Adresní místa (MIDAS)

 

I. Identifikace datového souboru
Název Definiční body adresních míst
Zkrácené názvy DBAM (DB_AM)
II. Související právní a jiné předpisy
Název právního předpisu Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, § 20a)
Vztah ke Standardu ISVS Standardní
III. Popis datového souboru
Popis Geografická vrstva lokalizující adresní místa vymezené číslem domovním formou jejich definičního bodu
Prostorové schéma Body bez topologie
Jazyk Čeština
Znaková sada Windows-1250
Důvod vytvoření – kategorie Registr sčítacích obvodů a budov
Důvod vytvoření – popis Opora pro statistická šetření a registry, údržba soustavy územních identifikací;
Měřítko 1:1 000 – 1:2 880
Ukázka – WWW adresa  
Ukázka – text Pohled na adresní místa budov v Plzni k 01.01.2005, městská část Plzeň 3, základní sídelní jednotky Plzeň-historické jádro a Centrum-jih a nadřazené územní prvky, sčítací obvody s adresními místy budov a ulicemi
IV. Prvky kvality datového souboru
Popis vzniku Digitalizace budov (viz metapopis 3.1.1.3) a dále ruční digitalizace vícenásobných adresních míst budov na pozadí georeferencovaných katastrálních map všech používaných měřítek (dekadické/sáhové/příložné); definiční bod je vždy umístěn uvnitř budovy, tzn. ve středu budovy a v případě více adres co nejblíže příslušného vchodu na vnitřní hraně základů budovy; od roku 2007 zahájení využívání prostorové logiky na podkladě ortofoto snímků;

Byla diagnostikována rozdílná metodika RSO oproti metodice umisťování definičního bodu adresního místa RÚIAN: v případě existence jednoho adresního místa budovy je DB adresy totožný s DB budovy RSO; RÚIAN vede podrobnější informaci. V tomto smyslu nejsou souřadnice RSO ztotožňovány s RÚIAN.
Polohová přesnost
- horizontální
0,5 m – 1 m (mapa> = 1: 5 000)
Četnost aktualizace souboru Průběžně, minimálně dvakrát ročně
Logická konzistence Bez výskytu duplicitních prvků. Spolehlivost lokalizace adresních míst budov - viz 3.1.1.3 a dále ruční vektorizace vícenásobných adresních míst na vnitřní hranu čelní fronty budovy (resp. vchod) na pozadí katastrálních map. Zapojena prostorová logika přípustnosti adresního místa v dané lokalitě. Náprava lokalizace budov s odchylkou do 5 m od základu budovy dle ZABAGED – jednorázově nad daty k 1.7.2008;
Od 1.1.2009: referenční zdroj budov - Informační systém katastru nemovitostí ISKN (katastrální budovy) + vlastní činnosti v rámci agendy RSO (transformace katastrálních budov na adresní místa, tzn. doplnění jednotlivých adresních míst, pokud jich katastrální nebo statistická budova obsahuje více, doplnění atributů adresních míst, doplňování adres budov nezapsaných do katastru nemovitostí nebo zapsaných odlišně od evidence obcí jako budova bez čísla);
1.1.2010 - 2011: plošné odsouhlasování budov s adresami u obcí ČR v rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů 2011 a propojení na adresy trvalého bydliště osob (identifikátor PČD) MV ČR;
K 26.3.2011: terénní pochůzky dodavatele (České pošty) pro účely provedení sčítání lidu, domů a bytů v březnu t.r. s cílem porovnání zaevidovaného stavu se skutečným stavem v adresách budov a jejich umístění;
K 01.01.2012: viz metapopis produktu 3.1.1.3;
K 01.01.2013: viz metapopis produktu 3.1.1.3;
K 01.01.2014: viz metapopis produktu 3.1.1.3;
Úplnost Lokalizováno cca 99,0 % na evidovaný stav budov na obcích ČR (bez garáží) a 98,3 % adres k budově. Zejména nejsou dohledána všechna evidenční čísla chat v rekreačních oblastech. Cíleně nejsou vektorizovány garáže s čísly domovními, které při založení vrstvy v roce 2001 nebyly předmětem lokalizace (cca 49 tisíc objektů) a poté od roku 2009 v rámci průběžné aktualizace definičních bodů budov ze zdroje ISKN dochází i postupnému zaevidování lokalizace garáží.
