Byt

 

Bytem se všeobecně rozumí místnost nebo soubor místností a jejich příslušenství, které slouží nebo jsou určeny k trvalému bydlení a tvoří zpravidla  jeden stavebně technický celek.

Pro účely RSO se vychází z definice Sčítání lidí, domů a bytů (viz Pramenné dílo, SLDB 3.3.1991, ČSÚ Praha, 1994), která z hlediska sčítání považovala za byty kromě tradičního smyslu též jednotlivé místnosti ve svobodárnách, penzionech, domech hotelového typu a administrativně rozdělené byty apod., pokud sloužily k ubytování trvalého charakteru na základě  výměru vydaného příslušným orgánem státní správy nebo jím pověřenou bytovou správou a které byly směnitelné za jinou bytovou jednotku.

Pro účely RSO jsou sledovány byty (v užším slova smyslu počet existujících bytových domácností) v jednotlivých statistických budovách (vchodech) a jejich pořadová čísla v rámci budovy.

Pokud nejsou v rámci budovy pořadová čísla bytů uvedena na dveřích do bytu, platí zásada počítání bytů od nejnižšího podlaží k nejvyššímu a směrem zleva doprava v každém podlaží. Číslování bytů se provádí nepřerušovanou číselnou řadou od jedničky. Pokud pořadové číslo bytu obsahuje nenumerický znak (1A, 1B atd.), je nutné uplatnit zásadu počítání bytů a tedy celý objekt považovat za budovu s neočíslovanými byty.

Číslování bytů není legislativně upraveno, což má zásadní vliv na aktualizaci údajů o bytech evidovaných v RSO.

Nezávislý identifikátor není zatím koncipován.

 

Schéma pořadového čísla bytu:                      AAA

 

AAA                 =          pořadové číslo bytu v rámci budovy (vchodu)

                                   (nabývá hodnot 001 až 999)