Budovy s číslem domovním - bod

 

Základní charakteristiky
Název: Budova s číslem domovním - bod (DB_BUD);
Abstrakt: vrstva obsahuje prostorovou lokalizaci budov s číslem domovním ve formě definičního bodu;
Důvod vytvoření: územní příprava sčítání lidu, domů a bytů v roce 2001;
Původ: Registr územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN) + vlastní činnosti v rámci agendy RSO (transformace stavebních objektů na budovy statistické, tzn doplnění jednotlivých vchodů s čísly domovními, pokud jich stavební objekt obsahuje více, a doplnění atributů budov); viz položka ZDROJ v atributové struktuře;
Rozsah/úplnost: území České republiky / 99,7 % z celkového evidovaného počtu (viz Interpretace dat);
Kvalita popisných atributů: analýza vyplněnosti a různosti údajů o budově (TEP) je rozpracována; viz také časosběrná metadata BUD 3.1.1.3. od roku 2001;
Kvalita grafických atributů: míra spolehlivosti lokalizace budovy je měřena mírou nelokalizovaných budov (0,4 % z celkového počtu budov, zejména  u chat a garáží); vybrané záznamy jsou účelově chráněny proti přepsání souřadnicemi z jiných zdrojů v rozsahu 8,5 % z počtu budov s pořízenými X,Y;
Počet modelovaných prvků (evidovaných / lokalizovaných): 2 880 232 / 2 873 508 (viz Interpretace dat);

Publikační informace
Interpretace dat: nesoulady mezi atributovou příslušností budov do statistických obvodů a jejich skutečné polohy jsou především z důvodu rozmístění objektů (s čísly popisnými a evidenčními) příslušných k jedné části obce na nesouvislém území; dalším důvodem je umístění objektů na území sousedních obcí, které v roce 2016-2017 kleslo na polovinu případů; není kladen důraz na lokalizaci budov typu garáž, které (mají-li přiděleno číslo domovní) jsou součástí evidence v popisné části; kromě nich není lokalizace známa zejména u objektů individuální rekreace (chaty);
Exportní a distribuční formáty: standardně ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase;
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: listopad 2002;
Datum platnosti: k 1. lednu 2020;
Datum poslední aktualizace: 10. ledna 2020;
Režim aktualizace: průběžná;
Statut dat: produkční;
Legenda: barva (RGB) 255, 0, 0 - bod červený pro popisné číslo; 0, 255, 0 - bod zelený pro evidenční číslo;
Poznámka: -

Ukázky dat:

 

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: leden 2003;
Datum poslední aktualizace metadat: 3. června 2020;

Prostorové schéma
Typ prvku: definiční bod;
Počet prvků: 2 873 508;
Geometrický model: body;
Topologie: ne;

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 (DKM) - 1 m (ruční digitalizace);
Logická: parcela, polygony statistických obvodů;

