Zjednodušené hlášení

 

Výkaz pro Intrastat o dovozu nebo vývozu zboží může zpravodajská jednotka vyhotovit ve formě zjednodušeného hlášení. Podmínky pro použití zjednodušeného hlášení jsou stanoveny v příloze 1 část V. nařízení vlády č. 333/2021.

Zjednodušené hlášení je možnost vykazovat údaje Intrastatu zjednodušeně jedenkrát za rok, a to bez uvedení jednotlivých údajů o zboží. Tuto možnost mají zpravodajské jednotky, pokud jejich celková hodnota zboží vyvezeného nebo dovezeného nepřesáhla výši 20 mil. Kč v současném ani předcházejícím roce a zároveň v daném směru neobchodují s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., ze dne 14. prosince 2021, o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK). Zjednodušené hlášení se vyhotovuje zvlášť za dovezené a zvlášť za vyvezené zboží.

Vysvětlivky:
Zjednodušené hlášení může využít ta zpravodajská jednotka, jejíž celková hodnota zboží se pohybuje mezi 12-20 mil. Kč, zvlášť za vyvezené a zvlášť za dovezené zboží a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve S
dělení ČSÚ č. 497/2021 Sb., o zavedení číselníku Seznam zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování do systému Intrastat (ZJEDVYK)

Při využití zjednodušeného hlášení se ve výkazu Intrastatu uvádí jen směr pohybu zboží, referenční období a kód typu věty ZH.

Pokud se zpravodajská jednotka po dosažení prahu 12 mil. Kč pro daný směr a po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu (prostřednictvím „Přihlášky k registraci zpravodajské jednotky“ uvedené na stránkách Celní správy) rozhodne využít zjednodušené hlášení, odešle po zaregistrování se k povinnosti Intrastatu Výkaz s uvedením kódu typu věty ZH. Další měsíce neodesílá nová hlášení (Výkazy), pouze si hlídá, zda nezačne obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování nebo zda celková hodnota zboží nepřesáhne výši 20 mil. Kč pro daný směr. Pokud by celková hodnota zboží přesáhla výši 20 mil. Kč pro daný směr nebo by zpravodajská jednotka začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, nesplňovala by podmínky pro využití zjednodušeného hlášení (uvedené v příloze č. 1 část V. bod 2 až 4 nařízení vlády č. 333/2021) a musí vykazovat Intrastat v plném rozsahu, tzn. každý měsíc odesílat Výkazy s údaji o konkrétním zboží.

Příklad:
Zpravodajská jednotka v březnu 2022 dosáhne prahu 12 mil. Kč pro vyvezené zboží. Jelikož neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování v současném ani předcházejícím roce a zároveň její celková hodnota vyvezeného zboží nepřesáhla 20 mil. Kč, může využít zjednodušené hlášení. Zaregistruje se k povinnosti podávání Intrastatu prostřednictvím „Přihlášky pro registraci zpravodajské jednotky“ dostupné na stránkách Celní správy a odešle Výkaz za referenční období březen 2022 s uvedením kódu typu věty ZH. Pokud by v srpnu 2022 přesáhla celková hodnota vyvezeného zboží výši 20 mil. Kč nebo by začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, vznikla by jí od referenčního období srpen 2022 povinnost podávat pravidelně Výkazy Intrastatu s údaji o konkrétním vyvezeném zboží.

Zjednodušené hlášení lze podat na začátku roku, a to ve lhůtě pro podání Výkazu za referenční období leden nebo v případě vzniku povinnosti vykazovat údaje Intrastatu (dosažení prahu 12 mil. Kč) v průběhu kalendářního roku, a to v termínu pro podání Výkazu za referenční období, ve kterém došlo k dosažení prahu ve výši 12 mil. Kč.

Pokud zpravodajská jednotka (registrovaná na celním úřadě) chce použít zjednodušené hlášení, tuto skutečnost žádným způsobem neoznamuje místně příslušnému celnímu úřadu, pouze přes příslušnou aplikaci odešle zjednodušené hlášení. Obdobně, pokud zpravodajská jednotka přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení (celková hodnota zboží dovezeného nebo vyvezeného přesáhla výši 20 mil. Kč nebo obchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování), tuto skutečnost místně příslušnému celnímu úřadu neoznamuje, pouze začne od referenčního období, ve kterém přestane plnit podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, zasílat Výkazy Intrastatu s uvedením údajů o konkrétním zboží. V případě, že zpravodajská jednotka, která použila zjednodušené hlášení, přestane plnit podmínky pro jeho použití, tak za období po které bylo použito zjednodušené hlášení, již zpětně nevykazuje údaje o konkrétním zboží.

