Počet bytů
Počet obydlených bytů podle Sčítání 2021 byl na  území Česka 4 480 139. Jejich počet byl oproti Sčítání 2011 vyšší o 375 504, v relativním vyjádření o 9,1 %.

Počet obydlených bytů*)

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na sloupec v grafu je možno zobrazit počty obydlených bytů v příslušném roce podle krajů.
*) do roku 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
 

 

Vývoj počtu bytů v České republice a krajích*) v letech 1991 až 2021

Nejvyšší počet obydlených bytů mělo podle Sčítání 2021 Hlavní město Praha, kde jich bylo téměř 630 tisíc, a na souboru všech obydlených bytů se podílely 14,0 %. Druhý byl Středočeský kraj s více než 560 tisíci byty, které představovaly 12,5 %, a třetí Moravskoslezský kraj s více než 500 tisíci byty, které tvořily 11,2 % všech obydlených bytů. Naopak jejich nejnižší počet se nacházel na území Karlovarského kraje, kde jich bylo necelých 130 tisíc, a podílely se na všech bytech v Česku pouhými 2,8 %. Druhý nejnižší počet obydlených bytů byl zaznamenán na území Libereckého kraje, kde jich bylo necelých 190 tisíc s podílem 4,2 %.

 

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
 

Území

Rok sčítání lidu

1991

2001

2011

2021

obydlené byty

byty celkem

obydlené byty

neobydlené byty

Česká republika

3 705 681 3 827 678 4 104 635 5 340 033 4 480 139 859 894

Hlavní město Praha

495 804 496 940 542 168 721 332 627 705 93 627

Středočeský kraj

398 988 413 060 482 860 681 857 561 642 120 215

Jihočeský kraj

220 802 231 281 247 608 340 663 265 601 75 062

Plzeňský kraj

203 081 208 992 226 298 302 349 247 030 55 319

Karlovarský kraj

110 112 115 899 119 392 148 516 125 299 23 217

Ústecký kraj

309 621 321 942 330 992 402 467 353 285 49 182

Liberecký kraj

155 363 161 830 171 328 227 144 187 627 39 517

Královéhradecký kraj

198 446 204 529 215 277 282 400 228 569 53 831

Pardubický kraj

175 443 182 943 196 288 255 990 209 133 46 857

Kraj Vysočina

170 165 177 386 188 191 246 827 195 098 51 729

Jihomoravský kraj

396 723 407 270 443 356 572 539 490 005 82 534

Olomoucký kraj

223 857 232 052 243 624 309 906 259 885 50 021

Zlínský kraj

196 120 204 806 217 093 274 838 226 219 48 619

Moravskoslezský kraj

451 156 468 748 480 160 573 205 503 041 70 164
*) údaje o krajích byly přepočteny na území platné k 26. 3. 2021

 

 

Počet bytů podle obydlenosti

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Právní důvod užívání bytu
Mezi obydlenými byty se zjištěným právním důvodem užívání převažovaly ty ve vlastním domě, takových bylo skoro 1,6 milionu a jejich podíl dosáhl 38,5 %. Počtem následovaly byty v osobním vlastnictví, kterých bylo přes 1,1 milionu a které představovaly 27,1 %. Přes 890 tisíc obydlených bytů bylo nájemních či pronajatých a ty relativně zaujímaly 21,5 %. Nejméně obydlených bytů bylo jiného důvodu užívání: přes 130 tisíc s podílem 3,2 %.

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené byty
celkem

v tom podle právního důvodu užívání bytu

ve vlastním
domě

 
v osobním
vlastnictví

 
družstevní jiné bezplatné
užívání bytu

 
nájemní /
pronajatý

 
jiný důvod
užívání bytu

 
nezjištěno

1991

3 705 681 1 367 027 31 164 697 829 94 875 1 465 231 45 586 3 969

2001

3 827 678 1 371 684 421 654 652 028 173 656 1 092 950 96 747 18 959

2011

4 104 635 1 470 174 824 076 385 601 140 348 920 405 44 645 319 386

2021

4 480 139 1 595 698 1 121 375 140 821 260 225 890 802 133 474 337 744

 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu a podle krajů

Byt ve vlastním domě byl nejčastějším právním důvodem užívání obydleného bytu se zjištěnou charakteristikou ve všech krajích s výjimkou Hlavního města Prahy a Karlovarského kraje. Nejvyšší podíl měl tento právní důvod ve Středočeském kraji a dosáhl 53,4 %. Nad 50 % byl tento podíl i v Kraji Vysočina (52,4 %) a Zlínském kraji (50,6 %). V Hlavním městě Praze bylo nejvíce obydlených bytů v osobním vlastnictví (38,3 %) a v Karlovarském kraji taktéž (40,1 %). Hlavní město Praha mělo oproti ostatním krajům výrazně nižší podíl obydlených bytů ve vlastním domě, který byl 11,0 %.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom podle právního důvodu užívání bytu

