Gender: Sociální zabezpečení - Metodika

 

Vyplacené důchody a dávky důchodového pojištění
V tabulkách jsou v roce 1995 uváděny důchody, které jsou vypláceny podle zákona č. 100/1988 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů a od roku 1996 důchody vyplácené podle zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Průměrná měsíční výše důchodu
V tabulce jsou uvedeny údaje za důchodce, kteří pobírají jen samostatný důchod (sólo-důchody starobní, invalidní, vdovské a vdovecké). Průměrná výše sólo-důchodů je vypočítávána ze samostatně vyplácených důchodů. Dále jsou uváděny důchody vdovské a vdovecké kombinované (souběh důchodů), kdy je výše obou vyplácených důchodů sečtena (do roku 1995 § 56 zákona č. 100/1988 Sb., od roku 1996 § 59 zákona č. 155/1995 Sb.). Do výše důchodu není zahrnováno zvýšení důchodu pro bezmocnost a výchovné. Od 1. 12. 1994 je k důchodům připočítáván státní vyrovnávací příspěvek, který se stal pevnou částkou důchodů. Průměrná měsíční výše vyplacených důchodů představuje průměrnou výši důchodů, která připadne ve sledovaném měsíci na jednoho důchodce. Postup výpočtu ukazatele:

A = B / C kde:
A - průměrná měsíční výše vyplácených důchodů
B - úhrn poukazovaných částek důchodů vyplácených podle důchodových listů za poslední měsíc sledovaného období
C - počet vyplácených důchodů

Průměrná měsíční výše důchodu k 31. 12. sledovaného roku tedy představuje průměrnou výši důchodu vypláceného v prosinci na jednoho důchodce.

Důchodce se zahrnuje do toho druhu zabezpečení, ve kterém splnil podmínky pro nárok na důchod (do roku 1995 zákon č. 100/1988 Sb., od roku 1996 zákon č. 155/1995 Sb.).

Počet a průměrná výše nově přiznaných důchodů podle druhu důchodu a pohlaví
V tabulkách jsou uváděny důchody, které se poskytují podle odpovídajících paragrafů zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění (s výjimkou důchodu starobního poměrného) nebo příslušných ustanovení předcházejících předpisů:
starobní plný (§ 29, písm. a)
starobní poměrný (§ 26 zákona č. 100/1988 Sb., § 29, písm. b) zákona č. 155/1995 Sb.)
starobní předčasný - o 2 roky (§ 30)
starobní předčasný - o 3 roky (§ 31)
invalidní plný (§ 38)
invalidní plný (tzv. invalidita z mládí) (§ 42)
invalidní částečný (§ 43)
vdovský (§ 49, odst. 1)
vdovecký (§ 49, odst. 2)
sirotčí (§ 52)

Průměrný počet osob nemocensky pojištěných
Ukazatel zahrnuje průměrný počet osob, které jsou nemocensky pojištěny podle zákona č. 54/1956 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů.

Z pojištění ze zákona jsou vyňati: příslušníci ozbrojených sborů z povolání, cizí státní příslušníci (kteří nemají trvalý pobyt na území ČR), zaměstnanci, kteří jsou činní v ČR pro zaměstnavatele, kteří nemají sídlo na území ČR a zaměstnanci, kteří vykonávají pouze příležitostná zaměstnání. Do průměrného počtu nemocensky pojištěných se nezahrnují ženy na mateřské dovolené a vojáci základní služby.

V tabulce je uplatněno třídění podle institucionálních sektorů. Jednotlivé sektory jsou vymezeny takto:
- veřejný sektor (státní a komunální)
- soukromý sektor (vč. družstev a zaměstnanců fyzických osob nezapsaných do obchodního rejstříku a bez OSVČ)
- zahraniční sektor (ekonomické subjekty pod kontrolou zahraničních vlastníků)
- osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ).

Do roku 1996 byly publikovány údaje o průměrném počtu osob nemocensky pojištěných pouze za předložené výkazy bez dopočtu non-response. Od roku 1997 jsou údaje dopočítávány na celý základní soubor.

Vyplacené dávky státní sociální podpory
Ve vyplacených dávkách státní sociální podpory jsou vykazovány dávky poskytované v závislosti na výši příjmu rodiny – testované, tj. přídavek na dítě, sociální příplatek, příspěvek na bydlení a příspěvek na dopravu a netestované (nárok na dávky není limitován výší příjmu rodiny), tj. rodičovský příspěvek, zaopatřovací příspěvek, dávky pěstounské péče, porodné a pohřebné. Od 1. 7. 1997 začaly být vypláceny tzv. samostatné dávky, tj. příspěvek na teplo (vyplácení bylo ukončeno 30. 6. 2000) a příspěvek na nájemné (vyplácení bylo ukončeno 31. 12. 2000), které byly konstruovány obdobně jako testované dávky státní sociální podpory.

V rámci testovaných dávek byla v roce 2004 vyplacena mimořádná jednorázová dávka příspěvek na dítě ve výši 3 874 mil. Kč. Naopak byl v tomto roce ukončen příspěvek na dopravu a mezi dávkami netestovanými byly ukončeny dávky zaopatřovacího příspěvku, v souvislosti s ukončením základní vojenské služby.