Analýzy

 


 • Anotace: Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů, které se uskutečnilo k 1. 3. 2001, jsou sestaveny na základě postupné sumarizace vybraných ukazatelů, jejichž pomocí jsou zjišťovány souhrnné ukazatele za osoby a byty ve vybraném územním detailu. Publikace Předběžné výsledky sčítání lidu, domů a bytů 2001 obsahuje základní údaje za Českou republiku, kraje a jednotlivé okresy.
 • 4109-03 - Vývoj věkové struktury obyvatelstva a její tendence
  Anotace: Publikace analyzuje dlouhodobé tendence vývoje věkové struktury obyvatelstva, proces "stárnutí" populace v ČR, porovnání územních rozdílů a zhodnocení příčin na základě údajů sčítání lidu.
 • 4110-03 - Náboženské vyznání obyvatelstva
  Anotace: Zhodnocení změn struktury náboženského vyznání obyvatelstva podle údajů ze sčítání lidu v období 1950 - 2001. Analýza územního rozmístění věřících osob, základní trendy vývoje nejpočetněji zastoupených církví, změny postojů obyvatelstva k otázce náboženství.
 • 4112-03 - Struktura bytového fondu
  Anotace: Hodnocení bytového fondu podle výsledků sčítání lidu. Zaměří se na aktuální počty neobydlených bytů, charakteristiky obydleného bytového fondu (vlastnická struktura domovního a bytového fondu, velikosti bytů, technická vybavenost bytů a charakteristiky úrovně bydlení) a jejich porovnání s předchozími sčítáními.
 • 4113-03 - Úroveň vzdělání obyvatelstva podle výsledků sčítání lidu
  Anotace: Publikace charakterizující na základě výsledků sčítání úroveň vzdělání obyvatelstva podle pohlaví, věku, ekonomické aktivity a dalších kombinačních třídění, včetně srovnání vybraných údajů s výsledky předchozích cenzů.
 • 4114-03 - Národnostní složení obyvatelstva
  Anotace: Analýza základních charaktristik národnostní struktury obyvatelstva, hodnocení dlouhodobého vývoje počtu osob hlavních národnostních menšin v ČR, změny národnostní struktury z hledniska území.
 • 4115-03 Ekonomická aktivita obyvatelstva
  Anotace: Zhodnocení vývoje a změn ekonomické aktivity obyvatelstva, porovnání úrovně zaměstnanosti u mužů a žen, regionální rozmístění zaměstnaných a nezaměstnaných. Charakteristika změn struktury podle odvětví a ekonomické činnosti.
 • 4116-07 Statistický lexikon obcí 2007
  Anotace: Publikace v elektronické podobě je aktualizací publikace "Statistický lexikon obcí ČR 2006". Obsahuje seznam obcí České republiky, jejích částí a základních sídleních jednotek, sestavených podle územní struktury státu k 1. lednu 2007. Statistický lexikon je doplněn základními údaji ze sčítání lidu, domů a bytů 2001 až do úrovně částí obcí a ZSJ, přepočtenými rovněž na územní strukturu k 1.1.2007.
 • 4118-03 - Plodnost a sňatečnost žen
  Anotace: Analýza výsledků sčítání lidu 2001, týkajících se počtu narozených dětí ve vztahu ke struktuře žen - matek podle věku a rodinného stavu. Důležitý podklad pro výpočet generačních měr plodnosti a pro populační prognózy.
 • 4119-03 - Vzdělání a zaměstnanost žen v ČR podle výsledků SLDB 2001
  Anotace: Analýza vzdělání žen a jejich zaměstnanosti podle výsledků SLDB 2001. Publikace se zaměří na problematiku výše a druhu vzdělání žen a jejich uplatnění na trhu práce, především na ekonomickou aktivitu žen, druh jejich profese a postavení v zaměstnání i na frekvenci a vzdálenosti dojíždění do práce.
 • 4120-03 Rozmístění a koncentrace obyvatelstva ČR
  Anotace: Analýza rozdílů v sídelní struktuře mezi českými a moravskými kraji, zhodnocení tendencí ve vývoji těchto rozdílů, hodnocení změn ve vývoji počtu obyvatel a obydlených bytů podle velikostních skupin obcí. Součástí publikace budou i údaje o venkovském a městském obyvatelstvu podle krajů a okresů.
 • 4121-03 - Obyvatelstvo České republiky podle místa narození časová řada