ve vlastním
domě
v osobním
vlastnictví
družstevní jiné bezplatné
užívání bytu
nájemní /
pronajatý
jiný důvod
užívání bytu
nezjištěno

Česká republika

4 480 139 1 595 698 1 121 375 140 821 260 225 890 802 133 474 337 744

Hlavní město Praha

627 705 63 124 219 058 35 107 36 630 200 753 16 766 56 267

Středočeský kraj

561 642 276 434 106 306 8 916 35 220 74 312 16 556 43 898

Jihočeský kraj

265 601 108 336 59 399 8 267 16 554 46 435 7 683 18 927

Plzeňský kraj

247 030 92 920 63 803 1 562 16 092 45 716 7 094 19 843

Karlovarský kraj

125 299 31 200 45 028 665 6 594 25 106 3 701 13 005

Ústecký kraj

353 285 96 529 90 612 26 124 15 565 77 275 9 571 37 609

Liberecký kraj

187 627 64 339 45 772 3 659 10 408 40 899 5 404 17 146

Královéhradecký kraj

228 569 96 649 51 152 3 687 15 645 38 684 6 659 16 093

Pardubický kraj

209 133 94 902 47 564 3 255 13 396 31 191 6 238 12 587

Kraj Vysočina

195 098 96 800 42 204 3 845 13 087 23 218 5 730 10 214

Jihomoravský kraj

490 005 200 629 116 150 5 535 28 543 93 783 16 383 28 982

Olomoucký kraj

259 885 105 851 66 674 4 804 16 178 43 167 8 045 15 166

Zlínský kraj

226 219 108 706 56 397 1 349 14 308 26 798 7 086 11 575

Moravskoslezský kraj

503 041 159 279 111 256 34 046 22 005 123 465 16 558 36 432

 

Obydlené byty podle právního důvodu užívání bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Počet místností bytu
Podle výsledků Sčítání 2021 je téměř 1,2 milionu obydlených bytů vybaveno pouze kuchyňským koutem. Kuchyň jako samostatnou místnost má více než 2,9 milionu bytů, tedy přes 70 % obydlených bytů se zjištěným údajem. Pokud je kuchyň samostatnou místností, zahrnuje se do celkového počtu obytných místností bytu. Největší část obydlených bytů tvoří při započtení kuchyně byty se čtyřmi místnostmi, kterých je 1,3 milionu, a byty s pěti a více místnostmi s počtem 1,2 milionu; celkem představují tři pětiny všech obydlených bytů se zjištěným počtem místností. Necelý 1 milion bytů disponuje třemi místnostmi. Průměrný počet obytných místností (včetně kuchyně) na jeden byt dosáhl hodnoty 3,9.
Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.
*) obytné místnosti s plochou 4 m2 a více, do obytných místností je započtena kuchyně 

 

Obydlené byty podle počtu obytných místností*) a podle krajů

Ve většině krajů měly mezi všemi obydlenými byty se zjištěným počtem obytných místností (včetně kuchyně) nejvyšší zastoupení byty se čtyřmi nebo s pěti a více místnostmi. Výjimku představuje Hlavní město Praha a Karlovarský kraj, kde bylo nejvíce bytů se třemi obytnými místnostmi. Hlavní město Praha se odlišovalo od ostatních krajů také vysokým podílem bytů se dvěma a s jednou obytnou místností, jejichž zastoupení je ve srovnání s většinou ostatních krajů dvakrát až třikrát vyšší. Průměrný počet obytných místností (včetně kuchyně) na 1 obydlený byt proto dosáhl nejnižší hodnoty 3,2 právě v Hlavním městě Praze a nejvyšší hodnoty 4,3 v Kraji Vysočina.

