Základní pojmy

 

Statistický obvod (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novely č. 230/2006 Sb., § 2, písm. r))

Statistickými obvody se rozumí nejmenší územní jednotky, z nichž se skládají katastrální území a základní sídelní jednotky, jejichž síť vykrývá celé území České republiky, které slouží k podrobnému popisu území a vytváření statistických zón.
/csu/rso/statisticky_obvod

 

Základní sídelní jednotka (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novely č. 230/2006 Sb., § 2, písm. s))

Základní sídelní jednotkou se rozumí jednotka představující části území obce s jednoznačnými územně technickými a urbanistickými podmínkami nebo spádová území seskupení objektů obytného nebo rekreačního charakteru.

Základní sídelní jednotka je skladebnou součástí sídelní struktury a je určena pro prostorovou identifikaci a sledování sociálně ekonomických a územně technických jevů, přímo vázaných na osídlení, zejména výsledků Sčítání lidu, domů a bytů. V některých případech se jednotka dělí na díly ZSJ ve vazbě na část obce.
/csu/rso/zsj_rso

 

Územně technická jednotka (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novely č. 230/2006 Sb., § 2, písm. t))

Územně technickou jednotkou se rozumí jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části.

https://www.czso.cz/csu/rso/utj_rso

 

Základní územní jednotka (zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novely č. 230/2006 Sb., § 2, písm. u))

Základní územní jednotkou se rozumí území obce nebo vojenského újezdu a v případě, že je obec členěna, území městského obvodu nebo městské části.

https://www.czso.cz/csu/rso/zakladni_uzemni_jednotka

 

Budova

Budova je nadzemní stavba, která je prostorově soustředěna a navenek uzavřena obvodovými stěnami a střešní konstrukcí (viz katastrální zákon).

Budovou pro účely evidování ve statistickém registru je budova s jedinečným číslem popisným nebo s číslem evidenčním v rámci téže části obce, a dále jde i o vedlejší budovu se shodným číslem domovním, mající vchody k samostatně očíslovaným bytům.
/csu/rso/budova_rso

 

Byt

Bytem se všeobecně rozumí místnost nebo soubor místností a jejich příslušenství, které slouží nebo jsou určeny k trvalému bydlení a tvoří zpravidla jeden stavebně technický celek.

Pro účely statistického registru jsou sledovány byty (v užším slova smyslu počet existujících bytových domácností) v jednotlivých statistických budovách a jejich pořadová čísla v rámci budovy.

Pokud nejsou známa pořadová čísla bytů v rámci budovy, platí zásada počítání bytů od nejnižšího podlaží k nejvyššímu a směrem zleva doprava v každém podlaží. Číslování bytů se provádí nepřerušovanou číselnou řadou od jedničky. Pokud pořadové číslo bytu obsahuje nenumerický znak (1A, 1B atd.), je nutné uplatnit zásadu počítání bytů a tedy celý objekt považovat za budovu s neočíslovanými byty.

Číslování bytů není legislativně upraveno. Bezvýznamový identifikátor není zatím koncipován.
/csu/rso/byt_rso


Adresní místo

Adresou se rozumí kombinace údajů název okresu, název obce, název městské části nebo městského obvodu, název části obce nebo v případě hlavního města Prahy katastrální území, název části obce, číslo popisné nebo evidenční, název ulice, číslo orientační a případně údajů potřebných pro účely poštovních služeb, která jednoznačně určuje adresní místo.

Adresní místo budovy je takové místo, které lze ve vztahu k budově jednoznačně identifikovat adresou budovy. Mezi adresním místem a adresou budovy existuje jedno jednoznačné vzájemné přiřazení a dále jedné budově může příslušet více adresních míst.

Atributově je rozlišována adresa hlavní a vedlejší a atribut adresy zadního vchodu. Hlavní adresa a zadní vchod vycházejí z adresy obvyklé pro doručování zásilek, z informací úřadů obcí či z mapového podkladu.
/csu/rso/adresni_misto