Život žen a mužů z pohledu SLDB - 2001

 
Kód: e-1110-04
Informační služby: tel: 274 052 304
E-mail: infoservis@czso.cz
Kontakt: Infoservis
E-mail: infoservis@czso.cz

1. Rodina a domácnost
1.1. Rodinné domácnosti PDF
1.1.1. Typy rodinných domácností.
1.1.2. Věk osob v čele rodinných domácností
1.1.3. Vzdělání osob v čele rodinných domácností.
1.1.4. Neúplné rodiny
1.1.5. Závislé děti v rodinných domácnostech
1.1.6. Ekonomická aktivita osob v čele rodinných domácností.
1.1.7. Podnikání osob v čele rodinných domácností.
1.1.8 Faktická manželství
1.2. Domácnosti jednotlivců PDF
1.3. Bydlení. PDF
1.4. Shrnutí za rodinu a domácnost PDF
1.5. Seznam grafů k rodině a domácnosti PDF
1.6. Přílohové tabulky k rodině a domácnosti
Tab. 1 Ženy a muži v čele rodinných domácností podle věku a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 2 Ženy a muži v čele úplných rodinných domácností podle věku a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 3 Ženy a muži v čele úplných rodinných domácností podle ekonomické aktivity, věku a vzdělání partnerů Excel PDF
Tab. 4 Ženy a muži v čele úplných rodinných domácností podle nejvyššího ukončeného vzdělání partnerů Excel PDF
Tab. 5 Ženy a muži ve faktických manželstvích podle věku, ekonomické aktivity, postavení v zaměstnání a podle rodinného stavu a ženy podle počtu závislých dětí Excel PDF
Tab. 6 Faktická manželství společně bydlících osob podle rodinného stavu, věku a vzdělání partnerů Excel PDF
Tab. 7 Úplné a neúplné rodinné domácnosti podle věku partnerů a osob v čele neúplných rodinných domácností a podle počtu závislých dětí Excel PDF
Tab. 8 Ženy a muži v čele úplných a neúplných rodinných domácností ekonomicky aktivních podle věku a podle počtu závislých dětí Excel PDF
Tab. 9 Domácnosti podle počtu závislých dětí v rodinných domácnostech a podle kategorie bytu Excel PDF
Tab. 10 Neúplné rodinné domácnosti podle věku a ekonomické aktivity osoby v čele domácnosti Excel PDF
Tab. 11 Neúplné rodinné domácnosti podle věku osoby v čele domácnosti a podle jejího nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
Tab. 12 Neúplné rodinné domácnosti a domácnosti jednotlivců podle pohlaví, věku a rodinného stavu osoby v čele domácnosti Excel PDF
Tab. 13 Rozvedené a ovdovělé osoby v čele neúplných rodinných domácností podle pohlaví, věku a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 14 Domácnosti jednotlivců podle jejich pohlaví, věku a ekonomické aktivity Excel PDF
Tab. 15 Zaměstnanci a podnikající bydlící samostatně v bytech a bydlící sami s další domácností podle pohlaví a věku Excel PDF
Tab. 16 Domácnosti jednotlivců podle jejich věku a podle nejvyššího ukončeného vzdělání Excel PDF
2. Vyjížďka a dojížďka do zaměstnání a do škol
2.1. Úvodem k vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a do škol PDF
2.2. Vyjížďka do zaměstnání v rámci obce a mimo obec bydliště. PDF
2.3. Velikost místa bydliště PDF
2.4. Vyjížďka mimo obec bydliště PDF
2.4.1. Vyjíždění do zaměstnání, škol a do zahraničí mimo obec bydliště
2.4.2. Vzdělání vyjíždějících do zaměstnání mimo obec bydliště
2.4.3. Regionální odlišnosti ve vyjížďce do zaměstnání mimo obec bydliště
2.4.4. Vzdálenost vyjíždění do zaměstnání mimo obec bydliště
2.4.5. Používaný dopravní prostředek k vyjížďce do zaměstnání mimo obec bydliště
2.4.6. Frekvence vyjíždění do zaměstnání mimo obec bydliště
2.5. Čas věnovaný vyjíždění PDF
2.6. Shrnutí za vyjížďku a dojížďku do zaměstnání a do škol PDF
2.7. Seznam grafů k vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a do škol PDF
2.8. Seznam map k vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a do škol
Mapa 1 Podíly vyjíždějících žen ze zaměstnaných žen v okresech ČR PDF
Mapa 2 Podíly vyjíždějících mužů ze zaměstnaných mužů v okresech ČR PDF
Mapa 3 Index počtu mužů dojíždějících do zaměstnání k počtu žen dojíždějících do zaměstnání v okresech ČR PDF
Mapa 4 Index počtu mužů vyjíždějících do zaměstnání k počtu žen vyjíždějících do zaměstnání v okresech ČR PDF
Mapa 5 Okresy s převahou vyjíždějících nebo dojíždějících do zaměstnání podle pohlaví PDF
Mapa 6 Procentuální podíly vyjíždějících do zaměstnání ze všech zaměstnaných v okrese PDF
2.9. Přílohové tabulky k vyjížďce a dojížďce do zaměstnání a do škol
Tab. 1 Vyjíždějící do zaměstnání a škol podle pohlaví vyjíždějících do zaměstnání Excel PDF