 

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom podle počtu obytných místností

Průměrný počet
obytných
místností
na 1 byt
1 2 3 4 5 a více nezjištěno

Česká republika

4 480 139 150 054 496 141 990 093 1 299 052 1 208 779 336 020 3,9

Hlavní město Praha

627 705 46 265 139 075 162 641 148 334 76 224 55 166 3,2

Středočeský kraj

561 642 14 196 52 607 106 046 152 123 192 402 44 268 4,2

Jihočeský kraj

265 601 6 881 23 939 50 305 81 510 83 927 19 039 4,1

Plzeňský kraj

247 030 7 187 23 508 54 317 72 590 69 420 20 008 4,0

Karlovarský kraj

125 299 3 248 11 560 35 876 34 900 26 751 12 964 3,8

Ústecký kraj

353 285 8 213 36 780 80 219 105 081 86 353 36 639 3,9

Liberecký kraj

187 627 5 998 21 850 35 597 55 382 51 684 17 116 4,0

Královéhradecký kraj

228 569 6 957 22 463 45 893 67 745 69 157 16 354 4,1

Pardubický kraj

209 133 5 803 18 057 42 942 62 640 66 858 12 833 4,1

Kraj Vysočina

195 098 3 388 14 154 40 058 57 596 69 546 10 356 4,3

Jihomoravský kraj

490 005 16 667 53 618 107 903 137 978 144 459 29 380 4,0

Olomoucký kraj

259 885 6 860 21 842 57 086 85 346 73 524 15 227 4,0

Zlínský kraj

226 219 5 632 16 584 44 956 69 490 77 668 11 889 4,2

Moravskoslezský kraj

503 041 12 759 40 104 126 254 168 337 120 806 34 781 4,0
*) obytné místnosti s plochou 4 m2 a více, do obytných místností je započtena kuchyně

 

Obydlené byty podle vybavení kuchyní a podle krajů

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom

s kuchyní s kuchyňským
koutem
bez kuchyně
i kuchyňského
koutu
nezjištěno

Česká republika

4 480 139 2 941 884 1 188 981 22 533 326 741

Hlavní město Praha

627 705 284 612 283 728 4 822 54 543

Středočeský kraj

561 642 328 644 187 195 2 790 43 013

Jihočeský kraj

265 601 181 714 64 078 1 377 18 432

Plzeňský kraj

247 030 171 582 54 743 1 244 19 461

Karlovarský kraj

125 299 91 072 20 864 700 12 663

Ústecký kraj

353 285 249 911 65 899 1 635 35 840

Liberecký kraj

187 627 121 480 48 416 1 105 16 626

Královéhradecký kraj

228 569 150 732 60 765 1 244 15 828

Pardubický kraj

209 133 141 589 54 192 987 12 365

Kraj Vysočina

195 098 141 873 42 642 654 9 929

Jihomoravský kraj

490 005 331 894 127 764 2 074 28 273

Olomoucký kraj

259 885 191 655 52 538 1 022 14 670

Zlínský kraj

226 219 167 884 46 214 792 11 329

Moravskoslezský kraj

503 041 387 242 79 943 2 087 33 769

 

Obydlené byty podle počtu obytných místností

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

Plocha bytu
Počet obydlených bytů podle celkové plochy bytu byl nejvyšší v kategorii 60–79 m2. Ve Sčítání 2021 bylo takových bytů necelých 1,2 milionu a mezi všemi obydlenými byty se zjištěnou celkovou plochou měly zastoupení 29,0 %. Druhé nejčetnější byly byty o celkové rozloze 40–59 m2, které tvořily 19,3 %, a třetí byty o celkové rozloze 80–99 m2, jejichž zastoupení bylo 14,7 %.

Obydlené byty podle celkové plochy bytu v m2

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
 

 

Obydlené byty podle celkové plochy bytu v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené byty
celkem

v tom byty s celkovou plochou (m2)

do 39,9 40,0–59,9 60,0–79,9 80,0–99,9 100,0–119,9 120,0–149,9 150,0 a více nezjištěno

1991

3 705 681 374 410 1 001 031 1 286 793 541 502 263 628 238 317 -

2001

3 827 678 328 043 912 958 1 242 353 598 057 326 964 227 047 156 780 35 476

2011

4 104 635 327 873 708 710 974 748 603 186 369 716 316 972 337 345 466 085

2021

4 480 139 290 095 788 211 1 188 305 603 270 382 228 362 571 477 435 388 024

 