K 31.12.2012 lokalizováno 97,9 % všech adresních míst, z toho bez vlivu garáží na 99,5 %.
K 1.1.2014 lokalizováno 98,5 % všech adresních míst.
Homogenita Kvalita i úplnost datového souboru je rovnoměrná po celé ČR (viz produkt 3.1.1.3).
V. Nepřímý prostorový referenční systém
Nepřímý prostorový referenční systém Definiční bod parcely
VI. Přímý prostorový referenční systém
Přímý (planární) systém Systém jednotné trigonometrické sítě katastrální S-JTSK
VII. Informace o rozsahu
Stav rozsahu K 01.11.2005 (založení vrstvy adresních míst); k 31.12.2005 – verze dat 01052006; k 30.06.2006 (doplnění chybějících lokalizací ze zpracování projektu Adresář úřadů PVS a z šetření LOK2006 /katastrální pracoviště Klatovy/, opravy chybných lokalizací, změny v identifikacích a atributech budov k 30.6.2006) - verze dat 30062006; k 01.10.2006 (zpracování lokalizací budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2006, zpracování lokalizací úřadů a škol, opravy lokalizací, změny identifikací a atributů) – verze 01102006; k 15.01.2007 (dokončení lokalizací budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2006) převedená na aktuální územní strukturu k 1.1.2007 – verze dat 01012007; k 15.04.2007 (dokončení lokalizací budov zapsaných do KN ve 2. pololetí 2006, opravy lokalizací) převedená na aktuální územní strukturu – verze dat 01042007; k 01.07.2007 (zpracování vybraných geometrických plánů, zpřesnění vybraných lokalit); k 01.10.2007 (revize lokalizace za uplynulé roky; dokončeno zpracování 2006); k 01.01.2008 (lokalizace budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2007); k 01.04.2008 (lokalizace budov zapsaných do KN v 1. pololetí 2007 a za leden-únor 2008); k 01.07.2008 (lokalizace budov dle KN k 31.3.2008 a za měsíce duben, květen 2008); k 01.10.2008 (lokalizace budov dle KN k 31.8.2008 včetně; vlastní editace vchodů a vícenásobných adresních míst budovy průběžně); k 1.1.2009 (převzato z ISKN a bez lokalizace vchodů s čísly); k 1.4.2009 (bez dokončené lokalizace vchodů s čísly); k 1.7.2009 (s dokončenou lokalizací vchodů s čísly); k 01.10.2009; k 01.01.2010;k 01.04.2010; k 01.07.2010; k 20.11.2010; k 01.01.2011; k 01.04.2011; k 01.07.2011; k 01.10.2011; mimořádná verze k 01.11.2011 pro účely zpracování výsledků SLDB 2011; k 01.01.2012 - první část vektorizace dohledaných objektů vč. řešení násobných adres k budově - viz metapopis produktu 3.1.1.3; k 01.04.2012; k 01.07.2012 - pokračování vektorizace dohledaných objektů vč. násobných adres k budově - viz metapopis produktu 3.1.1.3; k 01.10.2012 - pokračování vektorizace dohledaných objektů vč. násobných adres k budově - viz metapopis produktu 3.1.1.3; k 01.01.2013 - dokončení vektorizace dohledaných objektů za ČR;
Od 1.4.2013 zahájení přechodu na administrativní zdroj – adresy RÚIAN; k 01.07.2013 – čištění dat, prioritní zpracování adres sídel ekonomických subjektů; k 01.10.2013; k 01.01.2014 - pokračuje čištění adres a označování příznakem zdroje původu lokalizace (RUIAN, RSO);
Datum popisu rozsahu 10.06.2014
Minimální X 936372
Minimální Y 432068
Maximální X 1219791
Maximální Y 901406
Vymezující plocha Mapa definičních bodů adresních míst budov
Základní velikost 850 MB
Území Česká republika
Pokrytí Plné, za všechny obce České republiky
