Budova

 

Stavební objekt (dle zákona č. 111/2009 Sb., o základních registrech, § 29) je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí České republiky nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, pokud slouží k ubytování lidí nebo k podnikání nebo jiné ekonomické činnosti, například podzemní stavba.

Novela zákona č. 192/2016 Sb., o základních registrech, upravuje v § 29 odst. 1 písm. c) stavební objekt takto:

Stavebním objektem je dokončená budova zapisovaná do katastru nemovitostí, která je samostatnou věcí, nebo budova, která je součástí pozemku nebo součástí práva stavby a údaje o ní se do katastru nemovitostí zapisují k pozemku nebo k právu stavby, nebo jiná dokončená stavba, která se do katastru nemovitostí nezapisuje, ale bylo jí přiděleno číslo popisné nebo evidenční,

Popisné údaje o stavebním objektu s přidělenými čísly domovními, detailními technickoekonomickými  atributy dle vchodů s adresami jsou přejímány do RSO z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem budov RSO.

Číslování budov se řídí zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, v pozdějším znění, a zákonem č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a dále vyhláškou Ministerstva vnitra č. 326/2000 Sb., o způsobu označování ulic a jiných veřejných prostranství názvy, o způsobu použití a umístění čísel, označení budov, o náležitostech ohlášení o přečíslování budov a o postupu a oznamování přidělení čísel a dokladech potřebných k přidělení čísel, ve znění pozdějších předpisů.

Budova pro statistické účely (zkráceně entita - statistická budova) je budovou s číslem popisným nebo s číslem evidenčním, popř. číslem náhradním v rámci části obce, a dále představuje vedlejší budovu jako statistické budovy se shodným číslem domovním, která má vchody k samostatně očíslovaným bytům. Jednotlivé vchody do budovy mohou být rozlišeny adresami nebo mají společnou adresu statistické budovy.

V datovém modelu RSO je stavební objekt samostatnou entitou a je složen z jedné nebo více statistických budov (viz příklad vymezení budov na konci kapitoly).

Prakticky do roku 2012 v datovém modelu RSO 3.x byla budova dle vymezení katastru nemovitostí s jedním nebo více čísly domovními samostatnou entitou a byla složena z jedné nebo více statistických budov. Od roku 2013 v datovém modelu RSO4.x je prvek “budovy dle katastru nemovitostí” nahrazen “stavebním objektem” a pokud má více adres, tak tzv. “Detailními TEA” (technicko ekonomickými atributy).Z uvedeného vyplývá, že RSO je širší o statistické budovy na úrovni vchodů bez samostatné adresy.

Popisné a grafické údaje o prvku Stavební objekt jsou přejímány do agendy RSO (vnitřní aplikace SMS/KLAS/SÚČ) z aplikačního rozhraní na VDP základního registru RÚIAN, který je referenčním zdrojem.

Garant za správnost číselníku územního identifikátoru typu čísla domovního bylo Ministerstvo informatiky ČR (typ 1, 2), v současnosti RÚIAN.

Číselník typu čísla domovního je v SMS ČSÚ označen kódem 0073.

Číslo domovní je číselným vyjádřením územního prvku budova. Je odvozeno od čísla popisného nebo evidenčního, která jsou přidělována rozhodnutím obce, nebo od čísla náhradního, které je rovněž určeno obcí. Je neměnné a je jedinečné v rámci části obce. Jde o složený datový prvek z číselného označení druhu čísla domovního a čísla popisného nebo evidenčního či náhradního (tzv. přirozený klíč).

Nad rámec zákona o základních registrech přetrvávají v praxi ojedinělé objekty označené čísly náhradními, pokud jsou místem výkonu určité činnosti. RSO tento fakt dočasně respektoval a uplatnil širší číselník typu čísla domovního o číslo náhradní, vzhledem k tomu, že jsou místem podnikání a bydlení. Ve spolupráci s hl. m. Prahou jsou územní identifikace těchto budov v letech 2016-2017 ověřovány a sesoulaďovány na RÚIAN.

Číslo popisné je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k trvalému bydlení nebo o objekt jiného trvalého rázu.

Číslo popisné je určeno rozhodnutím obecního úřadu a může se měnit (tzv. přečíslování). Je jedinečné v rámci části obce.

Číslo evidenční je číselný prostorový identifikátor územního prvku statistická budova, pokud jde o objekt určený k prozatímnímu nebo dočasnému bydlení nebo o objekt jiného prozatímního rázu.

Číslo evidenční je určeno rozhodnutím obecního úřadu a může se měnit. Je jedinečné v rámci části obce.

Číslo náhradní nebylo samostatně zahrnuto do Standardu ISVS. Číslo náhradní je používáno k označení budov, které nejsou dosud označeny čísly popisnými nebo evidenčními, a dále k označování provizorních i jiných staveb, pokud jsou místem výkonu určité činnosti.

Správcem datového prvku čísla náhradního je ČSÚ.

U budov jsou evidovány technickoekonomické atributy (Atributy budov), pokud v budově existuje alespoň jeden byt tak je evidován počet bytů a jiné údaje.

