Statistické obvody (MIDAS)

 

I. Identifikace datového souboru
Název Tématická vrstva hranic statistických obvodů
Zkrácené názvy Polygon SO (POL_SO)
II. Související právní a jiné předpisy
Název právního předpisu Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů
Vztah ke Standardu ISVS Nestandardní, statistický prvek respektující a zpřesňující vymezení územních celků dle Standardu ISVS
III. Popis datového souboru
Popis
         Topologické hranice statistických obvodů
Prostorové schéma Úplný rovinný graf
Jazyk Čeština
Znaková sada Windows-1250
Důvod vytvoření – kategorie Registr sčítacích obvodů a budov
Důvod vytvoření – popis Územní příprava Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, opora pro statistická šetření a registry
Měřítko 1:1 000 – 1:10 000
Ukázka – WWW adresa /csu/rso/statisticke_obvody
Ukázka – text Pohled na podrobnou územní strukturu SO kód 100781, pořadové číslo 0070, Praha, městská část Praha 1 - http://registry.czso.cz/irso/rmapa.jsp?pg=3&kodcis=55&textokr=&kodokr=&text=&kod=100781&porSO=&typhled=0#
IV. Prvky kvality datového souboru
Popis vzniku Ruční vektorizace na pozadí georeferencovaných katastrálních map všech používaných měřítek (dekadické/sáhové/příložné) a forem (rastrové, vektorové). Jako výchozí kresba (obalové křivky) byly použity vektorové hranice katastrálních území z projektu ZABAGED 1 (Základní mapa České republiky 1:10 000) a revidované hranice základních sídelních jednotek, rovněž vektorově zpracované (přesnost mapy 1:10 000).
Polohová přesnost
- horizontální
1 m – 2 m (mapa 1: 5001 – 1:10 000)
Četnost aktualizace souboru Průběžně, minimálně dvakrát ročně
Logická konzistence Topologicky vyčištěno v rámci území České republiky
Úplnost Pokryto beze zbytku území České republiky.
Homogenita Kvalita a úplnost datového souboru je rovnoměrná po celé ČR
V. Nepřímý prostorový referenční systém
Nepřímý prostorový referenční systém Obec, městská část/městský obvod, část obce, katastrální území, základní sídelní jednotka a její díl
VI. Přímý prostorový referenční systém
Přímý (planární) systém Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK
VII. Informace o rozsahu
Stav rozsahu K 01.02.2001 (konec územní přípravy SLDB 2001), verze dat 02072002; k 01.03.2001 (definitivní výsledky územní přípravy SLDB), verze dat 20112002; k 31.12.2003 (předběžná data v aktuální územní struktuře k 31.12.2003); k 01.01.2005 (předběžná data v aktuální územní struktuře k 01.01.2005, bez zahrnutí podrobných změn v administrativním členění státu do úrovně katastrálních území); k 01.01.2006 (předběžná data v aktuální územní struktuře k 01.01.2006, se zahrnutím změn v územní struktuře státu a změn v hranicích katastrálních území na úrovni hranic krajů, okresů, obcí a vojenských újezdů, za roky 2001 až 2005) – verze dat 01012006; k 01.01.2007 (předběžná data v aktuální územní struktuře k 01.01.2007, se zahrnutím změn v územní struktuře státu /ve vymezení okresů/ a změn v hranicích katastrálních území na úrovni hranic krajů, okresů, obcí a vojenských újezdů za roky 2001 až 2006 – jejich seznam přiložen ke stažení) – verze dat 01012007; k 01.07.2007 (předběžná data v aktuální územní struktuře se zapracováním změn hranic katastrálních území i uvnitř obcí za 1. pololetí 2007 – viz jejich seznam ke stažení) – verze dat 01072007; k 01.01.2008 (předběžná data v aktuální územní struktuře se zapracováním změn hranic katastrálních území i uvnitř obcí za 2. pololetí 2007 – viz jejich seznam ke stažení; předběžná – tzn. bez 3 nových částí obce a změn v územní spádovosti stavebních úřadů k 1.1.) – verze dat 01012008; k 01.07.2008 (definitivní data k 1.1.2008; zpracování změn hranic katastrálních území za 1. pololetí 2008 – viz jejich seznam ke stažení; rozšíření seznamu územně