Bibliografie - 1980

 


Sčítání lidu, domů a bytů 1980 (společný hlavní název všech publikací)

Přehled základních údajů za obce, části obcí a základní sídelní jednotky samostatný svazek za každý okres s 57 absolutními a relativními údaji za každou obec, část obce a základní sídelní jednotku

Tabulky za obce samostatný svazek za každý okres; za každou obec a město obsahuje 17 dílčích tabulek na dvou listech - OB 1 a OB 2 a současně souhrny těchto tabulek jako v následující publikaci

Souhrn tabulek za obce a základní sídelní jednotky podle střediskovosti, sídelních typů a velikostních skupin samostatný svazek za každý okres; souhrn tabulek OB 1 a OB 2

Údaje za obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti samostatný svazek za každé město - středisko osídlení obvodního významu a dále za město nad 10 tis. obyvatel; údaje standardního zpracování u měst nad 50 tis. obyvatel a zúžený tabulkový rozsah u menších měst; samostatný svazek za každý okres s údaji standardního zpracování; samostatný svazek za každý kraj s údaji standardního zpracování

Souhrny tabulek za obce a základní sídelní jednotky podle střediskovosti, sídelních typů a velikostních skupin samostatný svazek za každý kraj; souhrny tabulek OB 1 a OB 2 a 11 tabulek typu K se 156 absolutními a relativními údaji za každý okres, za každé město - středisko osídlení obvodního významu, za úhrn středisek místního významu a za úhrn ostatních, t.j. nestřediskových obcí

Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti samostatný svazek za ČSR a za ČSSR s údaji standardního zpracování

Střediskovost, sídelní typy a velikostní skupiny obcí samostatný svazek za ČSR a za ČSSR; souhrny tabulek OB 1 a OB 2

Odvětvové, sociální, profesní a věkové složení obyvatelstva samostatný svazek za ČSR a za ČSSR

Plodnost žen - manželské páry samostatný svazek za ČSR a za ČSSR

Obyvatelstvo vyjíždějící do zaměstnání, škol a učení jediný svazek za celou ČSSR s údaji o dojížďce a vyjížďce za jednotlivé kraje a okresy

Obyvatelstvo vyjíždějící za zaměstnáním, učením a školou samostatný svazek za každý kraj; obec vyjížďky kraje a vybraná centra dojížďky v ČSSR

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní dojíždějící do zaměstnání samostatný svazek za každý kraj; vybraná centra dojížďky v kraji a obec vyjížďky

Obyvatelstvo dojíždějící do zaměstnání, učení a školy samostatný svazek za každý kraj; vybraná centra dojížďky v kraji a obce vyjížďky

Censové domácnosti samostatný svazek za ČR a za ČSSR

Byty a jejich obydlenost podle druhu domácností a počtu osob samostatný svazek za ČR a za ČSSR

Všechny publikace vydaly společně Federální statistický úřad a Český statistický úřad (publikace za ČSR) resp. Svazky obsahující údaje za ČSSR, ČSR byly zařazeny do edice Československá statistika.

Každá publikace obsahuje údaje pouze za určitý územní okruh (republika, kraj nebo okres); to znamená, že v ní nejsou žádné údaje za nižší územní jednotky (výjimkami jsou první publikace a sedmá v části s tabulkami typu K). Všechny publikace obsahují specifické metodické části, zaměřené na vysvětlení některých pojmů v publikovaných tabulkách.

Výběr hlavních výsledků sčítání lidu, domů a bytů 1980 spolu s územně srovnatelnými daty se sčítání 1970 resp. i 1961 (na podkladě přepočtů) obsahují okresní a krajské analytické publikace vydané jednotlivými okresními odděleními a krajskými správami Českého statistického úřadu v průběhu let 1981 a 1982. V těchto okresních publikacích jsou také hlavní údaje za všechny obce a vybraná města jednotlivých okresů, v krajských publikacích hlavní údaje za všechny okresy a vybraná města kraje resp. i nejdůležitější údaje za ČSSR, ČSR a jednotlivé kraje ČSR.

Censové domácnosti ČSR, ČSSR
Praha, FSÚ 1982, 257 s., Čs. statistika 1982, č. 10

Cikánští občané (Obyvatelstvo, byty a domácnosti)
Praha, FSÚ 1982 - 3 sv.; tabulky za obce, kraje

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980 ČSSR, ČSR
Praha, FSÚ 1982 - 3 mikrofiše

Byty a jejich obydlenost podle druhu domácností a počtu osob - ČSR, ČSSR
Praha, FSÚ 1982, 333 s., Čs. statistika 1982, č. 9

Sčítání domů a bytů 1980 - Česká socialistická republika
Praha, ČSÚ 1982, 303 s.

