Stavební úřady

 

Základní charakteristiky
Název: Stavební úřad (SÚ);
Abstrakt: vrstva obsahuje hranice správních obvodů územní působnosti stavebních úřadů; vrstva se poskytuje také v modifikaci s přídomkem v názvu *multi pro účely podpory zobrazování nesouvislých územních celků v prostředí GIS a s připojenými vlastnostmi území (popisnými a geografickými atributy);
Důvod vytvoření: aktualizace registru;
Původ: topologicko-atributové odvození od vrstvy statistických obvodů;
Rozsah / úplnost: území státu / 100 %;
Kvalita: rovnoměrná, topologicky ošetřeno;
Počet modelovaných prvků (registrovaných / vymezených): 694 / 694;

Publikační informace
Interpretace dat: územní působnost stavebních úřadů 1. stupně je skladebná z území základních územních jednotek (obcí, městských obvodů / městských částí); 39 stavebních úřadů leží na 2 a více nesouvislých územích (v grafice to znamená existenci vícenásobných a vnořených polygonů);
Exportní a distribuční formáty: ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase (mdb);
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum platnosti: k 1. dubnu 2023;
Datum poslední aktualizace: 13. července 2023;
Statut dat: produkční;
Legenda: barva (RGB) 245, 122, 182 - plná linie růžová;
Poznámka: -

Ukázka dat:

►►

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: květen 2005;
Datum poslední aktualizace metadat: 3. srpna 2023;

Prostorové schéma
Typ prvku: plocha;
Počet prvků: 738 (viz Interpretace dat);
Geometrický model: linie / polygony; souvislý rovinný graf;
Topologie: ano (planární);

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 až 5 m (mapa 1 : 1 000 – 1 : 10 000);
Logická: definiční body budov, polygony statistických obvodů;

Atributové schéma
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
KOD_SU_ZJ ... kód stavebního úřadu (cis 1183);
NAZ_SU_ZJ ... název stavebního úřadu (cis 1183);
NUTS3_KRAJ ... kód kraje NUTS3 Klasifikace územních statistických jednotek CZ-NUTS (atribut 42 cis 0100);
KOD_KRAJ ... kód kraje (cis 0100);
NAZ_KRAJ ... název kraje (cis 0100);
PLATIOD ... datum začátku platnosti stavebního úřadu (cis 1183);
NEPLATIPO ... datum ukončení platnosti stavebního úřadu (cis 1183);

Multi1/ vrstva obsahuje také další atributy o území správního obvodu stavebního úřadu:
POCBUD ... počet budov s přidělenými čísly (atribut 60502 cis 1183);
POCBUDBYT ... počet bytů (atribut 60503 cis 1183);
POCBYT ... počet bytů (atribut 60504 cis 1183);
POCOBYSL ... počet obyvatel dle posledního Sčítání lidu, domů a bytů (atribut 60505 cis 1183);
POCOBYEV ... počet evidovaných obyvatel ve správním obvodu SÚ (atribut 60506 cis 1183);
VYMERA ... výměra území správního obvodu SÚ v m2 (atribut 60501 cis 1183);
VYZNSTRED_X ... souřadnice X významového středu SO SÚ v S-JTSK (atribut 60500 cis 1183);
VYZNSTRED_Y ... souřadnice Y významového středu SO SÚ v S-JTSK (atribut 60500 cis 1183);

1/ jedné územně evidenční jednotce v mapě odpovídá jedna věta v připojené databázi (Metodika podpory zobrazování nesouvislých územních celků v prostředí GIS);

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;