Život cizinců v České republice

 


9. prosince 2010

Na dnešní tiskové konferenci ČSÚ představila Mgr. Hana Bardoňová údaje o cizincích žijících v České republice. Zaměřila se zejména na porovnání let 2009 a 2005. Zdrojem jsou údaje Českého statistického úřadu, Ministerstva vnitra ČR, Ministerstva práce a sociálních věcí ČR a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Ve statistikách jsou zahrnuti pouze cizinci, kteří jsou v ČR legálně.

Růst počtu cizinců až do roku 2009
Při srovnání středních stavů let 2005 a 2009 se počet cizinců na území České republiky zvýšil téměř o 170 tisíc osob na 435 tisíc. Podíl cizinců na celkovém počtu obyvatel ČR vzrostl z 2,6 % v roce 2005 na 4,16 % v roce 2009. Zvyšování však neprobíhalo stejným tempem, výrazný růst skončil v roce 2008. Srovnání koncových stavů roku 2008 a 2009 už ukazuje mírný pokles počtu cizinců.

Většina cizinců přichází do ČR za prací
I přes růst počtu cizinců v daných letech, se věková struktura prakticky nezměnila. Nejsilněji byly zastoupeny ekonomicky nejproduktivnější věkové skupiny. Přes 40 % žen i mužů je mezi 20 a 34 lety, nejsilněji je zastoupena věková skupina 25 až 29 let. V průměru nejmladší cizinci pobývali v okrese Cheb, nejstarší byli spíše na severovýchodě republiky.

Nejvíce cizinců je z Ukrajiny
Ani pořadí podle státního občanství a regionální rozložení se zásadně nemění. Necelá třetina cizinců je z Ukrajiny, následuje Slovensko s 18 % a občané Vietnamu se 14 %. Početně nejvíce cizinců je v Praze a jejím okolí, na opačném konci žebříčku se umístil Zlínský kraj.

Češky se vdávají na západ, Češi na východ
Počet sňatků cizinců s občany ČR ve sledovaných letech mírně klesal. V roce 2009 se pohyboval pod hranicí čtyř a půl tisíce. Čeští muži si brali ženy převážně z východu. Ať už blízkého, jako Slovensko nebo Ukrajina, tak vzdáleného, jako Rusko a Vietnam. Češky se snažily hledat více na západě. Nejvíce si české ženy braly za partnery muže ze Slovenska, ale na dalších místech se již objevili Němci a Britové. Počty rozvodů byly vždy nižší než počty sňatků. Ve sledovaných letech se pohyboval okolo dvou tisíc.
Počty narozených dětí cizinců mezi lety 2005 a 2009 v České republice stále rostly. V roce 2009 se cizincům narodilo 3 104 dětí a nejvíce občanům Vietnamu, Ukrajiny a Slovenska. Z celkového počtu dětí narozených v roce 2009 v České republice tvořily děti cizinců 2,6 %.

Růst zaměstnanosti cizinců skončil v roce 2008
Celková zaměstnanost cizinců mezi roky 2005 a 2009 rostla. Vrchol byl v roce 2008, bylo evidováno 362 tisíc pracujících cizinců. Růst počtu živnostníků v roce 2009 oproti roku 2008 o 10,5 tisíc osob nemohl vyrovnat pokles počtu zaměstnanců ze zahraničí. Výsledkem byl pokles celkového počtu zaměstnaných cizinců v roce 2009 o více než 43 tisíc osob. Ve sledovaných letech bylo nejvíce zaměstnanců z Ukrajiny, Polska a Slovenska. U živnostníků nepřekvapí prvenství občanů z Vietnamu, následuje Ukrajina a Slovensko.

Tyto a další velmi podrobné údaje budou od 14:00 volně dostupné na internetových stránkách ČSÚ v publikaci 1118-10 „Život cizinců v ČR“, odkaz: /csu/czso/zivot-cizincu-v-cr-2010-t4zccsjcp6


Oddělení pracovních sil, migrace a rovných příležitostí
Mgr. Hana Bardoňová
Tel. 274 052 484
E-mail:hana.bardonova@czso.cz
Mgr. Daniel Chytil
Tel. 274 054 152
E-mail: daniel.chytil@czso.cz


  • TZ cizinci 091210.doc