Část obce

 

Část obce je odvozená z evidence přidělených číselných řad čísel domovních ve vazbě na ucelené číselné řady čísel domovních (dle zákona č. 128/2000 Sb., díl 4, v pozdějším znění) bez ohledu na vnitřní dělení obcí na městské obvody nebo městské části.

Obec se může dělit na části. Části obce mají samostatné číslování budov.

Správcem číselníku prvku Část obce 0042 je ČSÚ.

Popisné a grafické údaje o prvku Část obce jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Část obce je v 99 % případů shodná s částí obce dílem, soubory obou jednotek se odlišují pouze v Praze a některých statutárních městech členěných na městské obvody nebo městské části. Ty části obce, které se odlišují od částí obce dílů, nemohou být uváděny v úředním seznamu obcí a jejich částí, tj. ve Statistickém lexikonu obcí, ve znění změn, evidovaných Ministerstvem vnitra, protože tento seznam má hierarchický charakter (obce se člení na městské obvody nebo městské části a pak teprve na části obce nebo jejich díly). Ve Statistickém lexikonu obcí České republiky 2005 byly proto uvedeny ve zvláštním seznamu (str. 59).

Název části obce je slovní prostorový identifikátor a je určen při vzniku části obce. Může být měněn rozhodnutím obce, změna se ohlašuje Ministerstvu vnitra a správci základního registru RÚIAN. Název je jedinečný v rámci obce.

Pro účely územní identifikace se považují obce nečleněné na části za obce s jedinou částí. Taková část má název shodný s názvem obce.

Kód části obce je jednoznačný číselný prostorový identifikátor části obce a je určován po vzniku části obce číselníkem. Je neměnný a je jedinečný v rámci České republiky.

Kód části obce je konstruován takto:

  1. pokud existuje mezi částí obce a některou ZSJ, která patří do této části obce, shoda jejich názvů, je jako kód části obce použit kód této ZSJ,
  2. v ostatních případech je určen kód takovéto části obce z číselného intervalu 40001 až 49999, tj. v případech neshody názvů nebo když jde o část obce bez vlastních ZSJ, tedy tvořenou jen dílem ZSJ.

Garantem za správnost a správcem kódů částí obcí bylo do 10.3.2004 MMR ČR, od roku 2004 do 2012 ČSÚ.

Číselník část obce je v SMS ČSÚ označen kódem 0042 a je provázán na číselník Část obce díl 0060 a na číselník Obec a vojenský újezd 0043.

Číselník 0042 je shodný s číselníkem RÚIAN.

 

Schéma kódu části obce v číselníku 0042:      AAAAAB

 

AAAAA            =          kód ZSJ

                                   (přípustné rozmezí 00001 až 19999 a dále 30001 až  49999)

B                     =          kontrolní znak

                                   (výpočet metodou MODULO 11-ADDO, nabývá hodnot 0 až 9)

 

Část obce je dána výčtem očíslovaných budov. Část obce je skladebná do příslušné obce.

Část obce jako evidenční jednotka nemá vlastní hranici.

Editorem lokalizačního údaje části obce, kterým je definiční bod, je správce základního registru veřejné správy RÚIAN, Český úřad zeměměřický a katastrální, na základě sdělení obce.

Grafika prvku Část obce je přejímána do RSO/GIS z aplikačního rozhraní na VDP RÚIAN.

Ke statistickým účelům jsou odvozovány obalové křivky částí obcí, vytvořené sloučením území statistických obvodů, patřících do téže části obce. Takto vymezené části obce nejsou vždy souvislým územím (více částí obce je namícháno do sebe, budovy patřící do téže části obce mohou být místně vzdálené na více polygonech).