Budovy (MIDAS)

 

I. Identifikace datového souboru
Název Definiční body budov
Zkrácené názvy DBB (DB_BUD)
II. Související právní a jiné předpisy
Název právního předpisu Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, § 20a)
Vztah ke Standardu ISVS Standardní
III. Popis datového souboru
Popis Geografická vrstva lokalizující budovy vymezené číslem domovním formou jejich definičního bodu.
Prostorové schéma Body bez topologie
Jazyk Čeština
Znaková sada Windows-1250
Důvod vytvoření – kategorie Registr sčítacích obvodů a budov
Důvod vytvoření – popis Územní příprava Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001, opora pro statistická šetření a registry, správa soustavy územních identifikací;
Měřítko 1:1 000 – 1:2 880
Ukázka – WWW adresa /csu/rso/budovy_s_cislem
Ukázka – text Pohled na budovy v Praze k 31.12.2003, základní sídelní jednotka Hrad a nadřazené územní prvky, sčítací obvody s budovami a ulicemi
IV. Prvky kvality datového souboru
Popis vzniku ruční digitalizace na pozadí georeferencovaných katastrálních map všech používaných měřítek (dekadické/sáhové/příložné), automatizované generování z vektorových DKM/ISKN (cca 15 % z celkového počtu), zpracování statistického šetření LOK (cca 1,6 %) a terénní dohledání s následnou přibližnou lokalizací nad katastrálními mapami (cca 2 %); viz položka KVALITA v atributové struktuře; jednorázové přebírání definičních bodů budov z katastru nemovitostí k 31.3.2008 (katastr naplněn z dat ČSÚ, RSO a z dat samosprávy) – 1. etapa převzetí souřadnic budov dosud nelokalizovaných /nových/); přechod správy lokalizace budov z ČSÚ na ČÚZK – 2. etapa sjednocení lokalizace budov za katastrální území s DKM/KMD; přechod na referenční definiční body DB budov dle ISKN od 1.1.2009 a provede transformace DB katastrálních budov na budovy statistické, tj. na jednotlivé vchody s čísly domovní;
Od 1.1.2009: referenční zdroj - Informační systém katastru nemovitostí ISKN + vlastní činnosti v rámci agendy RSO (transformace budov dle katastru nemovitostí na budovy statistické, tzn. doplnění jednotlivých vchodů s čísly domovním, pokud jich budova dle katastru obsahuje více, a doplnění atributů budov; doplňování polohy budov nezapsaných do katastru nemovitostí nebo zapsaných odlišně od evidence obcí jako budova bez čísla);
Od 1.1.2010 - 31.10.2010: plošné odsouhlasení budov s adresami u obcí ČR v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů 2011; dohledání lokalizace budov s čísly, nezapsaných do katastru nemovitostí, ve spolupráci s úřady obcí a jejich vektorizace;
K 26.3.2011: terénní pochůzky dodavatele (České pošty) pro účely provedení sčítání lidu, domů a bytů v březnu t.r. s cílem porovnání zaevidovaného stavu se skutečným stavem v budovách a jejich polohách;
K 1.1.2012: první část vektorizace dohledaných budov dodavatelem dle skutečného stavu v terénu – kraj Pardubický, Královéhradecký. Pokračování vektorizace za všechny kraje ČR.
K 1.1.2013: dokončení vektorizace.
Od března 2013: realizace přechodu na grafiku RÚIAN.
Od ledna 2014: zahájení vektorizace za vchody bez samostatné adresy, které vedou k bytům.
Polohová přesnost
- horizontální
0,5 m – 1 m (mapa> = 1: 5 000)
Četnost aktualizace souboru Průběžně, minimálně čtyřikrát ročně
Logická konzistence Bez výskytu duplicitních prvků. Spolehlivost lokalizace budov k 01.07.2008 byla na 99 %; odhadem 2 promile budov může mít špatně umístěný definiční bod (jeho lokalizace je již zavádějící). Provázáno na primární databázi budov s čísly domovními a číselníky METIS. Náprava lokalizace budov s odchylkou do 5 m od základu budovy dle ZABAGED – jednorázově nad daty k 1.7.2008;
Úplnost Lokalizováno cca 99,5 % na evidovaný stav budov na obcích ČR (bez garáží), zejména nejsou dohledána všechna evidenční čísla chat v rekreačních oblastech.
Homogenita Kvalita i úplnost datového souboru je rovnoměrná po celé ČR.
