Nápověda k elektronickému sčítacímu formuláři

Nápověda k elektronickému sčítacímu formuláři
Nápověda k elektronickému sčítacímu formuláři - text
Co to je elektronický sčítací formulář
 
 • pohodlný a uživatelsky přívětivý nástroj pro snadné vyplnění údajů v rámci Sčítání lidu, domů a bytů 2021
 • je přístupný přes webovou aplikaci a mobilní aplikace pro platformy Android a iOS
 • slouží jako moderní alternativa k listinnému formuláři distribuovanému Českou poštou
Jak formulář funguje
 
 • je to vysoce zabezpečený systém ke sběru dat od respondentů (osob vyplňujících formulář)
 • je maximálně návodný, seřazený podle jednotlivých otázek, které se zobrazují na samostatných obrazovkách, obsahuje pokyny a nápovědu přímo u otázek
 • kromě toho nabízí podporu v podobě chatbota (automatického systému zodpovídajícího dotazy uživatelů)
 • během vyplňování se přizpůsobuje již zadaným údajům a nabízí vždy pouze relevantní otázky
 • systém kontrol automaticky upozorňuje na chyby při vyplňování a bez provedení opravy znemožní přechod k další otázce
 • je přístupný osobám se zdravotním postižením, je ovladatelný, srozumitelný a stabilní dle zákona č. 99/2019 Sb.
Kde ho najít a s čím je kompatibilní
 
Webová aplikace bude přístupná na adrese www.scitani.cz.
Podporované prohlížeče: Chrome, Firefox, Edge, Safari, Internet Explorer
Mobilní aplikace jsou k dispozici v příslušných storech pro platformu iOS a Android. Případně zadejte do vyhledávání „Sčítání2021“.
Práce s formulářem
 
 • vyplnění formuláře Vám zabere přibližně 20 minut, záleží na počtu členů domácnosti a Vaší přípravě před vyplněním
 • chcete-li ušetřit čas při vyplňování, připravte se dopředu (viz Co si připravit před vyplňováním)
 • až do odeslání vyplněného formuláře je možné se k zodpovězeným otázkám vracet a cokoli opravit
 • před samotným odesláním budete znovu vyzváni ke kontrole údajů
 • v okamžiku odeslání přestanou být údaje dostupné pro další úpravy i prohlížení
Co si připravit před vyplňováním
 
Pro přihlášení
 • pomocí čísla dokladu (například občanského průkazu nebo pasu) vydaného v ČR a data narození (viz Možné způsoby ověření pro přihlášení): mít k dispozici tento doklad
 • přes NIA – eidentita.cz: mít např. bankovní identitu, nebo elektronický občanský průkaz, případně další prostředek elektronické identity (více na https://www.identitaobcana.cz, odkud je možné se přihlásit)
 • přes svou datovou schránku fyzické osoby (ISDS): mít uživatelské jméno a heslo pro přihlášení
Pro vyplnění údajů o bytě
 • adresu bydliště v rozhodný okamžik (půlnoc z 26. na 27. 3. 2021)
 • velikost bytu v m2
 • číslo bytu, pokud se byt nachází v bytovém domě, případně jméno vlastníka bytu
 • způsob vytápění a zdroj energie / druh paliva k vytápění bytu
Pro vyplnění dalších osob bydlících společně
 • jméno, příjmení a rok jejich narození
 • pro detailní vyplnění za tyto osoby (nebudou-li vyplňovat samy pomocí odkazu – viz Když vyplňuje více osob) zejména:
  • rodné číslo nebo číslo dokladu vydaného v ČR (například občanského průkazu nebo cestovního pasu) a datum narození
  • obvyklé bydliště jeden rok před Sčítáním
  • první obvyklé bydliště po narození
Části formuláře a postup vyplňování
 
Formulář se skládá z následujících sekcí:
 • Obvyklé bydliště
 • Údaje o bytu
 • Seznam všech osob (zadání osob, které bydlí společně)
 • Vyplňování údajů o osobách (vzdělání, zaměstnání a podobně)
 • Kontrola vyplněných údajů
Vyplňovat elektronický formulář budete moci začít:
 • když se ověříte (viz Možné způsoby ověření pro přihlášení)
 • bude nalezena adresa Vašeho obvyklého bydliště (viz Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů)

Po ověření vyplníte údaje o bydlišti a údaje o bytě – průvodce vás navede pro vyplnění jednotlivých otázek (podrobněji viz Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů).

