Gender: Demografie - metodika

 

NAROZENÍ
Definice živě narozeného dítěte je stanovena vyhláškou Ministerstva zdravotnictví ČR č.11/1988 Sb. Za živě narozené dítě se podle této definice považuje plod, který projevil některou ze známek života (dech, akce srdeční, pulzace pupečníku, aktivní pohyb svalstva) a má porodní hmotnost 500 gramů a vyšší nebo nižší než 500 gramů, přežije-li 24 hodin po porodu. Za mrtvě narozené dítě se považuje plod, který neprojevuje ani jednu známku života a má porodní hmotnost 1 000 gramů a vyšší.

POTRATY
Potratem se rozumí ukončení těhotenství ženy, při němž:
a) plod neprojevuje ani jednu ze známek života a jeho porodní hmotnost je nižší než 1000 g a pokud ji nelze zjistit, jestliže těhotenství je kratší než 28 týdnů,
b) plod projevuje alespoň jednu ze známek života a má porodní hmotnost nižší než 500 g, ale nepřežije 24 hodin po porodu,
c) z dělohy ženy bylo vyňato plodové vejce bez plodu, anebo těhotenská sliznice.

PLODNOST PODLE VĚKU
Jedná se o počet živě narozených dětí ženám v reprodukčním období (15-49 let) v daném věku (v dané věkové kategorii) na 1 000 žen téhož věku (dané věkové kategorie).

ÚHRNNÁ PLODNOST
Vyjadřuje průměrný počet živě narozených dětí připadajících na 1 ženu ve věku 15-49 let, za předpokladu, že by míry plodnosti podle věku v daném kalendářním roce zůstaly nezměněny.

POTRATOVOST PODLE VĚKU
Jedná se o počet potratů (všechny druhy, nejso-li potraty rozlišeny na miniinterrupce, umělá přerušení těhotenství a samovolné potraty) žen v daném věku na 1 000 žen téhož věku.

ÚHRNNÁ POTRATOVOST
Vyjadřuje průměrný počet potratů připadajících na 1 ženu ve věku 15-49 let, za předpokladu, že by míry potratovosti v daném kalendářním roce zůstaly nezměněny.

STŘEDNÍ DÉLKA ŽIVOTA (NADĚJE DOŽITÍ PŘI NAROZENÍ)
Střední délka života vychází z úmrtnostních tabulek konstruovaných na základě specifických úmrtností (úmrtností podle věku) ve výchozím roce. Střední délka života ve věku x- let určuje, kolika let se v průměru dožije ještě žena či muž při svých x-tých narozeninách (za předpokladu zachování specifických úmrtností podle věku na úrovni výchozího roku). Průměrný věk při úmrtí zjistíme tak, že ke střední délce života přičteme věk x let. Střední délku života v žádném případě nelze zaměňovat s průměrným věkem žijících.


DEFINICE ZÁKLADNÍCH UKAZATELŮ U RODIN A DOMÁCNOSTÍ

Domácnost: společně bydlící příbuzné osoby
Úplná rodinná domácnost: manželský pár (resp. druh a družka) bez dětí nebo s dětmi
Neúplná rodinná domácnost: jeden rodič s alespoň jedním dítětem
Vícečlenná nerodinná domácnost: dvě nebo více osob příbuzných i nepříbuzných společně hospodařící
Domácnost jednotlivce: jednotlivec
Osoba v čele domácnosti: v úplné rodině vždy manžel (druh) bez ohledu na to kdo je uživatelem bytu, v neúplných dvougeneračních rodinách vždy rodič, v třígeneračních člen prostřední generace, ve vícečlenných nerodinných domácnostech osoba, která byla vyznačena jako osoba v čele hospodařící domácnosti
Závislé děti: jsou osoby ve věku 0-25 let, které jsou ekonomicky neaktivní a žijí alespoň s jedním rodičem
Ekonomicky aktivní: jsou zaměstnané osoby nebo nezaměstnaní

Data za rodiny a domácnosti jsou do roku 2010 čerpána ze dvou zdrojů (z VŠPS a nově ze šetření SILC) a jsou nesrovnatelná (jiná metodika) s výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů. V roce 2011 došlo u dat za domácnosti za rok 2010 ke změně ve zdroji dat. Nově jsou všechny tato data čerpána ze šetření SILC. Některé tabulky byly obměněny také obsahově.