Došetřování TEA budov pro SLDB 2021

 

V rámci územní přípravy Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (dále jen Sčítání 2021) byla v červenci 2019 spuštěna realizace došetřování TEA u vybraných stavebních objektů, kde jejich TEA chybí nebo obsahují podezřelé hodnoty. Potřeba provedení koordinovaného došetření a zápisu chybějících a ověření, popřípadě opravě nekonzistentních TEA u vybraných stavebních objektů vychází z toho, že tyto údaje nebudou již při Sčítání 2021 oproti předchozím cenzům zjišťovány přímo od vlastníků či správců domů, ale budou se přebírat z dostupných administrativních zdrojů. Jedním z nich je i základní registr územní identifikace, adres a nemovitostí (dále jen „RÚIAN“). Naplněnost jednotlivých TEA v RÚIAN je však pro potřeby Sčítání 2021 a uživatelů jeho výsledků nedostatečná, proto je cílem územní přípravy evidenci TEA stavebních objektů co nejvíce zkvalitnit, aby výsledky sčítání 2021 za domy byly maximálně úplné a kvalitní i na nejnižší územní úrovni.

Na začátku července 2019 ČSÚ oslovil prostřednictvím svých krajských oddělení sčítání 683 vedoucích obecných stavebních úřadů a tajemníků dotčených měst a obcí s žádostí o spolupráci na došetřování TEA. Nezastupitelná role stavebních úřadů coby editorů TEA stavebních objektů vyplývá z § 42 zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů. Povinnost obcí s působností obecného stavebního úřadu poskytnout ČSÚ součinnost při došetřování TEA je zakotvena i v § 14 odst. 2 návrhu zákona o Sčítání 2021.

Došetření TEA obecnými stavební úřady proběhne výhradně s využitím dokumentace/projektové dokumentace stavby v souladu například s § 12 vyhlášky č. 359/2011 Sb., o základním registru územní identifikace, adres a nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů, dostupné v archivech stavebních úřadů. V zájmu minimalizace administrativní zátěže pro stavební úřady i negativního dopadu této činnosti na občany není od stavebních úřadů požadováno, aby v rámci této aktivity oslovovali vlastníky dotčených stavebních objektů, prováděli výpočty měrných jednotek nebo místní šetření v případě neexistence či nedochování příslušné dokumentace ke stavebnímu objektu v archivu stavebního úřadu. Dostupnou dokumentací stavebního objektu se rozumí dokumentace/projektová dokumentace stavby podle vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.

Pro došetření chybějících a ověření nekonzistentních TEA byla vybrána množina bezmála 100 tisíc stavebních objektů s přiděleným číslem popisným, které mají nejméně jeden byt, a zároveň některé jejich TEA nejsou k dispozici nebo obsahují podezřelé hodnoty. Na základě třístranné dohody mezi MMR, ČSÚ a ČÚZK je u vybraných stavebních objektů došetřováno maximálně těchto 8 TEA: měsíc a rok dokončení, druh svislé nosné konstrukce a připojení na kanalizační síť, připojení na vodovod, připojení na rozvod plynu, způsob vytápění, počet nadzemních a podzemních podlaží a vybavení stavebního objektu výtahem.

Došetřené chybějící či nekonzistentní technickoekonomické atributy stavebních objektů zašle obecný stavební úřad v elektronické podobě kromě ČSÚ i ČÚZK, který z pozice správce RÚIAN zajistí jejich automatizované hromadné naplnění do RÚIAN. Pouze ve výjimečných případech stavebních objektů, které hromadné naplnění vylučují, provede zápis zjištěných atributů do RÚIAN prostřednictvím informačního systému územní identifikace (ISÚI) obecný stavební úřad. Jinak je možné zápis zjištěných TEA u většiny stavebních objektů provádět do speciálně vytvořené webové aplikace, z níž budou pořízená data následně promítnuta do RÚIAN.

Na kompenzaci výdajů spojených s realizací této činnosti v rámci územní přípravy SLDB 2021 je obcím s působností stavebního úřadu poskytnuta účelová dotace z prostředků státního rozpočtu vyčleněných na SLDB 2021. Dotace bude poskytnuta krajům a jejich prostřednictvím obcím, popřípadě městským částem hl. m. Prahy, Brna a Ostravy zvlášť na rok 2019 a 2020 podle rozpisu, který ČSÚ sestavil na základě předchozí informace od stavebních úřadů o časovém období potřebném pro došetření všech stavebních objektů.

  • Důležité podklady k došetřování TEA:
  • Metodicko-organizační pokyn k došetřování TEA
  • Odpovědi na nejčastější dotazy k došetřování TEA
  • Počet budov k došetření a výše dotace v roce 2019
  • Uživatelský manuál k webové aplikaci pro došetřování TEA v 3.0