Vztahy mezi členy domácností:
 • první vyplňující osoba neuvádí žádný vztah k jiným osobám
 • každá další osoba uvádí svůj vztah ke všem osobám v pořadí před ní
 • vztah se vyplňuje pouze v jednom směru (tedy osoba A k osobě B), symetrický vztah se neuvádí
Rozřazení osob do jednotlivých domácností:
 • pokud všechny uvedené osoby netvoří jednu domácnost, je třeba je přiřadit k jednotlivým domácnostem
 • počet domácností je omezen na počet osob, každá osoba musí být uvedena nanejvýš v jedné domácnosti
 • pro přesun osoby mezi domácnostmi ji nejprve z té původní odstraňte, pak ji můžete přesunout do jiné
Možné způsoby ověření pro přihlášení
 
K ověření svojí identity pro přihlášení do elektronického sčítacího formuláře můžete využít tři různé způsoby:

Číslo dokladu, typ dokladu a datum narození
 • pro přihlášení můžete využít občanský průkaz, cestovní pas nebo v případě cizinců i doklad vydaný cizincům v ČR (například dlouhodobé vízum, povolení k dlouhodobému pobytu, povolení k trvalému pobytu, pobytovou kartu rodinného příslušníka občana EU, průkaz o povolení k pobytu pro cizince)
NIA – eIdentita
 • můžete využít kterýkoliv z možných způsobů přihlášení na tomto portálu, nejčastěji pomocí elektronické občanky, nebo bankovní identity; pro informace o způsobech ověření navštivte stránky www.identitaobcana.cz
ISDS (Informační systém datových schránek)
 • máte-li zřízenou a funkční datovou schránku typu Fyzická osoba – FO (40), můžete k ověření využít ověření přes systém datových schránek
Využití přihlášení z Portálu občana
 • pokud se přihlásíte do Portálu občana za použití NIA (například pomocí elektronické občanky), můžete začít rovnou vyplňovat elektronický sčítací formulář z Portálu občana
 • nejprve je potřeba si přidat dlaždici z registru služeb (hledejte službu Online Sčítání lidu domů a bytů), pak klikněte na dlaždici "Sčítání lidu, domů a bytů 2021" a můžete se začít sčítat
Vyplnění adresy obvyklého bydliště, výběr ze seznamu bytů
 
Adresa obvyklého bydliště
 • adresu obvyklého bydliště vyplňuje pouze osoba, která uvedla, že bydlí na území České republiky
 • je to adresa, kde skutečně bydlíte, kde máte svoji domácnost a kde trávíte většinu volného času (nemusí se přitom jednat o adresu trvalého bydliště)
 • pokud nebydlíte na území České republiky, zadáte pouze stát
 • když začnete psát do pole pro adresu, našeptávač bude nabízet návrhy z kompletního seznamu všech platných adres pro území České republiky (najednou zobrazí maximálně 6 adres)
 • neobsahuje-li nabídka Vaši adresu, je potřeba upřesnit zadání
 • pokud ani poté našeptávač Vaši adresu nenabídne, nelze pokračovat ve vyplňování (musíte počkat na návštěvu sčítacího komisaře a vyplnit listinný sčítací formulář)
Výběr ze seznamu bytů (našeptávač)
 • bydlíte-li v bytovém domě, vybíráte ze seznamu bytů:
  • pokud není byt v evidenci, bude otázka „Ve kterém bytě bydlíte?“ přeskočena
  • pokud v evidenci je, můžete byt vybrat ze seznamu
  • nemůžete-li byt v seznamu najít, máte možnost vybrat z nabídky volbu „Nedokážu vybrat / jiný byt“
Vyplnění otázky „Kam chodíte či jezdíte do práce nebo do školy?“ v době koronaviru
 

