Územně technická jednotka

 

Územně technickou jednotkou se rozumí jednotka, která je vymezena jako katastrální území nebo jeho část, oddělená hranicí základní územní jednotky, tj. hranicí obce, městského obvodu či městské části.

Zákonným pramenem je zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění novelizace zákona č. 230/2006 Sb., § 2, písm. t).

Správcem číselníku Územně technická jednotka 00052 je ČSÚ.

Základní registr veřejné správy RÚIAN prvek Územně technická jednotka neobsahuje.

Základní územně technické jednotky jsou tvořeny buď katastrálními územími nebo jejich částmi.

V současnosti existují tři typy územně technických jednotek:

  1. části katastrálních území, které v Praze a ve statutárních městech zasahují do několika městských obvodů/městských částí, nově byly jako samostatné územně technické jednotky vymezeny i další (druhé) polygony stávajících územně technických jednotek,
  1. nově též části katastrálních území, na nichž leží část obce nebo ZSJ, patřící do jiné obce (přesah, ohraničený provizorní neboli přibližnou hranicí obce),
  1. zcela novým typem ÚTJ jsou výjimečné případy dalších (druhých) polygonů katastrálních území, které mají přechodnou platnost.

Název územně technické jednotky je buď shodný s názvem katastrálního území nebo je  od   něj  odvozen  doplňkovými přívlastky. V případě statutárních měst mají všechny ÚTJ v rámci děleného KÚ

názvy lišící se přívlastky od celistvého KÚ (v přívlastcích je vyjádřena příslušnost k městskému obvodu/městské části). V případě obecních přesahů má název odlišný od názvu KÚ pouze ÚTJ představují obecní přesah (v přívlastku je vyjádřen odkaz na dotčenou část obce nebo ZSJ).

V druhé polovině roku 2008 proběhlo sjednocení názvů dle úpravy, od které budou mít názvy odlišné od názvů katastrálních území všechna ÚTJ, na které se člení (v názvu ÚTJ shodné s katastrálním územím, od kterého je odčleněn obecní přesah, bude mít v přívlastku odkaz na stávající název obce nebo části obce). V případě dosavadních ÚTJ, složených ze dvou polygonů, se z jednotlivých polygonů stávají samostatné ÚTJ, do jejichž názvu je doplněn přívlastek „díl 1“ a „díl 2“, přičemž označení „díl 1“ má ÚTJ s původním kódem, kdežto ÚTJ s označením „díl 2“ má zcela nový kód.

Správcem názvů územně technických jednotek je ČSÚ.

Jednoznačný identifikační kód územně technické jednotky je odvozen od kódu reprezentativní základní sídelní jednotky, ležící na ÚTJ, s přičtením konstanty 60000. K tomu je připojen kontrolní znak.

Garantem územního identifikátoru kódu ÚTJ je ČSÚ.

Číselník územně technických jednotek je v SMS ČSÚ označen kódem 0052 a je provázán na klasifikaci územních statistických jednotek (0092), na číselník základních územních jednotek (0051), číselník základních sídelních jednotek dílů (0053).

 

Schéma kódu územně technické jednotky:     AAAAAB

 

AAAAA            =        kód ZSJ + 60000

                                (přípustné rozmezí 60001 až 79999 a dále 90001 až 99999)

B                    =        kontrolní znak

                                (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnot 0 až 9)

 

Územně technické jednotky jsou skladebné do příslušné základní územní jednotky a beze zbytku ji vykrývají.

Územně technická jednotka se skládá z výčtu pozemků na příslušném katastrálním území nebo jeho části. Územně technické jednotky jsou skladebné do příslušné základní územní jednotky.

Územně technická jednotka je tvořena jedním nebo více polygony (leží na nesouvislých územích).

Lokalizační údaje územně technické jednotky se přejímají z grafiky katastrálního území z referenčního zdroje RÚIAN (správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální) a pokud územně technická jednotka je částí KÚ, tak se tato část odvozuje od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení katastrálních území.