Legislativa RSO

 


§ 20a

Registr sčítacích obvodů a budov

(1) V registru sčítacích obvodů a budov Český statistický úřad vede údaje o sčítacích obvodech, zapisuje prvky územní identifikace a údaje o budovách nacházejících se na území České republiky na základě údajů, které získal podle zvláštních právních předpisů 9f) nebo podle tohoto zákona.

(2) Registr sčítacích obvodů a budov představuje hierarchicky uspořádanou soustavu evidovaných objektů, která podchycuje jejich vzájemné vazby a změny v obsahu, čase a prostoru.

(3) Součástí registru jsou prostorové údaje o přímé lokalizaci evidovaných jevů, které jsou vymezovány podle příslušných mapových podkladů 9h) .

(4) V registru sčítacích obvodů a budov se evidují

a) soustava územních prvků a územně evidenčních jednotek, která podchycuje územní, správní, sídelní a statistické struktury,

b) budovy nebo jejich části (vchody) s přidělenými popisnými nebo evidenčními čísly.

(5) Pro účely tohoto registru tvoří

a) soustavu územních prvků: stát, území NUTS 1, region soudržnosti, kraj, okres, obec, městský obvod, resp. městská část, základní územní jednotka, katastrální území 9i) , územně technická jednotka, základní sídelní jednotka, statistický obvod a parcela 9i) ,

b) soustavu územně evidenčních jednotek: část obce, ulice a ostatní veřejná prostranství.

Do registru se o jednotlivých územních prvcích a územně evidenčních jednotkách zapisují rovněž velikostní kategorie a příslušnosti území ke správním obvodům.

(6) Do registru sčítacích obvodů a budov se o budovách zapisují tyto údaje

a) identifikační kód budovy,

b) územní identifikace budovy, adresa a lokalizace,

c) měsíc a rok dokončení budovy,

d) měsíc a rok odstranění budovy,

e) důvod odstranění budovy,

f) druh vlastníka,

g) obydlenost domu,

h) počet bytů u budov s byty,

i) zastavěná plocha budovy v m2 ,

j) obestavěný prostor budovy v m3 ,

k) podlahová plocha budovy v m2 ,

l) počet nadzemních podlaží,

m) charakter budovy,

n) druh svislé nosné konstrukce,

o) připojení na vodovod,

p) připojení na odpad,

q) připojení na plyn,

r) způsob vytápění,

s) vybavení domu výtahem,

t) kód stavebního objektu,

u) kód adresního místa,

v) počet obyvatel evidovaných v budově.

(7) U budov, ve kterých je alespoň jeden byt, jsou předmětem zápisu do registru sčítacích obvodů a budov i jednotlivé byty charakterizované těmito údaji

a) identifikační kód bytu,

b) pořadové číslo bytu,

c) podlaží,

d) obydlenost bytu,

e) celková a obytná plocha bytu v m2 ,

f) počet obytných místností,

g) způsob vytápění,

h) připojení bytu na plyn, vodovod, teplou vodu,

i) vybavení bytu (koupelna, sprchový kout, záchod).

(8) Český statistický úřad v registru sčítacích obvodů a budov zaznamenává změny údajů zapisovaných podle odstavců 5 až 7. K tomu využívá údaje získané z administrativních zdrojů, z pravidelných statistických šetření podle tohoto zákona a údaje získané při sčítání lidu, domů a bytů.

(9) Identifikační kód budovy a identifikační kód bytu slouží k jednoznačné identifikaci budovy a bytu. Tyto identifikační kódy mají pouze evidenční význam a přiděluje je Český statistický úřad každé budově a každému bytu při jejich zápisu do registru sčítacích obvodů a budov.

(10) Údaje uvedené v odstavci 5 a odstavci 6 s výjimkou písm. g) jsou veřejné a je možné je poskytnout každému za podmínek stanovených zvláštním právním předpisem 9j) .

(11) Údaje uvedené v odstavci 6 písm. g) a odstavci 7 jsou neveřejné. Český statistický úřad je poskytne ministerstvům, která zajišťují státní statistickou službu, a dále jinému státnímu orgánu nebo orgánu územního samosprávného celku, jestliže tento orgán bude k získání požadovaných údajů oprávněn podle zvláštního zákona.