Region soudržnosti

 

Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 2 (region soudržnosti) představuje neadministrativní jednotku, která slouží regionální politice a regionální statistice Evropské unie.

Název NUTS 2 Region soudržnosti (dříve Oblast) byl změněn dle Sdělení ČSÚ č. 363/2012 Sb., o změně v Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-NUTS).

Území regionu soudržnosti je dáno výčtem jednoho nebo více krajů.

Správcem číselníku Region soudržnosti 0099 a klasifikace 0092 je ČSÚ.

Popisné a grafické údaje o prvku Region soudržnosti jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 0099 a je provázán na číselník 0100 Kraj. Prezentačním kódem je kód Klasifikace statistických územních jednotek 0092 v podobě atributu CZ-NUTS pro každou položku (region soudržnosti).

Číselník 0099 je v kódech položek odlišný od číselníku RÚIAN: nabývá hodnot 213 Praha až 281 Moravskoslezsko, atributem číselníku jsou kódy NUTS 2 (hodnoty CZ01 až CZ08) a dále kód RÚIAN (např. pro Prahu 19).

 

Schéma kódu regionu soudržnosti v číselníku 0099:              ABC

A                     =          příznak (prefix)

                                   (přípustná hodnota 2)

B                     =          identifikační číslo regionu soudržnosti (pořadové číslo)

                                   (přípustná hodnota 1 až 8)

C                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnoty 0 až 9)

 

Území regionů soudržnosti jsou skladebná do České republiky beze zbytku.

Region soudržnosti leží na jednom souvislém území.

Editorem lokalizačních údajů územního prvku Region soudržnosti je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Grafika prvku Region soudržnosti je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení územně technických jednotek.