Obydlené byty podle celkové plochy bytu a podle krajů

Celková plocha bytu 60–79 m2 byla u všech obydlených bytů se známou plochou ve všech krajích nejčastější, nejvyšší podíl 34,7 % měly byty s touto plochou v Karlovarském kraji. Druhé nejrozšířenější byty podle rozlohy představovaly v sedmi krajích byty s rozlohou 40–59 m2, ve zbylých krajích to byly byty s rozlohou 80–99 m2 nebo 150 a více m2. Od zbylých krajů se mimo jiné odlišovalo Hlavní město Praha nejvyšším podílem menších bytů s plochou do 39 m2, jejichž podíl zde byl 10,8 %.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom byty s celkovou plochou (m2)

do 39,9 40,0–59,9 60,0–79,9 80,0–99,9 100,0–119,9 120,0–149,9 150,0 a více nezjištěno

Česká republika

4 480 139 290 095 788 211 1 188 305 603 270 382 228 362 571 477 435 388 024

Hlavní město Praha

627 705 61 298 164 135 184 551 80 072 33 186 22 108 24 354 58 001

Středočeský kraj

561 642 25 979 77 556 116 653 78 201 59 989 63 148 88 746 51 370

Jihočeský kraj

265 601 13 552 35 805 76 270 38 359 24 133 23 448 31 837 22 197

Plzeňský kraj

247 030 14 839 37 382 67 731 37 394 21 383 19 986 25 578 22 737

Karlovarský kraj

125 299 9 370 23 481 38 345 15 115 7 816 7 382 9 059 14 731

Ústecký kraj

353 285 25 453 63 539 107 918 44 413 23 065 21 280 26 445 41 172

Liberecký kraj

187 627 12 895 31 041 52 616 25 696 14 582 13 888 17 475 19 434

Královéhradecký kraj

228 569 14 025 32 812 60 881 34 696 21 825 20 520 24 857 18 953

Pardubický kraj

209 133 11 868 28 698 52 605 32 546 21 009 20 538 26 232 15 637

Kraj Vysočina

195 098 8 788 27 997 45 777 27 554 20 803 20 844 30 047 13 288

Jihomoravský kraj

490 005 32 798 80 724 117 130 64 975 47 000 47 102 63 832 36 444

Olomoucký kraj

259 885 14 396 43 979 69 583 34 616 24 623 23 803 30 025 18 860

Zlínský kraj

226 219 13 154 31 774 56 949 31 291 22 909 22 756 32 288 15 098

Moravskoslezský kraj

503 041 31 680 109 288 141 296 58 342 39 905 35 768 46 660 40 102

 

Obydlené byty podle celkové plochy bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

 

 

Počet osob v bytě
Z necelých 4,5 milionu obydlených bytů bylo téměř 1,6 milionu takových, v kterém žila jediná osoba, a představovaly podíl 35,7 %. Ve více než 1,3 milionu obydlených bytech pak žily dvě osoby. Obydlených bytů, ve kterých žily tři a čtyři osoby, bylo 700 tisíc a 600 tisíc. Průměrný počet osob bydlících osob v jednom bytě dosáhl hodnoty 2,3.

Obydlené byty podle počtu osob v bytě

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obydlené byty podle počtu osob v bytě v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

v tom podle počtu osob v bytě

Počet bydlících osob

1

2

3

4

5

6 a více

celkem

průměr na 1 byt

1991

3 705 681 842 443 963 926 683 981 824 842 271 523 118 966 10 238 057 2,8

2001

3 827 678 957 757 1 049 211 743 672 746 289 218 947 111 802 10 101 302 2,6

2011

4 104 635 1 214 201 1 211 977 737 515 629 420 192 197 119 325 10 144 961 2,5

2021

4 480 139 1 597 474 1 338 078 700 544 600 759 169 495 73 789 10 104 385 2,3

 

Obydlené byty podle počtu osob v bytě a podle krajů

Ve všech krajích vyjma Kraje Vysočina byl nejvyšší podíl obydlených bytů s jednou bydlící osobou. Vůbec nejvyšší pak byl v Hlavním městě Praze, kde dosáhl 43,9 %, a nejnižší v Kraji Vysočina, kde dosáhl 30,1 % a kde byl převýšen podílem bytů se dvěma osobami (30,2 %). Druhé nejčastější pak byly vyjma zmíněného Kraje Vysočina byty se dvěma osobami. Jejich nejvyšší podíl byl v Olomouckém kraji (30,8 %). Průměrný počet bydlících osob na jeden byt mělo nejnižší Hlavní město Praha (2,0) a nejvyšší Kraj Vysočina (2,5).

