INSPIRE

 

Povinná témata INSPIRE v gesci ČSÚ

Český statistický úřad jako povinný poskytovatel prostorových dat v roce 2011 testoval datové specifikace témat Přílohy III. / 10 Rozložení obyvatelstva – demografie a Přílohy III. / 1 Statistické jednotky evropské směrnice č. 2007/2/ES, o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE).

Téma "Rozložení obyvatelstva – demografie" je zaměřeno na problematiku prostorového rozložení demografických charakteristik o obyvatelstvu. Samo o sobě však není prostorovým tématem, ale má přímou vazbu na prostorové téma Statistické jednotky. Datová specifikace tohoto tématu primárně neřeší statistický obsah, tzn. výčet povinných ukazatelů či jejich prostorové nebo územní rozlišení, zabývá se především popisem datového schématu pro publikaci těchto ukazatelů. To znamená například, jak ukazatele věcně a prostorově identifikovat, zařadit do statistické domény, kvalitativně popsat, klasifikovat, přiřadit měrné jednotky či statistické metody apod.

Téma "Statistické jednotky" představují prostorový rámec pro statistická data. Optikou INSPIRE jde o nepravidelné prostorové jednotky (administrativní, statistické členění) a pravidelné polygonové sítě GRID. Datová specifikace opět neřeší primárně věcný obsah, tzn. vymezení a velikost jednotek nebo prostorové rozlišení GRID, ale definuje datové schéma pro jejich popis, dále určuje metodická a topologická pravidla pro jejich tvorbu, vyžaduje ohodnocení kvality, zachycení historického vývoje, dodržování územní hierarchie, specifikuje kódování, souřadnicový systém.

Zdroj:

závěrečná zpráva ČSÚ z testování INSPIRE - TESTOVÁNÍ DATOVÝCH SPECIFIKACÍ PŘÍLOH II A III, verze 1.0, 13.10.2011

 

Studie proveditelnosti

V roce 2018 probíhá zpracování studie proveditelnosti k implementaci evropské směrnice č. 2007/2/ES, o zřízení infrastruktury pro prostorové informace v Evropském společenství (INSPIRE) v podmínkách Českého statistického úřadu.