Katastrální území

 

Katastrálním územím se rozumí technická jednotka, kterou tvoří místopisně uzavřený a v katastru nemovitostí společně evidovaný soubor nemovitostí (dle zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon), § 2 písm. h)).

Správce číselníku územního prvku Katastrální území 0063 je ČSÚ.

Popisné a grafické údaje o prvku Katastrální území jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Název katastrálního území je slovní prostorový identifikátor, je určen při jeho vzniku, tj. v rámci vedení katastru nemovitostí České republiky. Název může být měněn a je jedinečný v rámci ČR.

Kód katastrálního území je jednoznačný číselný prostorový identifikátor územního celku katastrální území. Kód KÚ je určen číselníkem a je dán kódem odpovídající územně technické jednotky. Je neměnný a jedinečný v rámci České republiky.

Číselník katastrálních území, stejně jako číselník územně technických jednotek, je součástí agendy RSO. Je vytvořen v návaznosti na číselník geograficky vymezených základních sídelních jednotek tak, že kód katastrálních území je zpravidla odvozen od kódu jedné základní sídelní jednotky, ležící na katastrálním území, s přičtením konstanty 60 000. K tomu číselnému základu je připojen kontrolní znak.

Číselník katastrálních území je v SMS označen kódem 0063 a je provázán na číselník základních sídelních jednotek (0047) a nejbližším nadřazeným číselníkem je Kraj 0100 (neboť na úrovni obce a okresu existuje několik desítek lokalit s prozatímní hranicí).

Číselník prvku Katastrální území 0063 je shodný s číselníkem RÚIAN.

 

Schéma kódu katastrálního území:     AAAAAB

 

AAAAA            =          kód ZSJ + 60000

                                   (přípustné rozmezí 60001 až 79999 a dále 90001 až 99999)

B                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnot 0 až 9)

 

Katastrální území pokrývají celé území státu. Katastrální území je v zásadě skladebnou jednotkou obcí, tzn. že jedno nebo více katastrálních území tvoří většinou územní obvod obce. V některých případech může součást obce tvořit zástavba, která leží na katastrálním území sousední obce (delimitované území), aniž by byla provedena odpovídající úprava hranic katastrálního území.

Katastrální území tvoří územní celek, který je vymezen hranicí v rámci katastru nemovitostí. Katastrální území je zároveň evidenční jednotkou pro číslování parcel.

Katastrální území je dáno výčtem pozemků. Katastrální území jsou skladebná do příslušné obce a teoreticky by ji měly beze zbytku vykrývat (viz kapitola 3.2. a 4.8. o přesazích objektů na území jiné obce a jejich řešení).

Katastrální území leží na jednom či vícenásobném polygonu (na nesouvislých územích). V posledním desetiletí katastrální úřady systematicky odstraňují druhé polygony katastrálních území tak, aby všechna katastrální území tvořila jediný polygon.

Editorem lokalizačních údajů katastrálního území je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální, prostřednictvím agendového informačního systému katastru nemovitostí.

Grafika prvku Katastrální území je přejímána do RSO/GIS z aplikačního rozhraní na VDP RÚIAN.