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
byty
celkem

v tom podle počtu osob v bytě

Počet bydlících osob

1

2

3

4

5

6 a více

celkem

průměr na 1 byt

Česká republika

4 480 139 1 597 474 1 338 078 700 544 600 759 169 495 73 789 10 104 385 2,3

Hlavní město Praha

627 705 275 733 181 840 84 671 65 696 15 104 4 661 1 261 930 2,0

Středočeský kraj

561 642 176 554 162 268 96 609 90 321 25 629 10 261 1 346 510 2,4

Jihočeský kraj

265 601 91 472 80 309 41 651 37 099 10 531 4 539 607 511 2,3

Plzeňský kraj

247 030 87 240 75 943 38 882 32 923 8 483 3 559 552 931 2,2

Karlovarský kraj

125 299 50 507 37 639 18 649 13 298 3 617 1 589 263 589 2,1

Ústecký kraj

353 285 138 733 105 757 54 024 39 573 10 381 4 817 754 677 2,1

Liberecký kraj

187 627 68 813 55 958 29 223 24 060 6 662 2 911 416 993 2,2

Královéhradecký kraj

228 569 79 117 70 208 35 607 31 101 8 855 3 681 518 778 2,3

Pardubický kraj

209 133 67 736 63 891 33 396 31 033 9 074 4 003 491 076 2,3

Kraj Vysočina

195 098 58 652 58 967 31 517 30 310 10 296 5 356 478 472 2,5

Jihomoravský kraj

490 005 161 560 145 060 80 199 71 682 21 415 10 089 1 151 283 2,3

Olomoucký kraj

259 885 87 686 80 045 41 415 36 353 10 074 4 312 595 703 2,3

Zlínský kraj

226 219 70 807 67 471 37 095 34 164 11 301 5 381 544 801 2,4

Moravskoslezský kraj

503 041 182 864 152 722 77 606 63 146 18 073 8 630 1 120 131 2,2

 

 

Obydlené byty podle počtu osob v bytě

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

 

 

Technické charakteristiky bytu
Více než dvě třetiny (69,6 %) všech obydlených bytů s informací o zavedení plynu měly zavedený plyn. Drtivá většina (99,2 %) těchto obydlených bytů měla plyn z veřejné sítě. Ze všech obydlených bytů s informací o připojení na vodovod bylo 99,5 % na vodovod připojeno. Obydlené byty s připojením na vodovod byly tvořeny z 91,1 % byty s připojením pouze z veřejné sítě, z 5,6 % byty pouze se soukromým zdrojem vody a z 3,3 % byty s připojením z veřejné sítě a současně se soukromým zdrojem vody. Nejvíce obydlených bytů se vyskytovalo v přízemí (44,4 %). S každým dalším poschodím jejich absolutní počet i relativní podíl klesá. V prvním poschodí se nacházel zhruba každý pátý obydlený byt, ve druhém poschodí již pouze každý desátý.

Obydlené byty podle technické vybavenosti*)

Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu skrýt a opět zobrazit.
*) v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty

 

Obydlené byty podle technické vybavenosti v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

z toho podle technické vybavenosti

plyn
zaveden
do bytu

v tom1)

vodovod
v bytě

v tom1)

z veřejné sítě z domovního
(lokálního)
zásobníku
pouze
z veřejné sítě
pouze
ze soukromého
zdroje
z veřejné sítě
i soukromého
zdroje

1991

3 705 681 1 854 163 1 854 163 . 3 591 476 . . .

2001

3 827 678 2 453 702 2 423 018 30 684 3 770 500 3 366 738 403 762 .

2011

4 104 635 2 552 506 2 504 388 48 118 3 756 792 3 443 300 313 492 .

