Zjednodušené hlášení od 1.1.2024

 

Výkaz pro Intrastat o dovozu nebo vývozu zboží může zpravodajská jednotka vyhotovit ve formě zjednodušeného hlášení. Podmínky pro použití zjednodušeného hlášení jsou stanoveny v příloze 1 část V. nařízení vlády č. 333/2021 Sb., ve znění nařízení vlády č. 442/2023 Sb..

Zjednodušené hlášení je možnost vykazovat údaje Intrastatu zjednodušeně jedenkrát za rok, a to bez uvedení jednotlivých údajů o zboží. Tuto možnost mají pro rok 2024 zpravodajské jednotky, pokud jejich celková hodnota zboží vyvezeného nebo dovezeného nepřesáhla v roce 2024 výši 30 mil. Kč a v předcházejícím roce 2023 nepřesáhla výši 30 mil. Kč a zároveň v daném směru neobchodují s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb. o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování a Sdělení ČSÚ o aktualizaci výše uvedeného seznamu č. 404/2023 Sb. a č. 427/2022 Sb.. Zjednodušené hlášení se vyhotovuje zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží.

Vysvětlivky:
Zjednodušené hlášení může v roce 2024 využít ta zpravodajská jednotka, jejíž celková hodnota zboží se pohybuje v roce 2024 mezi 15-30 mil. Kč a v roce 2023 mezi 12-30 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování.

Při využití zjednodušeného hlášení se ve výkazu Intrastatu uvádí jen směr pohybu zboží, referenční období a kód typu věty ZH.

Pokud se zpravodajská jednotka po dosažení prahu 15 mil. Kč pro daný směr a po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu (prostřednictvím „Přihlášky k registraci zpravodajské jednotky“ uvedené na stránkách Celní správy) rozhodne využít zjednodušené hlášení, odešle po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu Výkaz s uvedením kódu typu věty ZH. Další měsíce neodesílá nová hlášení (Výkazy), pouze si hlídá, zda nezačne obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování nebo zda celková hodnota zboží nepřesáhne výši 30 mil. Kč pro daný směr. Pokud by celková hodnota zboží přesáhla výši 30 mil. Kč pro daný směr nebo by zpravodajská jednotka začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, nesplňovala by podmínky pro využití zjednodušeného hlášení (uvedené v příloze č. 1 část V. bod 2 až 4 nařízení vlády č. 333/2021 Sb.) a musí vykazovat Intrastat v plném rozsahu, tzn. každý měsíc odesílat Výkazy s údaji o konkrétním zboží, a to od referenčního období ve kterém přestane splňovat podmínky pro použití zjednodušeného hlášení.

Příklad:
Zpravodajská jednotka v březnu 2024 dosáhne prahu 15 mil. Kč pro vyvezené zboží. Jelikož neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování v současném ani předcházejícím roce a zároveň její celková hodnota vyvezeného zboží nepřesáhla 30 mil. Kč v roce 2023 a 2024, může využít zjednodušené hlášení. Zaregistruje se k povinnosti podávání Intrastatu prostřednictvím „Přihlášky pro registraci zpravodajské jednotky“ dostupné na stránkách Celní správy a odešle Výkaz za referenční období březen 2024 s uvedením kódu typu věty ZH. Pokud by v srpnu 2024 přesáhla celková hodnota vyvezeného zboží výši 30 mil. Kč nebo by začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, vznikla by jí od referenčního období srpen 2024 povinnost podávat pravidelně Výkazy Intrastatu s údaji o konkrétním vyvezeném zboží.

Zjednodušené hlášení lze podat na začátku roku, a to ve lhůtě pro podání Výkazu za referenční období leden nebo v případě vzniku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu (dosažení prahu 15 mil. Kč) v průběhu kalendářního roku, a to v termínu pro podání Výkazu za referenční období, ve kterém došlo k dosažení prahu ve výši 15 mil. Kč.

Pokud zpravodajská jednotka (registrovaná na celním úřadě) chce použít zjednodušené hlášení, tuto skutečnost žádným způsobem neoznamuje místně příslušnému celnímu úřadu, pouze přes příslušnou aplikaci odešle zjednodušené hlášení. Obdobně, pokud zpravodajská jednotka přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení (celková hodnota zboží dovezeného nebo vyvezeného přesáhla výši 30 mil. Kč nebo obchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování), tuto skutečnost místně příslušnému celnímu úřadu neoznamuje, pouze začne od referenčního období, ve kterém přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, zasílat Výkazy Intrastatu s uvedením údajů o konkrétním zboží. V případě, že zpravodajská jednotka, která použila zjednodušené hlášení, přestane plnit podmínky pro jeho použití, tak za období po které bylo použito zjednodušené hlášení, již zpětně nevykazuje údaje o konkrétním zboží.

