Základní územní jednotky

 

Základní charakteristiky
Název: Základní územní jednotka - poly (POLY_ZUJ);
Abstrakt: vrstva obsahuje hranice základních územních jednotek; vrstva se poskytuje také v modifikaci s přídomkem v názvu *multi pro účely zobrazování nesouvislých územních celků v GIS a s připojenými vlastnostmi území (popisnými a geografickými atributy);
Důvod vytvoření: speciální požadavky uživatelů;
Původ: topologicko-atributové odvození od vrstvy statistických obvodů;
Rozsah / úplnost: území státu / 100 %;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (registrovaných / vymezených): 6 392 / 6 392;

Publikační informace
Interpretace dat: prvek představuje nejnižší územní úroveň, na které se vykonává státní správa. Jedná se o složený územní prvek ze 142 městských obvodů, městských částí územně členěných statutárních měst (7) a hl. m. Prahy (číselník 0044) a dále ze 6250 obcí nečleněných na městské obvody či městské části (výběr z číselníku 0043 Obec a vojenský újezd). Z toho 90 obcí leží na 2 a více nesouvislých územích;
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: červenec 2008;
Datum platnosti: k 1. říjnu 2021;
Datum poslední aktualizace: 10. ledna 2022;
Statut dat: produkční;
Legenda: barva (RGB) 76, 115, 0 - plná linie tmavě zelená;
Poznámka: -

Ukázka dat:

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: listopad 2008;
Datum poslední aktualizace metadat: 3. června 2020;

Prostorové schéma
Typ prvku: plocha;
Počet prvků: 6 490 (viz Interpretace dat);
Geometrický model: linie / polygony; souvislý rovinný graf;
Topologie: ano (planární);

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 až 5 m (mapa 1 : 1 000 – 1 : 10 000);
Logická: definiční body budov, polygony statistických obvodů;

Atributové schéma
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
KOD_ZUJ ... kód základní územní jednotky (cis 0051);
NAZ_ZUJ ... název základní územní jednotky (cis 0051);
KOD_OBEC ... kód obce a vojenského újezdu (cis 0043);
NAZ_OBEC ... název obce a vojenského újezdu (cis 0043);
PLATIOD ... datum začátku platnosti ZUJ (cis 0051);
NEPLATIPO ... datum ukončení platnosti ZUJ (cis 0051);

Multi1/ vrstva obsahuje také další atributy o území ZÚJ:
PORCZUJ ... pořadové číslo ZUJ v okrese (atribut 60246 cis 0065);
VYMERA ... výměra území ZUJ v m2 (atribut 60700 cis 0065);

1/ jedné územní jednotce v mapě odpovídá jedna věta v připojené databázi (Metodika podpory zobrazování nesouvislých územních celků v prostředí GIS)

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;