Gender: Rozhodování - Metodika

 

Volby do Senátu Parlamentu ČR se konají na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, podle zásady většinového volebního systému v jednomandátových volebních obvodech. Volební obvody byly stanoveny v příloze volebního zákona tak, že každý z nich zahrnuje území republiky s průměrně 127 tisíci obyvateli. Volí se každé dva roky vždy jedna třetina senátorů na šestileté volební období. Právo volit mají státní občané ČR, kteří alespoň ve druhý den voleb dosáhnou věku nejméně 18 let a nenastala u nich zákonem stanovená překážka ve výkonu volebního práva. Pokud kandidát získal více než 50 % z celkového počtu platných hlasů ve volebním obvodu, byl zvolen senátorem, pokud žádný z kandidátů nedosáhl této hranice, senátor zvolen nebyl a v takovém volebním obvodu se konalo druhé kolo voleb. V něm však již nekandidovali všichni kandidáti, ale jen ti dva, kteří v prvním kole získali nejvíce platných hlasů. Naposledy se senátní volby konaly ve dnech 5. - 6. listopadu 2004.

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se konaly 2.-3. června 2006 na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, podle zásady poměrného zastoupení ve volebních krajích. Ústavou byl stanoven počet volených poslanců (mandátů) na 200. V příloze zákona bylo stanoveno 14 volebních krajů tak, že se shodovaly s krajským členěním ČR. Bylo umožněno volit i v zahraničí, kde byly vytvářeny volební místnosti u zastupitelských úřadů a generálních konzulátů ČR. Voliči byli státní občané ČR, kteří alespoň ve druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let a nenastala u nich zákonem stanovená překážka ve výkonu volebního práva.

První volby do Evropského parlamentu po vstupu České republiky do Evropské unie (1. května 2004) na území České republiky proběhly ve dnech 11. - 12. června 2004. Do Evropského parlamentu se volí na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, podle zásad poměrného zastoupení. V těchto prvních volbách se v České republice volilo 24 poslanců na pětileté volební období. Volebním územím, v rámci něhož se tyto mandáty rozdělovaly, byla celá Česká republika. Poslancem Evropského parlamentu mohl být zvolen každý občan České republiky nebo některé z dalších členských zemí Evropské unie, který alespoň ve druhý den voleb dosáhl věku nejméně 21 let, nebyl zbaven způsobilosti k právním úkonům a splňoval zákonem stanovené podmínky pro výkon aktivního volebního práva, zejména pokud jde o skutečnost, že byl nejméně 45 dnů před druhým dnem voleb veden v evidenci obyvatel podle zvláštního předpisu. Aktivní volební právo bylo limitováno dosažením věku 18 let alespoň druhý den voleb, své právo však volič mohl uplatnit, jen když u něj nenastaly zákonem uvedené překážky ve výkonu volebního práva.

Volby do zastupitelstev krajů se konaly 5. - 6. listopadu 2004 na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním, podle zásady poměrného systému. Volby se nekonaly v kraji Praha, protože funkci zastupitelstva kraje zde plní zastupitelstvo hlavního města Prahy, volené podle zákona o volbách do zastupitelstev obcí. Počet mandátů v zastupitelstvu kraje byl pro tyto volby stanoven na základě počtu obyvatel kraje k 1. lednu 2004 tak, že se volilo 45, 55 nebo 65 členů zastupitelstva. Voliči byli státní občané ČR, kteří alespoň ve druhý den voleb dosáhli věku nejméně 18 let a nenastala u nich zákonem stanovená překážka ve výkonu volebního práva. Své právo volit mohl volič uplatnit pouze ve volebním okrsku v obci, kde byl přihlášen k trvalému pobytu a zapsán do stálého seznamu voličů.

Volby do zastupitelstev v obcích se konaly v termínu 20.-21. října 2006 na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva tajným hlasováním. Právo volit měli státní občané České republiky, kteří nejpozději v den voleb (případně druhý den voleb) dosáhli věku nejméně 18 let, měli v obci trvalý pobyt a nenastala u nich některá z překážek ve výkonu volebního práva. Volič mohl hlasovat výhradně ve volební místnosti toho volebního okrsku, v němž měl trvalý pobyt, zapsán mohl být pouze v jednom seznamu voličů. Počet volených členů obecního zastupitelstva se pohyboval v závislosti na počtu obyvatel obce od 5 do 55, do zastupitelstva hl. m. Prahy se volilo 70 členů. Stanovený počet mandátů v zastupitelstvu byl volebním stranám rozdělen v jednom skrutiniu na základě poměrného systému s použitím volebních dělitelů.

Plánovaný počet soudců = počet soudců, kteří by měli u soudu pracovat
Evidenční počet soudců = počet jmenovaných soudců
Rozdělení soudců do úseků podle agend = podrobnější údaje o složení soudců na jednotlivých úsecích (muži, ženy, věková struktura) nejsou sledovány. Přehled o soudcích z hlediska pohlaví, věkové struktury či délky praxe se sleduje pouze v celkových počtech soudců.