Nejčastější dotazy k personálnímu a organizačnímu zajištění

 

Dotaz č. 1:
Pokud nebyla dokumentace stavby nalezena přímo v archivu stavebního úřadu, je SÚ povinen zjistit, zda dokumentace neexistuje v archivech okolních, kde byla vedena před tím, než místní SÚ vznikl (např. v okresním archivu)? Nebo tuto skutečnost neřeší?


Odpověď:
Došetření TEA proběhne výhradně z dostupné dokumentace v archivu příslušného stavebního úřadu. To znamená, že TEA budou došetřovány jen u těch stavebních objektů, pro které existuje v archivu stavebního úřadu dokumentace. To samozřejmě nevylučuje dohledávání dokumentace staveb ve více budovách či různých lokalitách, pokud není archiv daného stavebního úřadu situován na jednom místě. Pokud se v nich dokumentaci ke stavebnímu objektu nepodaří dohledat, do sloupce Poznámka ve webové aplikaci se v těchto případech uvede „dokumentace nedohledána“ nebo „dokumentace mimo archiv SÚ“.

Dotaz č. 2:
Je možné pro spolupráci stavebních úřadů na došetřování TEA uzavřít dohodu o pracovní činnosti či dohodu o provedení práce i se stávajícím zaměstnancem stavebního úřadu?

Odpověď:
Výkon činností týkajících se došetřování technickoekonomických atributů budov v archivech stavebních úřadů v rámci územní přípravy SLDB lze zajistit jak vlastními zaměstnanci obce zařazenými do jejího úřadu, tak i externisty. Se zaměstnanci obce lze uzavírat dohodu o pracích konaných mimo pracovní poměr (dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti) pouze na jinou činnost, než kterou vykonávají podle pracovní smlouvy. Zaměstnanci obce mohou stejnou činnost, jako vykonávají na základě pracovní smlouvy, vykonávat nad rámec své pracovní doby na základě práce přesčas. V případě uzavírání dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr se zaměstnanci obce je třeba respektovat podmínky stanovené zákonem č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejm. předchozí písemný souhlas podle § 16).