Pokud zpravodajská jednotka v roce 2022 využila zjednodušené hlášení a pro rok 2023 chce opět využít zjednodušené hlášení, jelikož splňuje podmínky (celková hodnota zboží dovezeného nebo vyvezeného nepřesáhla výši 20 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování), je zapotřebí znovu odeslat zjednodušené hlášení v termínu pro podání Výkazu za referenční období leden 2023 s uvedením kódu typu věty ZH.

Pokud zpravodajská jednotka v roce 2022 využila zjednodušené hlášení a zároveň jí pro rok 2023 končí povinnost vykazování Intrastatu z důvodu nedosáhnutí prahu 12 mil. Kč pro vykazování v daném směru, je zapotřebí oznámit místně příslušnému celnímu úřadu ukončení podávání zjednodušeného hlášení. Toto oznámení se provede prostřednictvím formuláře „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“ který je zveřejněn na internetových stránkách Celní správy. (Poznámka - jelikož k ukončení povinnosti vykazovat údaje Intrastatu u zpravodajských jednotek, které použily zjednodušené hlášení dojde nejdříve začátkem roku 2023, dojde k úpravě formuláře „Oznámení o změně registračních údajů“ až od 1.1.2023, a to na základě novelizace vyhlášky č. 245/2016).

Pokud zpravodajská jednotka dosáhla v daném kalendářním roce prahu pro vykazování ve výši 12 mil. Kč, má povinnost vykazovat údaje Intrastatu do konce daného roku i celý rok následující. V případě, že tato zpravodajská jednotka podá za referenční období leden roku následujícího zjednodušené hlášení a v průběhu tohoto následujícího roku přestane plnit podmínky pro zjednodušené hlášení, protože začala obchodovat s komoditami uvedenými ve sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, avšak za tento následující rok nedosáhne celková hodnota dovezeného nebo vyvezeného zboží prahu, je potřeba toto ukončení povinnosti vykazovat údaje Intrastatu také oznámit místně příslušnému celnímu úřadu prostřednictvím „Oznámení o změně registračních údajů zpravodajské jednotky“. 

Automatické ukončení vykazování zjednodušeného hlášení nastává tehdy, pokud zpravodajská jednotka v průběhu kalendářního roku odešle standardní Výkaz Intrastatu, kterým fakticky oznamuje, že již nesplňuje podmínky pro zjednodušené hlášení (celková hodnota zboží přesáhla výši 20 mil. Kč v daném směru nebo začala obchodovat s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování).

Příklad:
Zpravodajská jednotka v červnu 2022 překročila práh 12 mil. Kč pro směr dovoz a vznikla jí v tomto směru vykazovací povinnost. Jelikož celková hodnota dovezeného zboží nepřesáhla výši 20 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování v současném ani předcházejícím roce, rozhodla se podat zjednodušené hlášení za referenční období červen 2022. V listopadu 2022 celková hodnota dovezeného zboží přesáhla výši 20 mil. Kč, čímž nesplňuje podmínky pro použití zjednodušeného hlášení, a proto má povinnost podávat od referenčního období listopad 2022 Výkazy Intrastat, které obsahují údaje o konkrétním dovezeném zboží. Tím, že za listopad 2022 odešle standardní Výkaz pro Intrastat, automaticky dojde k ukončení vykazování prostřednictvím zjednodušeného hlášení. V tomto případě prostřednictvím zjednodušeného hlášení splní povinnost vykázat údaje Intrastatu za referenční období červen až říjen 2022. Jelikož v roce 2022 celková hodnota dovezeného zboží přesáhla výši 20 mil. Kč, povinnost vykazovat Intrastat jí trvá nejméně celý následující kalendářní rok. Z toho důvodu od referenčního období leden 2023 bude pokračovat ve standardním podávání Výkazů Intrastatu až do konce roku 2023 (bez možnosti využití zjednodušeného hlášení). Pokud za celý kalendářní rok 2023 dovezla zboží, jehož celková hodnota dosáhla výši 15 mil. Kč a zároveň neobchoduje s komoditami uvedenými ve Sdělení ČSÚ o seznamu zboží, které není určeno pro zjednodušené vykazování, může za referenční období leden 2024 podat zjednodušené hlášení.