Atributové schéma
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
IDOB ... unikátní identifikátor budovy s číslem v České republice (zdroj RSO);
KVALITA ... přesnost a spolehlivost pořízení definičního bodu:
1 ... převzato z RUIAN/generování z DKM;
2 ... ruční digitalizace (katastrální mapy, ortofoto);
3 … generování ze souřadnic (LOK)
5 ... ruční digitalizace (geometrické plány)
9 ... přibližná lokalizace;
ZDROJ ... zdroj lokalizační informace;
ZMENA ... charakter změny v datové sadě:
11 ... nová budova
21 ... oprava/zpřesnění lokalizace
41 ... doplnění lokalizace
69 ... oživení rozpracované budovy (viz číselník změn)
91 ... beze změny;
DAT_ZPRAC ... datum vydání/zpracování (verze) datové sady, ke kterému jsou změny vztaženy;
JTSK_X ... X souřadnice budovy;
JTSK_Y ... Y souřadnice budovy;
PARCELA ... parcelní číslo;
PC_BUDOV ... pořadové číslo budovy;
ROZLIS_BUD ... rozlišení duplicitně přiděleného domovního čísla budovy;
LAU1 ... klasifikace LAU, textová hodnota kódu okresu (cis 0109);
KOD_ZUJ ... kód základní územní jednotky (cis 0051);
KOD_STATM ... kód statutárního města a Prahy (cis 0069);
KOD_KU_A ... kód katastrálního území (cis 0063);
PORCIS_KU_A ... pořadové číslo katastrálního území v okrese (atribut kód 28, cis 0063);
KOD_CAST_D ... kód části obce statistické (dílu) (cis 0060);
KOD_ZSJ_D ... kód základní sídelní jednotky díl (cis 0053);
C_UO ... pořadové číslo urbanistického obvodu v rámci obce;
SO ... pořadové číslo statistického obvodu v rámci okresu (atribut kód 21, cis 0055);
TYP_CIS ... typ domovního čísla (popisné, evidenční) (cis 0073);
CIS_D ... domovní číslo;
CIS_O ... číslo orientační v rámci ulice a ostatního veřejného prostranství;
ULICE_ID ... jedinečný identifikátor ulice v České republice (cis 0066);
ZPVYBU ... způsob využití budovy dle ISKN (cis 0076);
TVYBU ... typ využití budovy (cis 0075);
KSD_CZ_CC ... klasifikace stavebních děl (cis 5522);
NAZ_ZUJ ... název základní územní jednotky (cis 0051);
NAZ_KU_A ... název katastrálního území (cis 0063);
NAZ_ZSJ ... název základní sídelní jednotky (cis 0053);
NAZ_CAST_D ... název části obce statistické díl (cis 0060);
NAZEV_UL_A ... název ulice adresní (velká i malá písmena) (cis 0066);
IDSO ... jedinečný identifikátor statistického obvodu v ČR (cis 0055);
KOD_UTJ ... kód územně technické jednotky (cis 0052);
NAZ_UTJ ... název územně technické jednotky (cis 0052);
ROHBUD ... příznak rohové budovy (cis 5702);
PSC ... poštovní směrovací číslo adresní pošty (cis 0028);
KOD_ORP ... kód obce s rozšířenou působností (cis 0065);
NAZ_ORP ... název obce s rozšířenou působností (cis 0065);
KOD_POU ... kód obce s pověřeným obecním úřadem (cis 0061);
NAZ_POU ... název obce s pověřeným obecním úřadem (cis 0061);
KOD_SOP ... kód správního obvodu hlavního města Prahy (cis 0072);
NAZ_SOP ... název správního obvodu hlavního města Prahy (cis 0072);
SUM_BYT ... počet bytů v budově;
KOD_OBEC ... kód obce (cis 0043);
NAZ_OBEC ... název obce (cis 0043);
DAT_AKT ... datum poslední aktualizace záznamu;
PL_OD ... datum začátku časové platnosti budovy;
PL_DO ... datum konce časové platnosti;
VICEPAR ... příznak více parcel pro statistickou budovu (atribut 10010);
CUZKBUD_ID ... umělý identifikátor budovy v IS katastru nemovitostí (ČÚZK);
KOD_CAST ... kód části obce (cis 0042);
NAZ_CAST ... název části obce (cis 0042);
PRESAH ... přesah části obce (budov) na území jiné obce (atribut 10017);
KOD_ZSJ ... kód základní sídelní jednotky (cis 0047);
KOD_UZOHMP ... kód městského obvodu hlavního města Prahy (cis 0049);
NAZ_UZOHMP ... název městského obvodu hlavního města Prahy (Praha 1 - Praha 10);
NAZ_ZSJ_D ... název základní sídelní jednotky dílu (cis 0053);
TYP_ADRESY ... typ adresního místa (1 - Hlavní adresa);
IDADR ... unikátní identifikátor adresního místa v České republice (zdroj RSO);
PCD ... unikátní identifikátor adresního místa/budovy v systému ISEO-Adresa (MV ČR);
KOD_OKRES ... kód okresu (cis 0101);
KOD_KRAJ ... kód kraje (cis 0100);
RUIANSO_ID ... kód stavebního objektu v systému základních registrů veřejné správy RÚIAN;
BUDOBYEV ... počet obyvatel evidovaných v budově (atribut 10040);
RUIANTEAID ... kód vchodu (detailní TEA) v systému základních registrů veřejné správy RÚIAN;

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;