Životní podmínky 2014

 

19. února 2014

Dne 22. února zahájí Český statistický úřad (ČSÚ) jubilejní desátý ročník pravidelného zjišťování o příjmech a životních podmínkách českých domácností „Životní podmínky 2014“. Výběrové šetření se uskuteční ve všech krajích ČR a zúčastní se ho téměř 10 tisíc domácností. Sběr dat potrvá do 11. května letošního roku.

Tazatelé budou i letos pod hlavičkou Životní podmínky 2014 zjišťovat dlouhodobě srovnatelné údaje o sociálních a ekonomických podmínkách domácností a jejich členů. Cílem šetření, realizovaného ve dvaatřiceti dalších evropských zemích v rámci programu EU-SILC (European Union – Statistics on Income and Living Conditions), je získat data pro výpočet ukazatelů peněžní a materiálové chudoby a letos i materiální deprivace dětí.

Zjišťování se uskuteční na území České republiky v téměř 10 tisících domácnostech. Více než polovina z nich je přitom zahrnuta do projektu opakovaně, u čtyř tisíc náhodně vybraných bytů zazvoní tazatelé ČSÚ poprvé. Speciálně vyškolení tazatelé navštíví jednotlivé domácnosti v době od 22. února do 11. května 2014. Do šetření budou zahrnuty všechny osoby, které mají ve vybraném bytě obvyklé bydliště.
Jsme si vědomi náročnosti zjišťování, a proto si velmi vážíme všech občanů, kteří se ho zúčastní. Poskytnutím údajů tak přispívají k získání cenných informací o životních podmínkách českých domácností,“ uvádí vedoucí oddělení sociálních šetření ČSÚ Jaromír Kalmus. Výsledky zjišťování se na národní úrovni využívají například při přípravě nástrojů sociální politiky státu a pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů v podmínkách stále se prohlubující diferenciace společnosti.

Tazatelé ČSÚ a ochrana osobních údajů
Šetření se provádí formou osobního rozhovoru. Odborně proškolení zaměstnanci úřadu se při návštěvě domácnosti prokazují průkazem tazatele nebo zaměstnance ČSÚ, na požádání i občanským průkazem. Na každé krajské správě ČSÚ je možné si oprávněnost návštěvy ověřit a získat i související informace o zjišťování. Informováni jsou také starostové dotčených měst a obcí a všechna ředitelství Policie ČR.
ČSÚ důsledně dbá na ochranu zjištěných údajů. „Ochrana osobních údajů je zajištěna ve všech fázích šetření. Anonymizované výstupy neumožní identifikaci konkrétní domácnosti či osoby, originály vyplněných dotazníků budou po zpracování samozřejmě skartovány. Všichni zúčastnění pracovníci ČSÚ jsou také ze zákona vázáni mlčenlivostí,“ uzavírá Jaromír Kalmus.


Kontaktní osoba
Ing. Tomáš Chrámecký
Odbor vnější komunikace ČSÚ
Tel.: 274 054 765
GSM: 737 280 892
E-mail: tomas.chramecky@czso.cz

  • ČSÚ TZ 140219 SILC 2014.docx