technických jednotek o samostatné jednotky na úrovni prostorově odloučených polygonů KÚ); k 01.01.2009 (definitivní data k 1.1.2009; zpracování změn hranic KU za rok 2008 – viz jejich seznam na konci tabulky ke stažení; další etapa transformace sčítacích obvodů na statistické – ukončení platnosti vybraných jednotek neúzemního charakteru); k 01.07.2009 (definitivní data k 1.7.2009; zpracování změn hranic KU za 1. pol. 2009 – viz jejich seznam na konci tabulky ke stažení; další etapa transformace sčítacích obvodů na statistické – verifikace polygonů s jednou budovou; k 01.10.2009 (revize základních sídelních jednotek - 1. etapa se zaměřením na díly ZSJ) mimořádné vydání pro účely Územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011; k 01.01.2010 (definitivní data k 1.1.2010; zpracování hranic KU za rok 2009 – viz jejich seznam na konci tabulky ke stažení); k 01.04.2010 (s výsledky zahájené revize v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011); k 01.07.2010 (průběžné výsledky územní přípravy sčítání); k 01.11.2010 (průběžně výsledky územní přípravy sčítání); k 01.01.2011 (průběžné výsledky územní přípravy sčítání); k 01.04.2011 (průběžně výsledky územní přípravy sčítání – viz /csu/rso/uzemni_struktura_dokumentace);
k 01.07.2011 (včetně průběžných výsledků územní přípravy sčítání);
k 01.11.2011 (včetně konečných výsledků územní přípravy sčítání);
k 01.01.2012 (průběžné změny v členění území včetně dopadů z rozhodnutí o změnách hranic katastrálních území – viz seznam na konci tabulky ke stažení); k 01.04.2012 nezveřejněno (přechod na hranice RÚIAN); k 01.07.2012 (průběžné změny v území); k 01.10.2012 (průběžné změny v území); k 01.01.2013 (průběžné změny v území; ověření a doplnění nových dílových základních sídelních jednotek a SO k 15.12.2012); k 01.04.2013 (průběžné změny v území); k 01.07.2013 (průběžné změny v území); k 01.10.2013 (průběžné změny v území);
k 01.01.2014 (průběžné změny v území);
Datum popisu rozsahu 10.06.2014
Minimální X 935234
Minimální Y 431727
Maximální X 1227300
Maximální Y 904586
Vymezující plocha Mapa statistických obvodů
Základní velikost 158 MB
Území Česká republika
Pokrytí Plné, za všechny obce České republiky
Popis časového rozsahu Zpracování ukončeno 31.03.2005 (podrobné zpracování vedení linií hranic katastrálních území k 1.1.2002, k 1.1.2003 a k 1.1.2005 neukončeno); zpracování ukončeno 08.08.2006; další zpracování KÚ /za roky 2001 - 2006/ ukončeno 15.02.2007; k 01.07.2007; k 01.01.2008; k 01.07.2008; k 01.01.2009; k 01.07.2009; k 01.10.2009; k 01.01.2010; k 01.04.2010; k 01.07.2010; k 01.11.2010; k 01.01.2011; k 01.04.2011; k 01.07.2011; mimořádné vydání k 01.11.2011 pro účely zpracování výsledků SLDB 2011; k 01.01.2012; verze 01.04.2012 nevydána – přechod na referenční hranice katastrálních území RÚIAN; k 01.07.2012; k 01.10.2012; k 01.01.2013; k 01.04.2013; k 01.07.2013; k 01.10.2013; k 01.01.2014; k 01.04.2014;
Datum poslední aktualizace 10.06.2014
VIII. Datová struktura souboru
Obsah datového souboru Polygony s atributy: statistický obvod, IDSO unikátní identifikátor statistického obvodu v ČR, základní sídelní jednotka včetně dílu, urbanistický obvod, katastrální území, pořadové číslo katastrálního území v okrese, územně technická jednotka, městský obvod/městská část, statutární město a Praha, část obce díl, základní územní jednotka, obec, městský obvod hl. m. Prahy, správní obvod hlavního města Prahy, obec s rozšířenou působností, obec s pověřeným obecním úřadem, stavební úřad, matriční úřad, finanční úřad, datumy aktualizace a platnosti; okres LAU1; okres, kraj, region soudržnosti, území NUTS1, stát;
IX. Objekty v datové sadě
Topologická linie, body, polygony Linie, body, polygony
X. Klasifikace
ESMI Administrativní hranice, statistická data