Obyvatelstvo dojíždějící do zaměstnání, učení a škol podle frekvence dojížďky, pohlaví a věkové skupiny ekonomicky aktivní a podle vybraných center dojížďky a obcí vyjížďky - Kraje....
Praha, FSÚ 1982, 20 s., Čs. statistika 1982, č. 40

Obyvatelstvo ekonomicky aktivní dojíždějící do zaměstnání podle odvětví národního hospodářství a podle vybraných center dojížďky a obcí vyjížďky - Kraje....
Praha, FSÚ 1982, 20 s., Čs. statistika 1982, č. 42

Obyvatelstvo vyjíždějící za zaměstnáním, učením a školou podle frekvence vyjížďky, odvětví národního hospodářství a věkové skupiny ekonomicky aktivních osob a podle obcí vyjížďky a vybraných center dojížďky - Kraje.....
Praha, FSÚ 1982, 4 s., Čs. statistika 1982, č. 38

Obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti ČSR, ČSSR
Praha, FSÚ 1982, 214 s., Čs. statistika 1982, č. 8

Obyvatelstvo vyjíždějící do zaměstnání, škol a učení (velikostní směrové proudy podle okresů a krajů). ČSSR
Praha, FSÚ 1982, č. 37

Odvětvové, sociální, profesní a věkové složení obyvatelstva ČSR, ČSSR
Praha, FSÚ 1982, Čs. statistika 1982, č. 11

Plodnost žen - manželské páry - ČSR, ČSSR
Praha, FSÚ 1982, 262 s., Čs. statistika 1982, č. 25

Přehled základních údajů za obce, části obcí a základní sídelní jednotky - kraj.., okres.., Praha
Praha, FSÚ 1981

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980 - Hl. m. Praha
Praha, MS ČSÚ 1982, sv. 11

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980
Hl. m. Praha 1982, 190 s., 53 tabulek - Obvody

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980 Seznam územních a sídelních jednotek ČSSR za kraje
Praha, FSÚ 1981

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980
Souhrn tabulek za obce a základní sídelní jednotky podle střediskovosti sídelních typů a velikostních skupin; Kraj.., okres..
Praha, FSÚ 1981

Střediskovost, sídelní typy a velikostní skupina obcí ČSR
Praha, FSÚ 1982, 126 s., Čs. statistika 1982 č. 7

Střediskovost, sídelní typy a velikostní skupina obcí ČSSR
Praha, FSÚ 1982, 164 s., Čs. statistika 1982 č. 7

Sčítání lidu, domů a bytů 1980 - Kraj.., okres.., Praha
KS-ČSÚ, OO ČSÚ 1981-1982

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980 - Technický projekt
Praha, FSÚ 1983 - 51 listů, Mikrofiš

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980 - Technický projekt zadání - Aktualizované vydání
Praha, FSÚ 1979 - 1980

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980 Údaje za obyvatelstvo, domy, byty a domácnost - Kraj.., okres..
Praha, FSÚ 1981

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980 Údaje za obyvatelstvo, domy, byty a domácnosti - vybraná města....
Praha, FSÚ 1981

Sčítání lidu, domů a bytů k 1.11.1980
Seznam územních a sídelních jednotek ČSSR za kraje

Věková struktura obyvatelstva
Praha, FSÚ 1981, Zprávy a rozbory, č. 16

Domovní a bytový fond
Praha, FSÚ 1981, Zprávy a rozbory, č. 17

Bytový fond a úroveň bydlení
Praha, FSÚ 1981, Zprávy a rozbory, č. 19

Rozmístění obyvatelstva
Praha, FSÚ 1981, Zprávy a rozbory, č. 20

Obyvatelstvo v produktivním věku - podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1982, Zprávy a rozbory, č. 1

Základní údaje ze sčítání lidu - definitivní výsledky
Praha, FSÚ 1982, Zprávy a rozbory, č. 3

Mladá generace ČSSR - podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1982, Zprávy a rozbory, č. 9

Největší města ČSSR - podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1982, Zprávy a rozbory, č. 10

Domácnosti a rodiny v ČSSR - podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1982, Zprávy a rozbory, č. 13

Ekonomická aktivita obyvatelstva ČSSR -podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1982, Zprávy a rozbory, č. 19

Populační vývoj ČSSR - podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1983, Zprávy a rozbory, č. 3

Cikánské obyvatelstvo a jeho bydlení - podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1983, Zprávy a rozbory, č. 12

Cenzové domácnosti jednotlivců - podle údajů sčítání lidu, domů a bytů 1980
Praha, FSÚ 1983, Zprávy a rozbory, č. 27

Statistický lexikon obcí ČSSR 1982
Podle správního rozdělení k 1. lednu 1982 a výsledků sčítání lidu, domů a bytů k 1. listopadu 1980 díl 1. a 2. Obsahuje základní údaje z výsledků sčítání lidu, domů a bytů provedeného k 1. listopadu 1980. Údaje za uzemní jednotky, matriční obvody a údaje za základní sídelní jednotky jsou uvedeny podle stavu územního členění státu k 1. lednu 1982. Lexikon se skládá ze dvou hlavních částí: systematická část nazvaná - Seznam obcí, části obcí a základních sídelních jednotek podle krajů a okresů. Abecední část zvaná - Abecední seznam obcí, částí obcí a základních sídelních jednotek.
Praha, FSÚ ve spolupráci s ČSÚ a SŠÚ a ministerstvy vnitra ČSR a SSR, SEVT 1984