Pokud zpravodajská jednotka v roce 2023 využila zjednodušené hlášení a pro rok 2024 chce opět využít zjednodušené hlášení, jelikož splňuje podmínky, je zapotřebí znovu odeslat zjednodušené hlášení v termínu pro podání Výkazu za referenční období leden 2024 s uvedením kódu typu věty ZH.

Pokud zpravodajská jednotka v roce 2023 využila zjednodušené hlášení a zároveň jí pro rok 2024 končí povinnost vykazování Intrastatu z důvodu nedosáhnutí prahu 12 mil. Kč pro vykazování v daném směru, je zapotřebí v souladu s § 127 zákona č. 280/2009 Sb., daňového řádu (ve znění pozdějších předpisů) tento zánik oznámit místně příslušnému celnímu úřadu prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“ který je zveřejněn na internetových stránkách Celní správy. Dle tohoto ustanovení musí být tato změna oznámena ve lhůtě 15 dnů ode dne, kdy změna nastala. Po uplynutí lhůty pro podání všech výkazů Intrastatu za rok 2023, tzn. po 12. pracovním dnu měsíce následujícím po referenčním období prosinec 2023, zpravodajská jednotka ví, zda za rok 2023 dosáhla nebo nedosáhla prahu pro vykazování. Na základě této skutečnosti počíná běžet lhůta pro oznámení zániku povinnosti od 18.1.2024. Konec lhůty pro podání oznámení o zániku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu je 1.2.2024.

Pokud zpravodajská jednotka dosáhla v daném kalendářním roce prahu pro vykazování, má povinnost vykazovat údaje Intrastatu do konce daného roku i celý rok následující. V případě, že tato zpravodajská jednotka podá za referenční období leden roku následujícího zjednodušené hlášení a v průběhu tohoto následujícího roku přestane plnit podmínky pro zjednodušené hlášení, protože začala obchodovat s komoditami uvedenými ve sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, avšak za tento následující rok nedosáhne celková hodnota dovezeného nebo vyvezeného zboží prahu, je potřeba toto ukončení povinnosti vykazovat údaje Intrastatu také oznámit místně příslušnému celnímu úřadu prostřednictvím „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“. 

Automatické ukončení vykazování (platnosti) zjednodušeného hlášení nastává tehdy, pokud zpravodajská jednotka v průběhu kalendářního roku odešle standardní Výkaz Intrastatu, kterým fakticky oznamuje, že již nesplňuje podmínky pro zjednodušené hlášení (celková hodnota zboží přesáhla výši 30 mil. Kč v daném směru nebo začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování).

Příklad:
Zpravodajská jednotka v červnu 2024 překročila práh 15 mil. Kč pro směr dovoz a vznikla jí v tomto směru vykazovací povinnost. Jelikož celková hodnota dovezeného zboží nepřesáhla výši 30 mil. Kč v roce 2024 ani v roce 2023 a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování v současném ani předcházejícím roce, rozhodla se podat zjednodušené hlášení za referenční období červen 2024. V listopadu 2024 celková hodnota dovezeného zboží přesáhla výši 30 mil. Kč, čímž nesplňuje podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, a proto má povinnost podávat od referenčního období listopad 2024 Výkazy Intrastat, které obsahují údaje o konkrétním dovezeném zboží. Tím, že za listopad 2024 odešle standardní Výkaz pro Intrastat, automaticky dojde k ukončení vykazování prostřednictvím zjednodušeného hlášení. V tomto případě prostřednictvím zjednodušeného hlášení splní povinnost vykázat údaje Intrastatu za referenční období červen až říjen 2024. Jelikož v roce 2024 celková hodnota dovezeného zboží přesáhla výši 30 mil. Kč, povinnost vykazovat Intrastat jí trvá nejméně celý následující kalendářní rok. Z toho důvodu od referenčního období leden 2025 bude pokračovat ve standardním podávání Výkazů Intrastatu až do konce roku 2025 (bez možnosti využití zjednodušeného hlášení). Pokud za celý kalendářní rok 2025 dovezla zboží, jehož celková hodnota dosáhla výši 15 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, může za referenční období leden 2026 podat zjednodušené hlášení.