Okres

 

Okres je územně správní jednotka středního stupně a je vymezen výčtem obcí a vojenských újezdů.

Území České republiky se dělí na okresy dle zákona č. 36/1960 Sb., o územním členění státu, §1, ve znění pozdějších předpisů.

Změny území okresů se řídí zákonem č.36/1960 Sb., o územním členění státu, ve znění zákona č. 320/2003 Sb., část 114, čl. CXIV a to formou zákona (při změnách přes krajskou hranici) nebo prováděcím předpisem Ministerstva vnitra (při změně uvnitř kraje) změnou výčtu obcí a vojenských újezdů. Vymezení okresů bylo v poslední době upraveno zákonem č. 387/2004 Sb, o změně krajských hranic a vyhláškou č. 564/2002 Sb., o stanovení území okresů České republiky a území obvodů hlavního města Prahy, ve znění vyhlášky č. 513/2006 Sb., a naposledy vyhláškou č. 388/2015 Sb. (dopady změn ve vojenských újezdech dle zákona č. 15/2015 Sb.) s účinností od 1.1.2016.

Správcem číselníku Okres 0101 a klasifikace 0092 je ČSÚ.

Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4, resp. později LAU 1, nebyla v historii vždy ztotožněna s územním vyjádřením prvku Okres (viz kap. 4.6.).

Okresy jsou jednoznačně identifikovány názvem, který je jedinečný v České republice a je určen zákonem. Kód okresu je číselným vyjádřením prostorového identifikátoru územního celku okres a je neměnný.

Popisné a grafické údaje o prvku Okres jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Číselník okresů je v SMS ČSÚ označen kódem 0101 a je provázán na číselník obcí 0043 a na Klasifikaci územních statistických jednotek (CZ-LAU1) – viz dále v kap. 4.6. Prezentačním kódem je kód CZ-LAU 1 pro každou položku (okres).  

Platnost číselníku okresů 0041, který byl zaveden na základě opatření ČSÚ ze dne 5.10.1995 SB., o zavedení číselníku krajů a okresů, nabýval hodnot 3101 – 3811, skončila k 31.12.2001 (jako dopad na opatření ČSÚ ze dne 18.5.1999 Sb. o zavedení klasifikace územních statistických jednotek).

Číselník 0101 je v položkách v historii (nikoli v současnosti) a kódech odlišný od číselníku RÚIAN: nabývají hodnoty 40169 pro okres Benešov až 40924 pro Prahu jako celek), atributem číselníku je kód LAU 1 (např. pro Prahu CZ0100), dále kód RÚIAN (např. pro Prahu 3100) a atribut KRAJ_1960 (např. pro Prahu 31). Pozn.: kódy okresů 40011 až 40151 byly určeny pro statistické členění Prahy (viz kap. 4.6.).

 

Schéma kódu okresu v číselníku 0101:                       ABBC

 

A                     =        příznak (prefix)

          (přípustná hodnota 4)

BB                    =        identifikační číslo okresu dle statistické klasifikace (pořadové číslo)

                                  (přípustná hodnota 1 až 92)

C                     =         kontrolní znak

                                  (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnoty 0 až 9)

 

Území okresu je dáno výčtem obcí a vojenských újezdů. Území okresů jsou skladebná do příslušného kraje a beze zbytku ho vykrývají.

Okres leží na jednom souvislém území.

Editorem lokalizačních údajů územního prvku Okres je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální.

Grafika prvku Okres je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonů statistických obvodů, které jsou skladebné primárně do hranic základních sídelních jednotek a do vymezení územně technických jednotek.