Gender: Odkazy - Odkazy na genderovou legislativu

 

Listina základních práv a svobod

1. ZÁKONY

Zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 189/1988 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 140/1994 Sb., o sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 355/2014 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 501/2004 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 110/2006 Sb., o životním minimu, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 501/2004 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 309/2002 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2007, zák. č. 362/2003 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 309/2002 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2007, zák. č. 362/2003 Sb.nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 309/2002 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2007, zák. č. 362/2003 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 362/2003 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 362/2003 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 201/1997 Sb. o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců a o změně a doplnění zák. č. 143/1992 Sb., o platu a odměně za pracovní pohotovost v rozpočtových a v některých dalších organizacích a orgánech, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 501/2004 Sb. nabývá účinnosti 1.1.2006)

Zákon č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zák. č. 436/2004 Sb.)

Zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti (platný od 1.10. 2004; jde o sladění s normami EU)

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 89/2012 Sb., o rodině, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 141/1961Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně některých zák.

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení)


Přehled zákonů a nařízení vlády v ČR od roku 19452. PODZÁKONNÉ NORMY

a) usnesení vlády
b) národní akční plán „Priority a postupy vlády při prosazování rovnosti žen a mužů“

Politika zaměstnanosti (MPSV ČR):

(http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/)


3. INSTITUCIONÁLNÍ ZABEZPEČENÍ

Státní správa:

a) Rada vlády pro rovné příležitosti žen a mužů – poradní orgán vlády (od roku 2001)
b) Rada vlády pro lidská práva – Výbor pro odstranění všech forem diskriminace žen – poradní orgán vlády (od roku 1998)
c) Ministerstvo práce a sociálních věcí:
- koncepční a koordinační role: oddělení pro rovnost mužů a žen (od roku 1998)
- kontrolní role prostřednictvím úřadů práce
d) na každém ministerstvu od 1.1.2002 pracuje minimálně 1 pracovník, do jehož pracovní náplně patří problematika rovnosti mužů a žen v oblasti věcné působnosti resortu
e) Stálá komise Poslanecké sněmovny pro rodinu a rovné příležitosti (od července 2002)
f) Český statistický úřad

Místní samospráva: krajské, obecní, městské úřady

Nestátní sektor: odbory, zaměstnavatelské svazy, nestátní neziskové organizace