Základní sídelní jednotka díl

 

Vymezení základní sídelní jednotky dílu vychází z definice základní sídelní jednotky jako celku: základní sídelní jednotkou se rozumí jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novely č. 230/2006 Sb.) a v případě, že lokalita základní sídelní jednotky zasahuje do více částí obcí, tak se člení na díly základní sídelní jednotky, označované 1, 2 ... až n.

Díl základní sídelní jednotky je dán různou příslušností budov do více částí obce, ležících na území dané základní sídelní jednotky a to znamená, že díl základní sídelní jednotky je dán výčtem 1 až n statistických obvodů navázaných na různé části obce. Díly ZSJ jsou beze zbytku skladebné do příslušné ZSJ.

Správcem číselníku prvku Základní sídelní jednotka díl 0053 je ČSÚ.

Základní registr veřejné správy RÚIAN územně evidenční jednotku Základní sídelní jednotka díl neobsahuje.

Garantem za správnost a správcem kódů ZSJ s díly bylo do 10.3.2004 MMR ČR, od tohoto data ČSÚ.

Název ZSJ dílu vychází plně z názvu základní sídelní jednotky jako celku a v případě dělených ZSJ se k názvu ZSJ připojuje slovo „díl“ a pořadové číslo dílu ve tvaru základní číslovky.

Kód ZSJ vychází plně z kódu základní sídelní jednotky jako celku a v případě dělených ZSJ se skutečnost projeví v číselném označení dílu na 7. pozici.

Číselník základních sídelních jednotek dílů je v SMS ČSÚ označen kódem 0053 a je provázán na klasifikaci územních statistických jednotek (0092), číselník základních územních jednotek (0051), číselník částí obcí dílů (0060), číselník katastrálních území (0063), číselník územně technických jednotek (0052), číselník ulic a  veřejných prostranství (0066), na číselník statistických obvodů (0055).

 

Schéma kódu dílu základní sídelní jednotky v číselníku 0053:                       AAAAABC

 

AAAAA             =          kód ZSJ

                                   (přípustné rozmezí 00001 až 19999 a dále 30001 až 39999)

B                     =          kontrolní znak ZSJ

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnot 0 až 9)

C                     =          díl ZSJ

(přípustné rozmezí 0 až 8; přitom 9 označuje zaniklé díly ZSJ evidované pouze v agendě UIR-ZSJ, přičemž zaniklých dílů ZSJ může být v jedné ZSJ více, neboť díly 9 označují všechny díly ZSJ ze SLDB 2001 i 1991, které dnes neexistují, ale pro územní přepočty musí být do příslušné ZSJ začleněny, k jejich rozlišení slouží další položky v databázi, zejména kód dílu ZSJ při sčítání 2001 nebo 1991)

 

Pracovní linie dílů  základních sídelních jednotek představují obalovou křivku přibližného vymezení částí obce, které leží na území základní sídelní jednotky, vytvořenou sloučením území statistických obvodů, které jsou vazebně příslušné do téže základní sídelní jednotky a současně do téže části obce (včetně přesahů budov na území jiné obce).

Díly základních sídelních jednotek nejsou vždy souvislým územím (více dílů odvozených od částí obce je namícháno do sebe, díly ZSJ jsou místně vzdálené na více polygonech).

Grafika prvku Základní sídelní jednotka díl je odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení katastrálních území.

Správcem pracovních linií základních sídelních jednotek dílů je ČSÚ.