XI. Organizace a jejich úlohy
Český statistický úřad Praha Původce
Vlastník
Administrátor
Dodavatel
XII. Kontaktní místa, osoby a jejich úlohy
Český statistický úřad Praha
Na padesátém 81, Praha 10 100 82
Správa databáze, správa geografické databáze a mapového serveru, distribuce
Kontaktní osoby pro distribuci Ing. Lenka Šilhanová, oddělení poskytování elektronických výstupů, telefon 274 053 115, e-mail: lenka.silhanova@czso.cz
Český statistický úřad Praha
pracoviště odboru statistických registrů – Registr sčítacích obvodů a budov
V Ráji 872, Pardubice 531 53
Metodika, správa a zpracování dat včetně GIS
Kontaktní osoby pro metodiku, správu a zpracování Ing. Zdeňka Udržalová, vedoucí oddělení statistických územních jednotek, přímý telefon 466 613 244 telefon 466 743 460, ústředna 466 743 411, fax 466 743 439, mobil 604 227 034, e-mail: zdenka.udrzalova@czso.cz,
Ing. Kamila Kuklová, analytik území, 466 743 467
Ing. Petr Klauda, správce a specialista GIS, 466 743 462
XIII. Distribuce
Pravidla použití Dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, § 20a)
Oslovení Určeno pro veřejnost
Pravidla použití – text Použití na základě potvrzeného protokolu o předání dat
Možnost zveřejnění Data nebudou předávána třetím stranám bez vědomí předávajícího (tj. Českého statistického úřadu Praha)
Neveřejná část xxx
Distribuční jednotky Libovolná množina dat
Cena Dle ceníku
Nosiče pro přenos dat CD, disketa, případně ZIP žadatele, papír
Formáty (vektor) ARC/INFO Ungenerate text, DXF, MIF (MapInfo), ArcView Shape soubor, formát MAGISu
Formáty (rastr) xxx
Formáty databáze DBF (Dbase III, IV, V, Oracle)
Poznámka k formátům Též formát Topol (blk)
On-line xxx
Způsob objednání Písemnou objednávkou na Český statistický úřad Praha, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, informační servis
XIV. Autorská práva
Autorská práva Žádná
XV. Údaje o metadatech
Datum vzniku metadat 30.04.2004
Datum aktualizace metadat 30.12.2004
Datum aktualizace metadat 22.03.2005
Datum aktualizace metadat 14.07.2005
Datum aktualizace metadat 26.05.2006
Datum aktualizace metadat 08.08.2006
Datum aktualizace metadat 05.09.2006
Datum aktualizace metadat 02.03.2007
Datum aktualizace metadat 27.07.2007
Datum aktualizace metadat 19.02.2008
Datum aktualizace metadat 14.07.2008
Datum aktualizace metadat 19.01.2009
Datum aktualizace metadat 05.08.2009
Datum aktualizace metadat 30.12.2009
Datum aktualizace metadat 23.02.2010
Datum aktualizace metadat 21.05.2010
Datum aktualizace metadat 20.08.2010
Datum aktualizace metadat 20.11.2010
Datum aktualizace metadat 20.01.2011
Datum aktualizace metadat 02.05.2011
Datum aktualizace metadat 10.08.2011
Datum aktualizace metadat 30.12.2011
Datum aktualizace metadat 21.03.2012
Datum aktualizace metadat 31.08.2012
Datum aktualizace metadat 30.11.2012
Datum aktualizace metadat 04.03.2013
Datum aktualizace metadat 04.05.2013
Datum aktualizace metadat 01.08.2013
Datum aktualizace metadat 18.11.2013
Datum aktualizace metadat 28.02.2014
Datum aktualizace metadat 10.06.2014
Datum očekávané aktualizace metadat 29.08.2014

 • seznam_hranicKU_01012009_v1.xls

 • seznam_hranicKU_01012009_def.xls

 • seznam_hranicKU_01072009_v1def.xls

 • seznam_hranicKU_01102009_v1def.xls

 • seznam_hranicKU_2009_def.xls

 • seznam_hranicKU_010410_v1def.xls

 • seznam_hranicKU_010710_v1def.xls


 • seznam_hranicKU_011010_v1def.xls


 • seznam_hranicKU_010111_v1def.xls

 • seznam_hranicKU_010411_v1def.xls

 • seznam_hranicKU_010711_v1def.xls


 • seznam_hranicKU_011111_v1def.xlsx

 • seznam hranicKU_01012012_v1def.xls

 • seznam hranicKU_01072012_v1def.xls

 • seznam hranicKU_01012013_v1def.xlsx

 • seznam hranicKU_01072013_v1def.xls

 • seznam hranicKU_01102013_v1def.xls

 • seznam hranic KU_verze01012014def.xls