  Anotace: Publikace analyzuje výsledky dlouhodobé migrace obyvatel České republiky zjištěné SLDB 2001 a navazuje na obdobnou publikaci vydanou z výsledků SLDB 1991.
 • 4122-04 Sčítání lidu, domů a bytů k 1.3.2001 - dojížďka a vyjížďka
  Anotace: Analýza výsledků údajů o dojížďce a vyjížďce do zaměstnaní a škol ze SLDB 2001. Vyhodnoceny budou směry dojížďky a vyjížďky, její frekvence, doba trvání a způsob dopravy.
 • 4123-04 Senioři v České republice
  Anotace: Analýza postavení seniorů v ČR a jejich početní zastoupení v populaci pohledem výsledků sčítání lidu.
 • 4124-04 Rodiny se závislými dětmi
  Anotace: Základní charakteristiky souboru rodin se závislými dětmi, změny jejich počtu, struktury podle počtu dětí a průměrná velikost za období mezi sčítáními 1991 a 2001. Územní rozložení a zastoupení jednotlivých typů rodin (úplné a neúplné rodiny). Úroveň bydlení rodin s dětmi a vybavenost jejich domácností v porovnání s bezdětnými rodinami.
 • 4125-04 Faktická v manželství v datech SLDB 2001
  Anotace: Změny v počtu faktických manželství a jejich podílu na celkovém počtu úplných rodin. Základní charakteristiky souboru faktických manželství, resp. obou partnerů např. věk, rodinný stav, vzdělání, náboženské vyznání, ekonomická aktivita. Počty závislých dětí v těchto rodinách. Zhodnocení změn ve srovnání s rokem 1991.
 • 4126-04 Regionální rozdíly v bydlení
  Anotace: Hodnocení vývoje bytového fondu a úrovně bydlení v krajích podle výsledků sčítání lidu, domů a bytů. Některé charakteristiky bytového fondu (velikost bytu, technická vybavenost) budou uvedeny až do úrovně okresů.
 • 4127-04 Obyvatelstvo podle způsobu bydlení
  Anotace: Hodnocení rozdílů v bydlení (byty versus ubytovací zařízení a nouzová obydlí) mezi těmito skupinami osob podle základních charakteristik (věku, pohlaví, rodinného stavu, vzdělání, ekonomické aktivity apod.).
 • 4128-04 Historický lexikon obcí České republiky 1896-2005
  Anotace: Retrospektivní lexikon obcí České republiky je přehledem o vývoji názvů obcí a částí obcí (dříve osady) v návaznosti na územní strukturu (příslušnost k okresu a obci) od roku 1850 do roku 2001. Datová část obsahuje za každou obec a část obce údaje o počtu obyvatel a počtu domů. V publikaci lze nalézt další doplňující informace, např. u každé obce je uvedena první písemná zmínka o její existenci aj.
 • 4131-05 Vybrané charakteristiky bydlení obyvatel za rok 2001
  Anotace: Souhrn údajů charakterizujících úroveň bydlení obyvatelstva z pohledu výsledků sčítání lidu a jiných statistických zjišťování i mezinárodního srovnání. Vybrané údaje ze sčítání 2001 i za jednotlivé obce ČR.
 • 4132-05 Sčítání lidu, domů a bytů 2001- Pramenné dílo
  Anotace: Souhrn základních výsledků ze sčítání lidu 2001 v členění na datovou a analytickou část, retrospektivní přehled vybraných ukazatelů, metodika a další informace ze sčítání lidu 2001.
 • 4133-05 Domácnosti jednotlivců v ČR v letech 1970 až 2001
  Anotace: Vývoj domácností jednotlivců v období 1970-2001, jejich demografická aj. struktura, bydlení a základní informace o domácnostech jednotlivců v krajích a okresech.
 • 4134-06 Mezinárodní výsledky sčítání lidu, domů a bytů
  Anotace: Obsahuje základní údaje ze sčítání lidu, domů a bytů kolem roku 2001 ve vybraných evropských zemích včetně stručného hodnocení.

 • Podobné publikace za jednotlivé kraje, popřípadě za jednotlivé okresy najdete na internetových stránkách příslušných krajských pracovišť

    Hlavní město Praha

    Středočeský kraj

    Jihočeský kraj

    Plzeňský kraj

    Karlovarský kraj

    Ústecký kraj

    Liberecký kraj

    Královéhradecký kraj

    Pardubický kraj

    Vysočina

    Jihomoravský kraj

    Olomoucký kraj

    Zlínský kraj

    Moravskoslezský kraj