V. Nepřímý prostorový referenční systém
Nepřímý prostorový referenční systém Definiční bod parcely
VI. Přímý prostorový referenční systém
Přímý (planární) systém Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK
VII. Informace o rozsahu
Stav rozsahu K 01.02.2001 (konec územní přípravy SLDB 2001), verze dat 25012002; k 01.03.2001 (předběžná data SLDB), verze dat 02072002; k 01.03.2001 (definitivní data SLDB), verze dat 20112002; k 31.12.2002 (předběžná data převedená na územní strukturu k 31.12.2003), verze dat 13.05.2004; k 1.1.2005 (předběžná za rok 2003 a 2004, převedená na územní strukturu k 1.1.2005); k 01.07.2005 (vypořádání reklamací); k 01.11.2005 (definitivní za rok 2004 s aktuální územní a adresní strukturou), verze dat 01112005; k 31.12.2005 (předběžná, převedená na územní strukturu k 1.1.2006), verze dat 01052006; k 30.06.2006 (doplnění chybějících lokalizací ze zpracování projektu Adresář úřadů PVS a z šetření LOK2006 /katastrální pracoviště Klatovy/, opravy chybných lokalizací, změny v identifikacích a atributech budov k 30.6.2006) - verze dat 30062006; k 01.10.2006 (zpracování lokalizací budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2006, zpracování lokalizací úřadů a škol, opravy lokalizací, změny identifikací a atributů) – verze dat 01102006; k 15.01.2007 (dokončení lokalizací budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2006) převedená na aktuální územní strukturu k 01.01.2007 – verze dat 01012007; k 15.04.2007 (dokončení lokalizací budov zapsaných do KN ve 2. pololetí 2006, opravy lokalizací) převedená na aktuální územní strukturu – verze dat 01042007; k 01.07.2007 (zpracování geometrických plánů za 2. pololetí 2006; zpřesnění ve vybraných lokalitách); k 01.10.2007 (revize lokalizací za uplynulé roky, dokončení zpracování 2006); k 01.01.2008 (lokalizace budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2007); k 01.04.2008 (lokalizace budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2007 a za leden-únor 2008); k 01.07.2008 (lokalizace budov dle KN k 31.3.2008 a za měsíce duben, květen 2008); k 01.10.2008 (lokalizace budov dle KN k 31.8.2008 včetně; vlastní editace vchodů průběžně); k 1.1.2009 (bez lokalizace vchodů s čísly); k 01.04.2009 (včetně metodické změny DB ve vybraných katastrech); k 01.07.2009 (včetně čištění souřadnicového umístění, doplňování chybějících středů statistických budov);k 01.10.2009 (včetně dokončení chybějících středů statistických budov); k 01.01.2010 (včetně přeplnění parcelních čísel ze zdroje ISKN; revize kódů Klasifikace stavebních děl a revize textu Popis subjektu s využitím registru ubytovacích zařízení, registru škol a školských zařízení, způsobu využití budovy dle KN, seznamu sídel úřadů státní správy a samosprávy – právní forma 801); k 01.04.2010 (včetně výsledků zahajovaného odsouhlasování budov na obcích ČR pro územní přípravu Sčítání lidu, domů a bytů 2011); k 01.07.2010 (včetně územní přípravy SLDB – pokračování); k 01.11.2010 (včetně územní přípravy SLDB – dokončení); k 01.01.2011; k 01.04.2011; k 01.07.2011; k 1.10.2011; mimořádné vydání k 1.11.2011 pro účely projektu SLDB 2011; k 1.1.2012 (vektorizace dohledaných budov – zpracovány první dva kraje); k 1.4.2012 (pokračování vektorizace); k 1.7.2012 (pokračování vektorizace dohledaných budov - zpracováno pět krajů); k 1.10.2012 (dtto - zpracováno 13 krajů); k 01.01.2013 (vektorizace dohledaných objektů ukončena);
od 01.04.2013 (průběžná aktualizace z RÚIAN);
Datum popisu rozsahu 10.06.2014
Minimální X 936372
Minimální Y 432068
Maximální X 1219791
Maximální Y 901406
Vymezující plocha Mapa definičních bodů středů budov
Základní velikost 2,4 GB
Území Česká republika
Pokrytí Plné, za všechny obce České republiky
Popis časového rozsahu Sběr dat k 01.04.2014 ukončen za všechny okresy;
Datum poslední aktualizace průběžná
VIII. Datová struktura
