Gender: Doprava - metodika

 

Agenda řidičů

Agendu řidičů upravují následující prameny práva. Jsou jimi jednak mezinárodní smlouvy, konkrétně Úmluvy o silničním provozu z let 1949 (Ženeva) a 1968 (Vídeň). Hlavním účelem těchto úmluv je zvýšení bezpečnosti silničního provozu a usnadnění mezinárodní silniční dopravy. Úmluvy za tímto účelem aplikují několik nástrojů, tím zásadním je sjednocení pravidel a podmínek v rámci provozu.

Dalším právní normou, jež upravuje oblast řidičů v rámci evropského prostoru, je Směrnice Evropského parlamentu a Rady EU 126/2006/ES. Ta stanoví podrobně rozsahy řidičského oprávnění, náležitosti odborné a zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, případná omezení řidičského oprávnění atd. 

Právní úprava České republiky, která upravuje problematiku řidičských průkazů a řidičských oprávnění, je zákon č. 36/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů a dále vyhláška č. 31/2001 Sb., o řidičských průkazech a o registru řidičů.

Uvedený zákon o silničním provozu dále stanoví pravidla silničního provozu a s tím spojené skutkové podstaty přestupků při porušení daných pravidel, zároveň vymezuje i sankce za jednotlivé přestupky a v neposlední řadě upravuje i bodové hodnocení. Obecně je možné říci, že bodovým hodnocením se zjišťuje opakované páchání přestupků řidiče motorového vozidla, případně, že se řidič přestupků či trestných činů v provozu na pozemních komunikacích nedopouští. Protiprávní jednání proti provozu na pozemních komunikacích a k nim přiřazený počet bodů, jsou vymezeny zákonem o silničním provozu.

Body se řidiči motorového vozidla za spáchání přestupků/trestných činů, o nichž bylo pravomocně rozhodnuto, započítávají, a to do nejvyššího počtu 12 bodů. Při dosažení této bodové hranice řidič pozbývá řidičské oprávnění na dobu jednoho roku – nesmí řídit motorová vozidla.  

Ne ale každý řidič musí dvanácti bodové hranice dosáhnout. To znamená, že dodržuje pravidla silničního provozu a žádných protiprávních jednání se nedopouští, anebo když se již bodovaného přestupku dopustil, ale nadále řídí řádně a přestupky v provozu na pozemních komunikacích nepáchá, tak dochází v ročních intervalech k odečtu 4 bodů, až do hranice 0 bodů. Automatický odečet bodů z 12 bodů není možný, jelikož zde je již důsledkem pozbytí řidičského oprávnění  - viz výše. Konkrétní údaje o počtech bodovaných řidičů naleznete v následujících tabulkách.

Pro úplnost uvádíme, že v České republice je evidováno zhruba 7 milionů držitelů řidičského oprávnění, z tohoto počtu je např. držitelů řidičského oprávnění skupiny A (motocykly) 1 547 091 a držitelů skupiny B (osobní vozidla) je 6 804 752. K 22. 11. 2022 mělo platný řidičský průkaz 6 267 385 řidičů.