Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem

 

Jako pověřený obecní úřad je pro účel výkonu přenesené působnosti označován v zákonech a jiných právních předpisech úřad obce stanovené zákonem (příloha č. 1 k zákonu č. 314/2002 Sb.). Blíže zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších změn. Zákon ani vyhláška se netýká území Prahy a vojenských újezdů, v číselnících jsou proto vedeny jako samostatné územní jednotky (Hlavní město Praha, jednotlivé vojenské újezdy), aby bylo pokryto celé území České republiky.

Správní obvody pověřených obecních úřadů (dále POU) byly stanoveny vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2002 Sb., aktualizovány vyhláškou Ministerstva vnitra č. 388/2004 Sb. a naposledy vyhláškou č. 388/2015 Sb. Obvody jsou vymezeny výčtem obcí, uvedených ve vyhlášce, jsou skladebné do správních obvodů obcí s rozšířenou působností, respektují hranice krajů, nemusejí zatím respektovat území okresů (k 1.1.2007 bylo formou vyhlášky MV ČR provedeno sladění územně správního členění okresů a správních obvodů obcí s pověřeným obecním úřadem ve většině případů, několik desítek případů nesouladu však zbývá k řešení formou zákona, pak teprve budou správní obvody obcí s pověřeným obecním úřadem skladebné do okresů). MV připravuje v letech 2015-2017 návrh optimalizace územního členění státu.

Správcem číselníku ORP 0065 je ČSÚ. (Garantem a správcem číselníku ORP pro veřejnou správu byl ČSÚ do roku 2012.)

Popisné údaje o prvku POÚ jsou přejímány do RSO z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem. RÚIAN poskytuje převodník mezi číselníkem ČSÚ a RÚIAN.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 0061 a je provázán na číselník obcí (0043), číselník obcí s rozšířenou působností (0065); vazba na číselník základních územních jednotek (0051) vyjadřuje umístění sídla POÚ.

 

Schéma kódu POU v číselníku 0061:   ABCCD

 

A          =         kód oblasti dle klasifikace CZ-NUTS

                       (přípustná hodnota je 1 až 8)

B          =         kód kraje v rámci oblasti dle klasifikace CZ-NUTS

                       (přípustná hodnota je 0 až 3)

CC        =         pořadové číslo ORP v rámci kraje

                       (přípustná hodnota je 00 až 26)

D          =         pořadové číslo POU v rámci ORP

                       (přípustná hodnota je 0 až 9)

 

Správní obvod obce s pověřeným obecním úřadem leží na jednom nebo více polygonech, nemusí tvořit souvislé území.

Editorem lokalizačních údajů obce s pověřeným obecním úřadem je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Grafika prvku Obce s pověřeným obecním úřadem je odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení katastrálních území. Správcem grafiky je ČSÚ.