Pro budovu je v RSO generován bezvýznamový identifikátor statistické budovy (dále IDOB) platný po celou dobu životnosti objektu, který je jedinečný v rámci ČR. IDOB je desetimístný číselný nevýznamový identifikátor. Od toho se odvíjejí i jeho vlastnosti:

- pevná délka na 10 pozic;

- bez levostranných nul. První pozice je vždy nenulové číslo, vzhledem k počtu budov a délce kódu není použito jiné číslo než 1;

- konstrukce kódu je čistě numerický algoritmus bez jakékoliv závislosti, tzn. nepodléhá žádnému jinému kódování;

- vlastní číslo je složeno z pořadového čísla (1. až 9. pozice) a kontrolní číslice (10. pozice), která je dopočítána pomocí algoritmu MODULO ADDO 11 a slouží ke kontrole platnosti daného identifikátoru.

           

Schéma čísla domovního:                  ABBBBB

 

A                              =            typ čísla domovního, označení číslicí   

            1 znamená, že jde o číslo popisné

            2 znamená, že jde o číslo evidenční

            3 znamená, že jde o číslo náhradní

BBBBB                        =            číslo popisné, evidenční, náhradní

                                               (přípustné rozmezí 00001 až 99999)

 

Schéma identifikátoru statistické budovy:       ABBBBBBBBC

 

A                                 =          příznak statistické budovy (prefix)

                                               (nabývá hodnoty 1)                 

BBBBBBBB                     =          bezvýznamový identifikátor statistické budovy s číslem     

                                               domovním, jednoznačný v rámci České republiky

                                               (přípustné rozmezí 00000001 až 99999999)

C                                 =          kontrolní znak vypočtený metodou MODULO 11-ADDO

                                               (nabývá hodnot 0-9)

 

Schéma souřadnic definičního bodu statistické budovy:        AAAAAA, BBBBBBB

 

AAAAAA                        =         souřadnice Y

                                               (přípustné rozmezí 432068 až 901406)

BBBBBBB                        =         souřadnice X

                                               (přípustné rozmezí 0936372 až 1219791)

 

Pozn.: hodnoty jsou vztaženy ke třetímu kvadrantu Křovákova systému a jsou převedeny do kladného prvního kvadrantu dle výměnného formátu ISKN ČÚZK.

Budovy jsou geograficky vyjádřeny bodovou mapovou vrstvou, která obsahuje lokalizaci statistických budov. Jedna statistická budova je vyjádřena jedním definičním bodem uvnitř budovy, zpravidla v jejím středu, který je dán tečkou s připojeným parcelním číslem v katastrální mapě. Nedílnou součástí mapové vrstvy budov je připojená tabulka, která obsahuje přirozené a umělé identifikátory a úplnou hierarchii nadřazených prvků, adresy a atributy budov (parcelu, měřítko a název mapy, souřadnice, převažující využití budovy, počet podlaží, počet bytů, počet osob aj.).

Prostorovým atributem budovy je označení rohového objektu v obcích s uličním systémem na styku komunikací, který je příznakem budovy s více adresami.

Všechny budovy nemusejí být lokalizovány, protože nejsou evidovány v katastru nemovitostí, editovány v ISÚI či nejsou dohledány v terénu. Systematická lokalizace garáží, které byly označeny k 1.3.2001 číslem domovním, nebyla ČSÚ prováděna. Lokalizace garáží po tomto datu je evidována, pokud jsou garáže označeny číslem domovním a jsou zapsány v katastru nemovitostí.

Souřadnice definičního bodu budovy je složený datový prvek. Skládá se z dílčích datových prvků Y – souřadnice definičního bodu půdorysu budovy a X – souřadnice definičního bodu půdorysu budovy. Správa souřadnic definičního bodu budovy byla od 1.1.2009 převedena na ČÚZK a je součástí výměnného formátu Informačního systému katastru nemovitostí, resp. RÚIAN, vedeného Českým úřadem zeměměřickým a katastrálním. Jejich hodnoty jsou dostupné za část území ČR, pokud je vedena digitální podoba katastrální mapy, které jsou součástí ISKN. Pro potřeby prostorové identifikace GIS ČSÚ se používají zaokrouhleny na metry; od roku 2002 na 2 desetinná místa. Jsou určeny v souřadnicovém systému S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sítě katastrální).

Souřadnice definičního bodu budovy jsou jedinečné v rámci ČR. S postupující digitalizací katastru a čistěním dat RÚIAN se souřadnice zpřesňují.

Grafika definičních bodů budov, pokud má budova více vchodů k bytům a nemají přidělenou samostatnou adresu, se dále rozpracovávají. Správcem definičních bodů vchodů je ČSÚ.

 

Příklady vymezení budovy dle katastru nemovitostí, stavebního objektu RÚIAN

a) s jednou statistickou budovoub) s více statistickými budovami s různým číslem popisným – mají různý IDOB

 

c) s více statistickými budovami se stejným číslem popisným (vedlejší budovy) – mají stejný IDOB, liší se číslem budovy (vchodu)