a rodinného stavu
 • Tab. 6       Obyvatelstvo podle národnosti, podle mateřského jazyka a podle pohlaví
 • Tab. 7       Obyvatelstvo podle národnosti a pohlaví, pětiletých věkových skupin a státní příslušnosti
 • Tab. 8/1    Obyvatelstvo podle pohlaví, věkových skupin a podle místa trvalého bydliště matky v době narození
 • Tab. 8/2    Obyvatelstvo podle pohlaví, věkových skupin a podle místa trvalého bydliště matky v době narození v %
 • Tab. 9       Obyvatelstvo podle náboženského vyznání, pětiletých věkových skupin a podle pohlaví
 • Tab. 10     Obyvatelstvo podle náboženského vyznání, podle pohlaví a národnosti
 • Tab. 11     Obyvatelstvo starší 15 let podle náboženského vyznání, podle pohlaví, podle nejvyššího dokončeného stupně školního vzdělání a společenské skupiny
 • Tab. 12     Obyvatelstvo starší 15 let podle věkových skupin, nejvyššího dokončeného stupně školního vzdělání a podle pohlaví
 • Tab. 13     Obyvatelstvo podle stupně ekonomické aktivity, věkových skupin a pohlaví
 • Tab. 14     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a věkových skupin
 • Tab. 15     Obyvatelstvo ekonomicky neaktivní podle pohlaví a věkových skupin
 • Tab. 16     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle společenských skupin, věkových skupin a pohlaví
 • Tab. 17     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle společenské skupin, stupně ekonomické aktivity a nejvyššího dokončeného stupně vzdělání
 • Tab. 18     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle odvětví národního hospodářství a věkových skupin
 • Tab. 19     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle věkových skupin, odvětví národního hospodářství a pohlaví
 • Tab. 20     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle vzdělání a odvětví národního hospodářství
 • Tab. 21     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle stupně ekonomické aktivity, pohlaví, třídy zaměstnání a odvětví národního hospodářství
 • Tab. 22     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle společenských skupin, tříd zaměstnání a odvětví národního hospodářství
 • Tab. 23     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle pohlaví a skupin zaměstnání
 • Tab. 24     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle věku a socioprofesních skupin
 • Tab. 25     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle věkových skupin, pohlaví a socioprofesních skupin
 • Tab. 26     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle vzdělání a socioprofesních skupin
 • Tab. 27     Ekonomicky aktivní obyvatelstvo podle vzdělání, socioprofesních skupin a pohlaví
 • Tab. 28     Důchodci podle věku, pohlaví, ekonomické aktivity a socioprofesních skupin
 • Tab. 29     Intenzita ekonomické aktivity obyvatelstva podle věku
 • Tab. 30     Intenzita ekonomické aktivity žen podle věku a počtu závislých dětí
 • Tab. 31     Ekonomická aktivita žen se závislými dětmi podle rodinného stavu, věku dětí a podle počtu závislých dětí a věkových skupin žen
 • Tab. 32     Ženy podle věku a počtu všech živě narozených dětí
 • Tab. 33     Vdané ženy podle počtu živě narozených dětí
 • Tab. 34     Vdané ženy podle pořadí manželství, délky trvání manželství, počtu všech živě narozených dětí a podle věku ženy
 • Tab. 35     Osoby žijící v manželství podle pořadí manželství a faktická manželství společně bydlících osob podle rodinného stavu, podle pohlaví a věkových skupin
 • Tab. 36     Obyvatelstvo vyjíždějící z obce za prací a do škol
 • Tab. 37     Mezikrajská dojížďka
 • Tab. 38     Dojížďka a vyjížďka do zaměstnání podle okresů
 • Tab. 39     Vyjíždějící do zaměstnání a škol podle okresů
 • Tab. 40     Dojíždějící do zaměstnání a škol podle okresů
 • Tab. 41     Největší proudy meziobecní dojížďky (nad 1 500 dojíždějících)
 • Tab. 42     Seznam největších center dojížďky ekonomicky aktivních osob (nad 3 000 dojíždějících)