Údaje o dojížďce do zaměstnání nebo školy vyplňte dle toho, zda pro vás bude práce či výuka z domova obvyklá i po skončení protiepidemických opatření, či nikoliv. Pokud již teď víte, že i nadále budete pracovat z domova, odpovídejte dle adresy, kde bydlíte. U většiny studentů lze předpokládat, že se po skončení epidemie distanční výuka přesune z domova zpět do tříd či poslucháren. V tomto případě odpovězte na otázky dle adresy školy.

Odeslání formuláře
 
 • elektronický sčítací formulář můžete odeslat buď po kompletním, nebo částečném vyplnění
 • částečné odeslání je možné, když jsou vyplněny údaje o bydlení, domácnosti a minimálně o osobě, která formulář založila
 • před odesláním máte možnost zkontrolovat vyplněná data
 • po odeslání aplikace vygeneruje aplikace číslo odeslaného elektronického formuláře a opis všech vyplněných a odeslaných dat
Když vyplňuje více osob
 
 • pokud osoba, která založila elektronický sčítací formulář, vyplní společné otázky týkající se bydlení a domácností a údaje o sobě, může po částečném odeslání nechat vygenerovat unikátní odkaz pro vyplnění údajů za další osobu či osoby
 • každá osoba, která použije unikátní odkaz, se před začátkem vyplňování musí ověřit (viz Možné způsoby ověření pro přihlášení)
 • po ověření je možné vybrat osoby, za které se budou osobní údaje vyplňovat
 • osoba vyplňující formulář na základě zaslaného odkazu
  • nevidí data z již vyplněných a odeslaných částí formuláře ostatních osob
  • může rozpracovanou část formuláře uložit
 • pro opakovaný přístup k uložené rozpracované části formuláře je nutno využít opět zaslaný odkaz a stejný způsob ověření a heslo zadané při uložení formuláře
Přerušení vyplňování
 
 • během vyplňování si můžete kdykoliv rozpracovaný formulář uložit
 • při uložení formuláře budete požádáni o zadání hesla, pomocí kterého se budete moci opět k formuláři přihlásit
 • při návratu k uloženému formuláři používejte pro ověření vždy stejný doklad, kterým jste se ověřili při jeho založení
 • pokud heslo zapomenete, k uloženému formuláři se už nebude možné vrátit, a budete muset začít vyplňovat znovu!
 • při ověření prostřednictvím NIA nebo ISDS není heslo při uložení požadováno
Na co si dát pozor
 
V následujících situacích hrozí ztráta už vyplněných dat a nutnost vyplnit celý formulář znovu:
 • když zapomenete heslo (zadané při uložení rozpracovaného formuláře a při ověření přes číslo dokladu, typ dokladu a datum narození)
 • pokud odešlete formulář jen částečně (nebudou vyplněny všechny osoby) a zapomenete nechat vygenerovat odkaz (neuložíte si ho nebo odkaz ztratíte)
 • použijete-li při znovunačtení uloženého formuláře jiný způsob ověření, než kterým jste se ověřili při jeho založení (k uloženému formuláři se nedostanete)
 • po 10 minutách nečinnosti obdržíte bezpečnostní upozornění a při pokračování nečinnosti budete následně odhlášeni. Pokud jste rozpracovaný formulář neuložili, přijdete o dosud vyplněná data.
Na koho se obrátit v případě potíží s vyplňováním?
 
 • zeptejte se chatbota (v pravém dolním rohu symbol s textem „Potřebujete poradit?“)
 • zavolejte do Kontaktního centra Sčítání lidu, domů a bytů: 253 253 683 (běžná pevná linka) nebo 840 30 40 50 (zpoplatněná bílá linka)
 • napište na adresu dotazy@scitani.cz

Uživatelská příručka k elektronickému sčítacímu formuláři (ESF)