Nejčastější dotazy

 

Jaký je obsah položek Nedefinováno, Nezjištěno v číselnících k technicko ekonomickým parametrům budovy?

Položka „Nedefinováno“ představuje hodnotu údaje o budově v případech, že nepřichází v úvahu její vyplnění z logického důvodu (např. vytápění garáže).

Položka „Nezjištěno“ představuje hodnotu údaje o budově v případě, že nebyla při sběru dat pro statistickou úlohu zjištěna, vyplněna do formuláře apod.

 

Jaký je obsah položky Připojení budovy na vodovod - ano, ne?

Mezi technicko ekonomické atributy TEA patří napojení budovy na vodovod, který se ve statistických zjišťováních sleduje za různým účelem a v různé míře podrobnosti. Ukazatel vybavenosti budovy je zveřejňován tedy ve dvou číselnících, lišících se mírou podrobnosti. K základnímu rozdělení patří číselník o existenci připojení budovy na vodovod: 1=ano, budova je napojena na vodovod z veřejné sítě nebo na vodovod domácí (ze studny); 2=ne, budova nemá připojení na vodovod; 9=nezjištěno (skutečnost nelze zjistit). Tento číselník byl předán k migraci do RÚIAN.

Statistická hlášení stavebních úřadů Stav 7-99 o dokončení budovy nebo o dokončení bytů explicitně ukazatel o připojení budovy na vodovod neobsahují. Při jejich zpracování statistický územní registr vychází z předpokladu, že u zkolaudovaných budov s alespoň jedním bytem vodovod v budově existuje (kód 1); nebytové budovy zařazuje do kategorie Nezjištěno (kód 9) - tato kategorie je adeptem na zpřesňování údajů.
Viz metodika atributů budov -/csu/rso/pripojeni_budovy_vodovod .

Budovy, ve kterých byl někdo sečten, jsou také jednou za deset let předmětem plošného zjišťování Sčítání lidu, domů a bytů - naposledy k 26.3.2011. Sbírané domovní listy údaj o vodovodu obsahují ve větší podrobnosti: 1=vodovod v domě-z veřejné sítě; 2=vodovod v domě-domácí; 3=vodovod mimo dům; tyto kategorie dohromady odpovídají kódu 1 dle výše uvedeného prvního odstavce.
Blíže viz metodika atributů budov dle Sčítání lidu, domů a bytů
- /csu/rso/pripojeni_domu_vodovod_dle_sldb.


Co mám dělat, když se mi stránky nové verze registru on-line nevykreslují správně (např.: rozdílné velikosti tlačítek, různé zarovnání objektů)?
Co mám dělat, když se mi vůbec nenačítají mapy nebo když v mapovém okně je namísto mapového podkladu, např. ortofotomapy, jen text?

Nejprve zkontrolujte, zda je v daném měřítku mapový podklad či tématická mapová vrstva viditelná (viz odkaz Nápověda). Pokud ano a přesto chybový stav přetrvává, doporučujeme použití klávesové zkratky CTRL+F5 pro obnovení načtení mapového okna.

 

Jak se Registr sčítacích obvodů a budov (RSO) podílí na RÚIAN, Registru územní identifikace, adres a nemovitostí?

ČSÚ je editorem územního prvku základní sídelní jednotka s atributy v RÚIAN. V rámci projektu IOP č. 145 o soustavě statistických registrů bylo realizováno informační rozhraní mezi RÚIAN a statistických informačním systémem, které má za úkol oboustrannou komunikaci do/z ISÚI / RÚIAN.


Jak funguje RSO po spuštění RÚIAN, Registru územní identifikace, adres a nemovitostí?

Datový model centralizovaného registru je od svého začátku v roce 2002 založen na vícezdrojovém způsobu aktualizace budov, adres a bytů a jejich technických parametrů. RÚIAN je tedy dalším jeho zdrojem aktualizací s výlučným postavením, které vyplývá ze zákona o základních registrech č. 111/2009 Sb. Na konci roku 2012 byla ukončena aktualizace budov ze zdroje ISKN (katastru nemovitostí ČÚZK) a z ISEO (evidence obyvatelstva Ministerstva vnitra) a jedinými zdroji, které mohou zapisovat budovu, adresy do RSO, je RÚIAN a ruční správa budov. Navíc RSO zapisuje vchody bez adres a bytové jednotky s technickými atributy. RSO tedy z věcného hlediska funguje obdobně jako před érou RÚIAN a navíc bude po roce 2015 vkládat i reklamace na Reklamační portál RÚIAN. Aplikačně se ovšem změnil značně z titulu přímého napojení soustavy statistických registrů a statistického metainformačního systému na informační systémy základních registrů. Výstupy z RSO doznaly rozšíření (link) o vazbu na identifikátory RÚIAN; jejich šíře nebude z titulu RÚIAN nijak redukována. ČSÚ je editorem RÚIAN co do územního prvku základní sídelní jednotka a to jeho číselníku, hranic, výměry a atributu převažujícího charakteru využití území ZSJ.

K aktualizaci přispívají mj. také výstupy pro RSO ze Sčítání lidu, domů a bytů 2001, 2011. Uživatel i nadále může využívat exporty (DBF) statistických obvodů, základních sídelních jednotek, budov, adres, reporty (PDF) územního členění, geoprodukce tématických mapových vrstev (SHP), webové prohlížení registru a mapové služby. RSO se více specializuje na obohacování územních celků statistikami, na vývoj rozšiřování progresivních statistických metod anonymizace a prezentace geostatistik uživatelům.