Budovy s číslem domovním a vchody (statistické budovy) - bod

 

Základní charakteristiky
Název: Budova s číslem, vchod - bod (DB_BUDVCHOD);
Abstrakt: vrstva obsahuje prostorovou lokalizaci budov s číslem domovním a vchodů, tj. včetně všech evidovaných částí budov (vchodů k bytům) ve formě definičního bodu s atributací TEP (technickoekonomickými parametry);
Důvod vytvoření: agenda registru;
Původ: Registr územních identifikací, adres a nemovitostí (RÚIAN) + vlastní činnosti v rámci agendy RSO (transformace stavebních objektů RÚIAN na budovy ve vymezení dle § 20a) zákona o státní statistické službě, tzn. doplnění jednotlivých vchodů, pokud budova obsahuje více vchodů s byty, a atributů TEP); viz položka ZDROJ v atributové struktuře;
Rozsah/úplnost: území České republiky / 99,7 % z celkového evidovaného počtu (viz Interpretace dat);
Kvalita popisných atributů: analýza vyplněnosti a různosti údajů o budově (TEP) je rozpracována; viz také  časosběrná metadava BUDVCHOD 3.1.1.3. od roku 2001;
Kvalita grafických atributů: míra spolehlivosti lokalizace budovy je měřena mírou nelokalizovaných budov (0,4 % z celkového počtu budov, zejména  u chat a garáží); vybrané záznamy jsou účelově chráněny proti přepsání souřadnicemi z jiných zdrojů v rozsahu 8,5 % z počtu budov s pořízenými X,Y;
Počet modelovaných prvků (evidovaných/lokalizovaných): 2 957 941 / 2 957 271 (viz Interpretace dat);

Publikační informace
Interpretace dat: má-li budova více samostatných částí s byty a vlastními vchody, je každý z nich reprezentovaný definičním bodem - jde o vymezení vchodů označených číslem orientačním nebo i neoznačené samostatnou adresou; unikátním klíčem části budovy/vchodu je identifikátor budovy IDOB a pořadové číslo části budovy PC_BUDOV; není kladen důraz na lokalizaci budov typu garáž, které (mají-li přiděleno číslo domovní) jsou součástí evidence v popisné části; kromě nich není lokalizace známa částečně u objektů individuální rekreace (chaty);
Exportní a distribuční formáty: standardně ArcView Shapefile, ArcInfo Coverage, ESRI Geodatabase;
Distribuční jednotky: libovolná část databáze dle atributového nebo prostorového výběru;
Zdroj dat: Český statistický úřad;
Datum vzniku: leden 2015;
Datum platnosti: k 1. dubnu 2023;
Datum poslední aktualizace: 13. července 2023;
Režim aktualizace: průběžná;
Statut dat: produkční;
Legenda: barva (RGB) 255, 0, 0 - bod červený pro popisné číslo; 0, 255, 0 - bod zelený pro evidenční číslo; 0, 92, 230 - bod modrý pro orientační číslo v rámci ulice;
Poznámka: -

Ukázky dat:


 

Metadata
Autor metadat: Ing. Zdeňka Udržalová;
Datum vzniku metadat: leden 2015;
Datum poslední aktualizace metadat: 3. srpna 2023;

Prostorové schéma
Typ prvku: definiční bod;
Počet prvků: 2 957 271;
Geometrický model: body;
Topologie: ne;

Prostorový referenční systém
Projekční souřadnicový systém: S-JTSK_Krovak_East_North;
Geografický souřadnicový systém: GCS_S_JTSK;

Přesnost
Polohová: 0,5 (DKM) - 1 m (ruční digitalizace);
Logická: parcela, polygony statistických obvodů;