2021

4 480 139 3 075 471 3 052 311 23 160 4 140 064 3 772 576 232 422 135 066
1) v roce 2001 přepočteno z údajů za domy

 

Obydlené byty podle technické vybavenosti a podle krajů

Kraje se velmi lišily podílem obydlených bytů se zavedeným plynem, přičemž nejvyšší byl tento podíl počítaný z bytů se zjištěnou informací o zavedení plynu v Moravskoslezském kraji (82,9 %) a nejnižší v Jihočeském kraji (46,4 %). Veřejná síť byla zdrojem plynu obydlených bytů ve všech krajích nejméně z 98,6 %. Malé rozdíly mezi kraji byly v podílu obydlených bytů s vodovodem (nejnižší 99,1 %, nejvyšší 99,9 %), větší rozdíly byly ve způsobu tohoto připojení. V Hlavním městě Praze mělo více než 99 % obydlených bytů připojení pouze na veřejnou síť, zatímco tento podíl byl ve Středočeském kraji 81,7 %. Více než desetina obydlených bytů s připojením na vodovod ve Středočeském kraji a Plzeňském kraji měla pouze soukromý zdroj vody.

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
byty
celkem

z toho podle technické vybavenosti

plyn
zaveden
do bytu

v tom

vodovod
v bytě

v tom

z veřejné sítě z domovního
(lokálního)
zásobníku
pouze
z veřejné sítě
pouze
ze soukromého
zdroje
z veřejné sítě
i soukromého
zdroje

Česká republika

4 480 139 3 075 471 3 052 311 23 160 4 140 064 3 772 576 232 422 135 066

Hlavní město Praha

627 705 456 862 453 589 3 273 572 942 568 339 1 555 3 048

Středočeský kraj

561 642 314 121 310 473 3 648 514 599 420 606 61 471 32 522

Jihočeský kraj

265 601 121 487 119 805 1 682 246 425 215 986 20 071 10 368

Plzeňský kraj

247 030 166 879 165 271 1 608 226 658 191 444 26 097 9 117

Karlovarský kraj

125 299 92 519 91 238 1 281 112 387 107 231 4 162 994

Ústecký kraj

353 285 254 401 252 291 2 110 316 876 306 306 7 085 3 485

Liberecký kraj

187 627 102 954 101 758 1 196 170 290 154 899 11 983 3 408

Královéhradecký kraj

228 569 127 964 126 825 1 139 211 916 188 049 15 218 8 649

Pardubický kraj

209 133 143 176 142 323 853 196 273 181 721 7 496 7 056

Kraj Vysočina

195 098 122 067 121 421 646 184 728 162 146 12 852 9 730

Jihomoravský kraj

490 005 398 804 397 113 1 691 460 447 429 954 14 965 15 528

Olomoucký kraj

259 885 195 365 194 322 1 043 244 183 214 061 17 290 12 832

Zlínský kraj

226 219 165 152 164 428 724 213 729 185 834 17 917 9 978

Moravskoslezský kraj

503 041 413 720 411 454 2 266 468 611 446 000 14 260 8 351

 

Obydlené byty podle polohy bytu v domě a podle krajů

Nejvyšší mezikrajské rozdíly se vyskytují u obydlených bytů v přízemí, jejichž podíl se pohybuje mezi 19,7 % v Hlavním městě Praze po 60,6 % ve Středočeském kraji. Byty v prvním poschodí byly nejčastěji zastoupeny v Libereckém a Karlovarském kraji, kde tvořily téměř čtvrtinu tamního obydleného bytového fondu. V každém vyšším poschodí pak vykazovalo nejvyšší podíl obydlených bytů ze všech krajů Hlavní město Praha. Podíl obydlených bytů ve 4. a vyšším poschodí zde dosáhl 30,8 %, což je zhruba dvojnásobek oproti průměru za celé Česko (15,0 %). Na opačném konci žebříčku se v tomto srovnání nacházely Kraj Vysočina (7,6 %) a Středočeský kraj (7,9 %), což je dáno podprůměrným zastoupením obydlených bytů v bytových domech.

