Obsah sčítání lidu - 1961

 1. Řadové číslo osoby
2. Jméno a příjmení
3. Vztah k uživateli bytu (obydlí)
4. Pobyt: trvalý, dočasný
5. U osob s trvalým pobytem, ale dočasně nepřítomných uveďte důvod dočasné nepřítomnosti

U osob dočasné přítomných:
6.    a) důvod dočasného pobytu
7.    b) přesná adresa trvalého pobytu
8. Pohlaví
9. Datum narození (den, měsíc, rok)
10. Rodinný stav

U žen starších 14 let:
11.    a) datum uzavření nynějšího (posledního) manželství
12.    b) pořadí tohoto manželství
13.    c) u ovdovělých (rozvedených) rok ovdovění (rozvodu)
14.    d) počet živě narozených dětí
15.       - všech vůbec
16.       - z nynějšího (posledního) manželství
17. Státní příslušnost
18. Národnost
19. Nejvyšší dokončená škola
20. Zdroj obživy (mzda, plat, jednotky, výnos z majetku apod.)
21. Hlavní zaměstnání, tj. vykonává práce nebo funkce
22. Sociální příslušnost podle hlavního zaměstnání

U pracujících v závodech, družstvech, úřadech aj.:
23.    a) plný název organizace
24.    b) sídlo organizace
25.    c) místo pracoviště (obec, okres)
26. Vedlejší zaměstnání i sociální příslušnost ve vedlejším zaměstnání (v tom i sezónní)
27. Výměra obhospodařované zemědělské půdy v ha