Popis časového rozsahu Sběr dat k 01.04.2014 ukončen
Datum poslední aktualizace průběžná
VIII. Datová struktura
Obsah datového souboru Body s atributy: kód adresy, číslo domovní, typ čísla domovního, unikátní identifikátor budovy v České republice dle RSO, vedlejší budova, unikátní identifikátor adresního místa, číslo orientační, poštovní směrovací číslo, název adresní pošty, název ulice a veřejného prostranství a unikátní identifikátor ulice, část obce/díl, obec, okres dle statistické klasifikace NUTS4, územní obvod hlavního města Prahy, identifikátor budovy dle ISKN, typ adresy, zadní vchod; LAU1; změna, datum zpracování, příznak násobné adresy, PSČ, název adresní pošty, typ adresy, zadní vchod, unikátní identifikátor budovy v KN, parcelní číslo, kód a název katastrálního území; identifikátor adresy ISEO MV - počítačové číslo domu PČD; kód a název okresu, kraje; identifikátory stavebního objektu, TEA, adresního místa RUIAN;
IX. Objekty v datové sadě
Objekty Body
X. Klasifikace
ESMI Katastr, statistická data, adresy
XI. Organizace a jejich úlohy
Český statistický úřad Praha Původce
Vlastník
Administrátor
Dodavatel
XII. Kontaktní místa, osoby a jejich úlohy
Český statistický úřad Praha
Na padesátém 81, Praha 10 100 82
Správa databáze, správa geografické databáze a mapového serveru, distribuce
Kontaktní osoby pro distribuci Ing. Lenka Šilhanová, oddělení poskytování elektronických výstupů, telefon 274 053 115, e-mail: lenka.silhanova@czso.cz
Český statistický úřad Praha
pracoviště odboru statistických registrů – Registr sčítacích obvodů a budov
V Ráji 872, Pardubice 531 53
Metodika, správa a zpracování dat včetně GIS
Kontaktní osoby pro metodiku, správu a zpracování Ing. Zdeňka Udržalová, vedoucí oddělení statistických územních jednotek,  telefon 466 743 460, ústředna 466 743 411, fax 466 743 439, mobil 604 227 034, e-mail: zdenka.udrzalova@czso.cz,
Ing. Kamila Kuklová, analytik území, 466 743 467
Ing. Petr Klauda, správce a specialista GIS, 466 743 462
XIII. Distribuce
Pravidla použití Dle zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, § 20a)
Oslovení Určeno pro veřejnost
Pravidla použití – text Použití na základě potvrzeného protokolu o předání dat
Možnost zveřejnění Data nebudou předávána třetím stranám bez vědomí předávajícího (tj. Českého statistického úřadu Praha).
Neveřejná část Byty
Distribuční jednotky Libovolná množina dat
Cena Dle ceníku
Nosiče pro přenos dat CD, disketa, případně ZIP žadatele, papír
Formáty (vektor) ARC/INFO Ungenerate text, DXF, MIF (MapInfo), ArcView Shape soubor, formát MAGISu
Formáty (rastr) xxx
Formáty (databáze) DBF (Dbase III, IV, V, Oracle)
Poznámka k formátům Též formát Topol (blk)
On-line xxx
Způsob objednání Písemnou objednávkou na Český statistický úřad Praha, Na padesátém 81, 100 82 Praha 10, informační servis
XIV. Autorská práva
Autorská práva Žádná
XV. Podklady
Podklady z obecních zdrojů Při vytvoření grafické vrstvy definičních bodů stavebních objektů byly použity jako podklady v roce 1999 vybraná data z datových souborů hlavního města Prahy, poskytnuté Institutem městské informatiky hl. m. Prahy (IMIP).
XVI. Údaje o metadatech
Datum vzniku metadat 30.04.2004
Datum aktualizace metadat 10.06.2014
Datum očekávané aktualizace metadat 29.05.2014