 
 
 
podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené byty
celkem

v tom podle polohy bytu v domě

suterén,
sklep
přízemí 1. poschodí 2. poschodí 3. poschodí 4. poschodí 5. poschodí 6. poschodí 7. poschodí 8. a vyšší
poschodí
nezjištěno

Česká republika

4 480 139 30 094 1 836 821 854 346 448 357 347 497 207 392 140 305 98 842 85 657 89 757 341 071

Hlavní město Praha

627 705 6 197 112 204 106 009 90 311 80 460 60 379 39 980 25 742 18 773 30 713 56 937

Středočeský kraj

561 642 3 173 312 902 95 287 38 951 25 440 12 878 8 721 6 991 6 430 5 845 45 024

Jihočeský kraj

265 601 1 421 113 011 56 047 27 196 17 549 12 077 6 390 5 072 3 501 4 138 19 199

Plzeňský kraj

247 030 1 480 109 787 48 566 24 611 17 718 8 737 6 400 4 145 3 429 2 101 20 056

Karlovarský kraj

125 299 767 38 960 26 518 17 209 12 277 6 442 4 140 2 596 1 930 1 499 12 961

Ústecký kraj

353 285 2 259 116 936 68 737 40 035 30 861 17 057 13 544 11 388 10 304 5 673 36 491

Liberecký kraj

187 627 1 543 70 938 40 343 18 664 13 145 7 366 5 621 4 464 4 115 4 324 17 104

Královéhradecký kraj

228 569 1 333 108 601 47 639 19 638 14 185 6 893 4 789 2 941 2 783 3 416 16 351

Pardubický kraj

209 133 1 044 106 139 41 020 16 954 11 726 6 100 4 413 2 825 2 600 3 271 13 041

Kraj Vysočina

195 098 1 325 100 161 40 846 16 593 11 605 6 464 3 080 1 978 1 616 872 10 558

Jihomoravský kraj

490 005 4 235 225 497 86 793 45 742 36 774 21 127 13 775 9 693 8 520 7 278 30 571

Olomoucký kraj

259 885 1 317 120 634 52 097 23 226 18 116 10 704 6 207 5 124 5 209 1 873 15 378

Zlínský kraj

226 219 1 630 113 335 44 435 18 767 14 538 7 385 4 480 3 393 3 562 2 344 12 350

Moravskoslezský kraj

503 041 2 370 187 716 100 009 50 460 43 103 23 783 18 765 12 490 12 885 16 410 35 050

 

Obydlené byty podle technických charakteristik bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.

 

 

 

Vytápění bytu
Vytápěním v obydlených bytech se zjištěným způsobem vytápění bylo z jedné třetiny (35,2 %) ústřední dálkové vytápění a z jedné třetiny (34,4 %) ústřední vytápění s vlastním zdrojem v bytě. V pětině (19,9 %) obydlených bytů bylo ústřední domovní vytápění a v 8,2 % obydlených bytů vytápění lokálními topidly a kamny. Hlavní zdroj energie k vytápění byl v 37,0 % obydlených bytů se zjištěným hlavním zdrojem energie plyn, v dalších 35,9 % pocházela energie k vytápění z kotelny mimo dům. Elektřina byla hlavním zdrojem vytápění necelé desetiny bytů, stejně tak dřevo a dřevěné pelety.

Obydlené byty podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění

Nahrávám data grafu... Nahrávám data grafu...
Nápověda: Kliknutím na název datové řady v legendě je možné zobrazení dat v grafu zvýraznit.

 

Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané energie k vytápění v letech 1991 až 2021

v roce 1991 a 2001 trvale obydlené byty, v roce 2011 a 2021 obvykle obydlené byty
Česká republika

Rok sčítání

Obydlené
byty
celkem

z toho podle způsobu vytápění z toho podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění

ústřední
dálkové

ústřední
domovní

ústřední
s vlastním
zdrojem
(v bytě)1)

lokální topidla
 (kamna)
z kotelny
mimo
dům
uhlí,
koks,
uhelné
brikety
plyn elektřina dřevo,
dřevěné
pelety

1991

3 705 681 2 187 457 688 507 804 238 . . . . .

2001

3 827 678 1 401 285 1 414 715 311 314 573 101 1 401 285 574 630 1 401 575 247 539 167 341

2011

4 104 635 1 403 796 1 856 521 292 222 357 039 1 365 060 336 076 1 419 633 255 019 285 386

2021

4 480 139 1 497 007 848 838 1 465 315 348 104 1 497 565 240 623 1 542 132 390 376 381 536
1) v letech 1991-2011 etážové topení

 

Obydlené byty podle způsobu vytápění a používané energie k vytápění a podle krajů

