Životní podmínky 2009

 


Životní podmínky  2009
18. února 2009

Životní podmínky 2009


Český statistický úřad (ČSÚ) uskuteční v době od 21. února do 10. května 2009 pátý ročník šetření o příjmech a životních podmínkách domácností v ČR nazvaného Životní podmínky 2009. Závazek provádět toto šetření vyplývá z členství země v EU. V rámci programu EU-SILC (European Union - Statistics on Income and Living Conditions) jej zabezpečují i ostatní členové Evropského společenství. Jeho smyslem je dlouhodobě získávat srovnatelná data o sociální situaci obyvatel v evropských zemích. Na národní úrovni budou výsledky využívány pro cílené nastavení sociální politiky státu a pro hodnocení jejího dopadu na životní úroveň občanů.

Šetření je uspořádáno jako tzv. rotační panel. Vybrané domácnosti jsou opakovaně navštěvovány v ročním intervalu po dobu 4 let, přičemž každoročně se jich zhruba jedna čtvrtina obmění (záleží na míře vyšetřenosti). Do letošního šetření je tak na celém území České republiky zahrnuto 7686 domácností z předchozích tří let. Nově budou navštíveny domácnosti ve 4300 bytech náhodně vybraných pro letošní zjišťování.

Dotazník má několik částí zaměřených na zjišťování za domácnost jako celek a za jednotlivé osoby starší 16ti let. Za domácnost se zjišťují např. údaje o bydlení, transferech mezi domácnostmi, o dávkách státní sociální podpory. Za osoby se šetří údaje o pracovní aktivitě a příjmech, další otázky jsou věnovány např. zdraví a vzdělání. Každoročně je zařazováno tematické doplňkové šetření, letos zaměřené na materiální a sociální podmínky. Dotazníky vyplní s obyvateli vybraného bytu tazatel, který je povinen prokázat se při osobní návštěvě domácnosti průkazem tazatele nebo průkazem zaměstnance ČSÚ a na požádání respondenta předložit také svůj občanský průkaz.

Aby ČSÚ zamezil případnému zneužití této akce, rozesílá v těchto dnech na adresy domácností ve vybraných bytech dopis s termínem návštěvy tazatele a spojením na odpovědného pracovníka ČSÚ, u něhož je možné získat detailnější informace, případně dohodnout jiný termín návštěvy. Informováni jsou také starostové dotčených měst a obcí a všechna ředitelství policie ČR.

Povinností ČSÚ je chránit získané údaje podle přísných požadavků zákona o státní statistické službě č. 89/1995 Sb. a zákona o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. Ve všech etapách šetření i zpracování jsou zúčastnění pracovníci vázáni mlčenlivostí ve smyslu §16 zákona č.89/1995 Sb. Výstupem ze šetření jsou zcela anonymizované soubory dat, které neumožňují identifikovat individuální údaje týkající se konkrétní domácnosti či osoby. Originální dotazníky budou skartovány.

ČSÚ si je vědom náročnosti tohoto šetření, a proto si velmi váží všech občanů, kteří projeví ochotu účastnit se tohoto dobrovolného šetření a kteří poskytnutím pravdivých údajů přispějí k získání objektivních dat o sociální situaci českých domácností.


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • tz_ZP09.doc