Informace o výsledcích kontroly ÚOOÚ v souvislosti se Sčítáním 2011

 


Úřad pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ) uskutečnil v době od 2. 6. 2011 do 25. 1. 2012 kontrolu dodržování povinností stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, Českým statistickým úřadem (ČSÚ) při zpracování osobních údajů v souvislosti s prováděním sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011. Kontrola se týkala zejména anonymizace sčítacích formulářů s daty, které mají být v souladu se zákonem o sčítání lidu, domů a bytů předány v elektronické podobě Národnímu archivu.

ÚOOÚ na základě provedené kontroly zkonstatoval, že při sčítání lidu 2011 nebylo zjištěno porušení zákona o ochraně osobních údajů.