Jednotlivé způsoby vytápění obydlených bytů byly v krajích zastoupeny různě, v největší míře byly obydlené byty vytápěny v 10 krajích ústředně s vlastním zdrojem pro byt, ve zbylých 4 krajích ústředně dálkově. V Hlavním městě Praze byla více než polovina obydlených bytů vytápěna ústředně dálkově, v Kraji Vysočina téměř polovina ústředně s vlastním zdrojem pro byt. Energie pocházející z kotelny mimo dům byla hlavním zdrojem energie více než poloviny obydlených bytů s touto informací v Hlavním městě Praze a krajích Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském a okolo pětiny obydlených bytů ve Středočeském kraji a v Kraji Vysočina. Plyn byl hlavním zdrojem energie k vytápění obydlených bytů v nejvyšší míře (podíl 53,0 %) v Jihomoravském kraji a v nejnižší míře (podíl 24,8 %) v kraji Jihočeském. Tyto dva zdroje sloužily k vytápění více než poloviny obydlených bytů v jednotlivých krajích, další zdroje energie byly ve všech krajích již méně časté.

podle obvyklého pobytu
SLDB 2021

Území

Obydlené
byty
celkem

z toho  podle způsobu vytápění z toho podle hlavního zdroje energie používaného k vytápění

ústřední
dálkové

ústřední
domovní

ústřední
s vlastním
zdrojem
(v bytě)
lokální topidla
 (kamna)
z kotelny
mimo
dům
uhlí,
koks,
uhelné
brikety
plyn elektřina dřevo,
dřevěné
pelety

Česká republika

4 480 139 1 497 007 848 838 1 465 315 348 104 1 497 565 240 623 1 542 132 390 376 381 536

Hlavní město Praha

627 705 303 405 112 037 115 272 59 359 303 513 916 206 715 51 700 1 832

Středočeský kraj

561 642 112 147 112 188 234 219 49 459 112 219 52 245 192 484 82 888 49 081

Jihočeský kraj

265 601 84 168 50 101 87 220 22 968 84 211 22 598 61 503 25 652 43 298

Plzeňský kraj

247 030 75 798 47 623 83 958 19 238 75 818 19 884 79 726 17 471 27 572

Karlovarský kraj

125 299 58 153 19 517 30 781 7 080 58 159 6 516 31 845 8 504 7 807

Ústecký kraj

353 285 166 332 51 552 87 909 22 040 166 385 22 967 91 179 23 963 17 248

Liberecký kraj

187 627 45 447 50 305 57 364 17 204 45 463 16 511 62 447 18 707 19 084

Královéhradecký kraj

228 569 63 091 40 722 79 898 25 597 63 142 19 518 70 259 27 378 25 720

Pardubický kraj

209 133 50 601 39 991 87 264 16 696 50 621 14 680 84 891 15 722 25 682

Kraj Vysočina

195 098 39 341 39 421 87 844 15 817 39 359 18 024 72 429 15 038 34 892

Jihomoravský kraj

490 005 129 507 94 069 196 771 38 345 129 567 4 569 242 479 42 575 31 680

Olomoucký kraj

259 885 71 211 52 193 100 340 19 632 71 235 10 024 107 010 19 651 31 381

Zlínský kraj

226 219 57 246 51 817 87 776 15 715 57 264 5 053 96 720 16 109 33 626

Moravskoslezský kraj

503 041 240 560 87 302 128 699 18 954 240 609 27 118 142 445 25 018 32 633

 

 

Obydlené byty podle způsobu vytápění bytu

Stát, Region soudržnosti, Kraj, Okres, Správní obvod obce s rozšířenou působností, Správní obvod hl. m. Prahy, Obec, Městská část (městský obvod) územně členěných statutárních měst

 

Porovnání krajů

Mapa
Ovládací prvky mapy:
 • Nad mapou lze vybírat z nabídky Ukazatel.
  Tip: Pro rychlou změnu v aktivní nabídce lze využít i šipek na klávesnici.
 • Barevná stupnice pod mapou zobrazuje minimum, maximum a medián hodnot (případně "0").
  Tip: Posunutím koncových značek na stupnici lze filtrovat zobrazení dat.
 • Aktuální mapu (případně data) lze exportovat pomocí nabídky v pravém rohu nad mapou.
 • Seznam všech ukazatelů včetně jejich definic a všechny údaje pro všechny ukazatele lze stáhnout do CSV pomocí tlačítek pod mapou.