Obsah datového souboru Body s atributy: katastrální území, parcelní číslo, číslo domovní, typ čísla domovního, unikátní identifikátor budovy v České republice dle RSO a dle ISKN, vedlejší budova, unikátní identifikátor hlavní adresy, číslo orientační, poštovní směrovací číslo, název adresní pošty, počet bytů, mapa, využití nemovitosti, typ a způsob využití budovy, klasifikace budovy, název ulice a veřejného prostranství, unikátní identifikátor ulice v České republice, statistický obvod, unikátní identifikátor statistického obvodu v České republice, základní sídelní jednotka včetně dílu, urbanistický obvod, část obce, část obce díl, městský obvod/městská část, základní územní jednotka, statutární město a Praha, územní obvod hlavního města Prahy, obec, okres, okres dle statistické klasifikace NUTS4, obce s rozšířenou působností, obce s pověřeným obecním úřadem, správní obvody hlavního města Prahy, přesah budov na území jiné obce, datumy aktualizace a platnosti, kvalita lokalizace, změny; novinka – technické atributy budov; okres LAU1; zdroj, měřítko, územně technická jednotka, příznak rohové budovy, PSČ, název adresní pošty, příznak více parcel; PČD hlavní adresy - identifikátor ISEO MV; kód a název okresu; identifikátory RUIAN – SO stavebního objektu, TEA detail technických parametrů vchodu s adresou;
IX. Objekty v datové sadě
Objekty Body
X. Klasifikace
ESMI Katastr, statistická data, adresy
XI. Organizace a jejich úlohy
Český statistický úřad Praha Původce
Vlastník
Administrátor
Dodavatel
XII. Kontaktní místa, osoby a jejich úlohy
Český statistický úřad Praha
Na padesátém 81, Praha 10 100 82
Správa databáze, správa geografické databáze a mapového serveru, distribuce
Kontaktní osoby pro distribuci Ing. Lenka Šilhanová, oddělení poskytování elektronických výstupů, telefon 274 053 115, e-mail: lenka.silhanova@czso.cz
Český statistický úřad Praha
pracoviště odboru statistických registrů – Registr sčítacích obvodů a budov
V Ráji 872, Pardubice 531 53
Metodika, správa a zpracování dat včetně GIS
Kontaktní osoby pro metodiku, správu a zpracování Ing. Zdeňka Udržalová, vedoucí oddělení statistických územních jednotek, přímý telefon 46 6613244, přes ústřednu 466 743 460, fax 466 743 439, mobil 604 227 034, e-mail: zdenka.udrzalova@czso.cz,
Ing. Kamila Kuklová, analytik území, 466 743 467
Ing. Petr Klauda, správce a specialista GIS, 466 743 462
XIII. Distribuce
Pravidla použití Dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, § 20a)
Oslovení Určeno pro veřejnost
Pravidla použití – text Použití na základě potvrzeného protokolu o předání dat
Možnost zveřejnění Data nebudou předávána třetím stranám bez vědomí předávajícího (tj. Českého statistického úřadu Praha).
Neveřejná část Byty
Distribuční jednotky Libovolná množina dat
Cena Dle ceníku
Nosiče pro přenos dat CD, disketa, případně ZIP žadatele, papír
Formáty (vektor) ARC/INFO Ungenerate text, DXF, MIF (MapInfo), ArcView Shape soubor, formát MAGISu
Formáty (rastr) xxx
Formáty (databáze) DBF (Dbase III, IV, V, Oracle)
Poznámka k formátům Též formát Topol (blk)
On-line xxx
Způsob objednání Písemnou objednávkou na Český statistický úřad Praha, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, informační servis
XIV. Autorská práva
Autorská práva Žádná
XV. Podklady
Podklady z obecních zdrojů
Při vytvoření grafické vrstvy definičních bodů stavebních objektů byly použity jako podklady v roce 1999 vybraná data z datových souborů hlavního města Prahy, poskytnuté Institutem městské informatiky hl. m. Prahy (IMIP).
XVI. Údaje o metadatech
Datum vzniku metadat 30.04.2004
Datum aktualizace metadat 30.12.2004
Datum aktualizace metadat 22.03.2005
Datum aktualizace metadat 14.07.2005
Datum aktualizace metadat 24.11.2005
Datum aktualizace metadat 06.12.2005
Datum aktualizace metadat 07.12.2005
Datum aktualizace metadat 25.05.2006
Datum aktualizace metadat 08.08.2006
Datum aktualizace metadat 11.01.2007
Datum aktualizace metadat 02.03.2007
Datum aktualizace metadat 01.06.2007
Datum aktualizace metadat 27.07.2007
Datum aktualizace metadat 23.11.2007
Datum aktualizace metadat 15.04.2008
Datum aktualizace metadat 14.07.2008
Datum aktualizace metadat 24.11.2008
Datum aktualizace metadat 31.03.2009
Datum aktualizace metadat 20.05.2009
Datum aktualizace metadat 04.08.2009
Datum aktualizace metadat 30.12.2009
Datum aktualizace metadat 23.02.2010
Datum aktualizace metadat 21.05.2010
Datum aktualizace metadat 20.08.2010
Datum aktualizace metadat 20.11.2010
Datum aktualizace metadat 20.02.2011
Datum aktualizace metadat 02.05.2011
Datum aktualizace metadat 10.08.2011
Datum aktualizace metadat 30.12.2011
Datum aktualizace metadat 21.03.2012
Datum aktualizace metadat 31.08.2012
Datum aktualizace metadat 30.11.2012
Datum aktualizace metadat 04.03.2013
Datum aktualizace metadat 04.05.2013
Datum aktualizace metadat 01.08.2013
Datum aktualizace metadat 18.11.2013
Datum aktualizace metadat 28.02.2014
Datum aktualizace metadat 10.06.2014
Datum očekávané aktualizace metadat 29.08.2014