Obydlenost bytu dle SLDB – trvalý pobyt

 

Obydleností bytu se rozumí statut bytu z hlediska obydlenosti či neobydlenosti bytu včetně důvodů jeho neobydlenosti na základě trvalého pobytu osob zjištěného při Sčítání lidu, domů a bytů.

Číselník je v SMS ČSÚ označen kódem 3053 a jeho platnost byla zahájena od 1.3.2001.

Zdroj údajů: data SLDB (Bytový list)