Obsah sčítání lidu - 1970

 1. Pořadové číslo osoby
2. Jméno a příjmení
3. Rodné číslo
4. Příbuzenský či jiný vztah
5. Pobyt sčítaného: trvalý, dočasný
6. U osob s trvalým pobytem, ale dočasně nepřítomných:
  důvod dočasné nepřítomnosti
  U osob dočasně přítomných:
7. a) důvod dočasného pobytu
8. b) přesná adresa místa trvalého pobytu
9. Pohlaví
  Datum narození:
10. den
11. měsíc
12. rok
13. Rodinný stav
U ženatých-vdaných, ovdovělých rozvedených:
14. datum uzavření nynějšího (posledního) manželství
15. kolikáté je to manželství
16. u ovdovělých- rozvedených rok ovdovění-rozvodu
U žen počet živě narozených dětí:
17. všech vůbec
18. z nynějšího (posledního) manželství
19. Nejvyšší dokončená škola
20. U středních a vysokých škol: rok ukončení studia
U žáků, studentů a učňů též u studujících při zaměstnání:
21. a) přesné označení školy a forma studia
22. b) místo školy (obec, okres, městský obvod)
23. Státní příslušnost
24. Národnost
25. Mateřský jazyk
26. Zdroj obživy
27. Hlavní zaměstnání
28. Sociální příslušnost v hlavním zaměstnání
29. Je sčítaný vyučen v oboru, v němž pracuje, nebo v příbuzném oboru. Pracuje v oboru, pro něž získal odborné vzdělání nebo v oboru příslušném. U pracujících v závodech, družstvech, ústavech apod.
30. plný název organizace
31. - sídlo organizace
32. - místo pracoviště (provozovny)
33. Vedlejší zaměstnání
Dojížďka nebo docházka do zaměstnání, školy nebo učení: místo pracoviště, okres, důvod dojížďky - docházky, jak často, vzdálenost v km, doba strávená na cestě v minutách, způsob přechodného ubytování v místě pracoviště.