Atributové schéma
Seznam položek (číselník - zkratka cis):
IDOB ... unikátní identifikátor budovy s číslem domovním v České republice;
KVALITA ... přesnost a spolehlivost pořízení definičního bodu:
1 ... převzato z RÚIAN/generování z DKM
2 ... ruční digitalizace (katastrální mapy, ortofoto)
3 … generování ze souřadnic (LOK)
5 ... ruční digitalizace (geometrické plány)
9 ... přibližná lokalizace;
ZDROJ ... zdroj lokalizační informace;
ZMENA ... charakter změny v datové sadě:
11 ... nová budova
21 ... oprava/zpřesnění lokalizace
41 ... doplnění lokalizace
69 ... oživení rozpracované budovy (viz číselník změn)
91 ... beze změny;
DAT_ZPRAC ... datum vydání/zpracování (verze) datové sady, ke kterému jsou změny vztaženy
JTSK_X ... X souřadnice budovy;
JTSK_Y ... Y souřadnice budovy;
VCHOD ... příznak části budovy (vchodu k bytům) opatřené souřadnicemi bodu:
1 ... hlavního vchodu
2 ... vchodu k bytům ve vnitrobloku či areálu budovy se shodným číslem domovním;
PARCELA ... parcelní číslo;
PC_BUDOV ... pořadové číslo budovy;
KOD_CAST_D ... kód části obce dílu (cis 0060);
TYP_CIS ... typ domovního čísla (1=popisné, 2=evidenční) (cis 0073);
CIS_D ... domovní číslo
CIS_O ... číslo orientační v rámci ulice a veřejného prostranství;
ULICE_ID ... jedinečný identifikátor ulice v České republice (cis 0066);
NAZ_CAST_D ... název části obce dílu (cis 0060);
NAZEV_UL_A ... název ulice adresní (velká i malá písmena) (cis 0066);
IDSO ... jedinečný identifikátor statistického obvodu v ČR (cis 0055);
KOD_OBEC ... kód obce (cis 0043);
NAZ_OBEC ... název obce (cis 0043);
PL_OD ... datum začátku časové platnosti budovy;
KOD_CAST ... kód části obce (cis 0042);
NAZ_CAST ... název části obce (cis 0042);
PSC ... poštovní směrovací číslo (cis 0028);                                         
NAZ_POSTA ... název pošty (cis 0028);
KOD_KU_A ... kód katastrálního území (cis 0063);                                         
NAZ_KU_A ... název kastrálního území (cis 0063);
IDADR ... jednoznačný identifikátor adresy v ČR;                                                                                   
TYP_ADRESY ... typ adresního místa (1=hlavní, 2=vedlejší) (atribut, cis 3213);                                             
CUZKBUD_ID ... umělý identifikátor budovy v IS katastru nemovitostí (ČÚZK);
PCD ... počítačové číslo domu v ISEO (MV);                                                                                  
ROHBUD ... rohový objekt (atribut budovy 10011, cis 5702); 
TVYBU ... typ využití budovy (atribut, cis 0075);                                                                                   
ZPVYBU ... způsob využití budovy dle ISKN (atribut, cis 0076);                                                                       
KSD_CZ_CC ... klasifikace stavebních děl CZ-CC (atributy, cis 5631 až 5635, atribut 5522);
JDRUHDO ... kód druhu domu dle SLDB (atribut, cis 3041);
JKANAL ... kód připojení budovy na odpad (atribut, cis 3042);
JMATERZ ... kód materiálu nosných zdí budovy (atribut, cis 3043);
JOBDVYS ... kód období výstavby nebo rekonstrukce domu dle SLDB (atribut, cis 3044);
JPLYN ... kód připojení budovy na plyn (atribut, cis 3046);
JPPODLA ... kód počtu nadzemních podlaží domu dle SLDB (atribut, cis 3047);
JUSTOPE ... kód způsobu vytápění domu dle SLDB (atribut, cis 3048);
JVLASTD ... kód druhu vlastníka domu dle SLDB (atribut, cis 3049);
JVODOVD ... kód připojení domu na vodovod dle SLDB (atribut, cis 3050);
DRUHVLABUD ... kód druhu vlastníka budovy (atribut, cis 3198);
ZASTPLOBUD ... zastavěná plocha budovy v m2 (atribut 3200 kvant);
OBEPROBUD ... obestavěný prostor budovy v m3 (atribut 3201 kvant);
PODPLOBUD ... podlahová plocha budovy v m2 (atribut 3202 kvant);
POCPODBUD ... počet všech podlaží budovy (atribut 3203 kvant);
PRIBUDVOD ... kód připojení budovy na vodovod (atribut, cis 3204);
ZPVYTBUD ... kód způsobu vytápění budovy (atribut, cis 3205);
VYBUDVYT ... kód vybavení budovy výtahem (atribut, cis 3206);
DUODSTAV ... kód důvodu odstranění stavby (atribut, cis 3207);                                                  
PRESAH ... přesah budovy přes katastrální území jiné obce (atribut 10017, cis 5702);
SUM_BYT ... počet bytů v budově, vchodu (atribut 3034 kvant);     
RUIANSO_ID ... identifikátor stavebního objektu RÚIAN;
KATCBYT ... klasifikace celkového počtu bytů (atribut, cis 3034);   
BUDOBYEV ... počet evidovaných obyvatel v budově, vč. cizinců, k 31.12.2011 (atribut 10040 kvant, cis 0198);                   
DRUHPLYN ... druh plynu (atribut, cis 5770);                                                                                   
TOPMEHL ... topné médium - hlavní (atribut, cis 5769);                                                                                   
TOPMEVED ... topné médium - vedlejší (atribut 10045, cis 5769);                                                                  
RUIANTEAID ... identifikátor detailu stavebního objektu RÚIAN (s více než jedním vchodem);
BUDOBYTSL ... počet obyvatel v budově dle SLDB 2011 – trvalý pobyt vč. cizinců (atribut 10051 kvant, cis 0198);
BUDOBYOSL ... počet obyvatel v budově dle SLDB 2011 – obvyklý pobyt vč. cizinců (atribut 10052 kvant, cis 0198);
BOBYOSL21 ... počet obyvatel v budově dle SLDB 2021 – obvyklý pobyt vč. cizinců (atribut 10052 kvant, cis 0198);

Jazyk / znaková sada: čeština / win1250;