Tab. 2 Vyjíždějící mimo obec do zaměstnání podle pohlaví a jejich podíl ze zaměstnaných osob Excel PDF
Tab. 3 Dojíždějící z jiné obce do zaměstnání a škol podle frekvence a kraje dojížďky Excel PDF
Tab. 4 Vyjíždějící mimo obec do zaměstnání a škol podle frekvence a kraje vyjížďky Excel PDF
Tab. 5 Salda dojížďky do a vyjížďky z jiné obce do zaměstnání a do škol podle pohlaví, frekvence dojížďky a kraje Excel PDF
Tab. 6 Struktura podle pohlaví dojíždějících z jiné obce pro jednotlivé frekvence dojížďky Excel PDF
Tab. 7 Struktura podle pohlaví vyjíždějících mimo obec pro jednotlivé frekvence vyjížďky Excel PDF
Tab. 8 Vyjíždějící mimo obec do zaměstnání podle doby trvání vyjížďky a kraje vyjížďky Excel PDF
Tab. 9 Cesta za prací podle typu a kraje vyjížďky a pohlaví vyjíždějících mimo obec Excel PDF
Tab. 10 Struktura kraje vyjížďky podle typu cestování za prací a pohlaví vyjíždějících mimo obec Excel PDF
Tab. 11 Struktura typu cestování za prací podle kraje vyjížďky a pohlaví vyjíždějících mimo obec Excel PDF
Tab. 12 Dojíždějící z a vyjíždějící do jiné obce do zaměstnání podle okresů dojížďky/vyjížďky a pohlaví – 20 okresů s nejvyššími a 20 s nejnižšími počty dojíždějících a vyjíždějících a s absolutními rozdíly dojížďky a vyjížďky Excel PDF
Tab. 13 Dojíždějící z a vyjíždějící do jiné obce do škol podle okresů dojížďky/vyjížďky a pohlaví – 20 okresů s nejvyššími a 20 s nejnižšími počty dojíždějících a vyjíždějících a s absolutními rozdíly dojížďky a vyjížďky Excel PDF
Tab. 14 Dojíždějící z a vyjíždějící do jiné obce do zaměstnání denně podle okresů dojížďky/vyjížďky a pohlaví – 20 okresů s nejvyššími a 20 s nejnižšími počty Excel PDF
Tab. 15 Dojíždějící v obci do zaměstnání a škol a dojíždějící z jiné obce v rámci okresu do zaměstnání podle okresů dojížďky a pohlaví – 20 okresů s nejvyššími a 20 s nejnižšími počty dojíždějících Excel PDF
Tab. 16 Dojíždějící z a vyjíždějící do jiného okresu kraje do zaměstnání podle okresů dojížďky/vyjížďky a pohlaví – 20 okresů s nejvyššími a 20 s nejnižšími počty dojíždějících a vyjíždějících a s absolutními rozdíly dojížďky a vyjížďky Excel PDF
Tab. 17 Dojíždějící z a vyjíždějící do jiného kraje do zaměstnání podle okresů dojížďky/vyjížďky a pohlaví – 20 okresů s nejvyššími a 20 s nejnižšími počty dojíždějících a vyjíždějících a s absolutními rozdíly dojížďky a vyjížďky Excel PDF
Tab. 18 Vyjíždějící do zaměstnání do zahraničí a zaměstnané osoby bydlící v daném okrese podle pohlaví a okresu vyjížďky – 20 okresů s nejvyššími a 20 s nejnižšími počty vyjíždějících a s podíly vyjíždějících do zahraničí ze zaměstnaných osob Excel PDF
Tab. 19 Dojíždějící z jiné obce do zaměstnání podle použitého dopravního prostředku a kraje dojížďky Excel PDF
Tab. 20 Struktura dojížďky z jiné obce do zaměstnání podle použitého dopravního prostředku a pohlaví Excel PDF
Tab. 21 Struktura podle pohlaví dojíždějících z jiné obce do zaměstnání u jednotlivých použitých dopravních prostředků Excel PDF
Tab. 22 Vyjíždějící mimo obec do zaměstnání podle použitého dopravního prostředku a kraje vyjížďky Excel PDF
Tab. 23 Struktura vyjížďky mimo obec do zaměstnání podle použitého dopravního prostředku a pohlaví Excel PDF
Tab. 24 Struktura podle pohlaví vyjíždějících mimo obec do zaměstnání u jednotlivých použitých dopravních prostředků Excel PDF
Tab. 25 Dojíždějící z jiné obce do škol podle použitého dopravního prostředku a kraje dojížďky Excel PDF
Tab. 26 Struktura dojížďky z jiné obce do škol podle použitého dopravního prostředku a pohlaví Excel PDF
Tab. 27 Struktura podle pohlaví dojíždějících z jiné obce do škol u jednotlivých použitých dopravních prostředků Excel PDF
Tab. 28 Vyjíždějící mimo obec do škol podle použitého dopravního prostředku a kraje vyjížďky Excel PDF
Tab. 29 Struktura vyjížďky mimo obec do škol podle použitého dopravního prostředku a pohlaví Excel PDF
Tab. 30 Struktura podle pohlaví vyjíždějících mimo obec do škol u jednotlivých použitých dopravních prostředků Excel PDF
Tab. 31 Dojíždějící z jiné obce do zaměstnání podle pohlaví, odvětví ekonomické činnosti, času stráveného dojížďkou a podle kraje dojížďky Excel PDF
Tab. 32 Vyjíždějící mimo obec do zaměstnání podle pohlaví, odvětví ekonomické činnosti, času stráveného vyjížďkou a podle kraje vyjížďky Excel PDF
Závěrem

Zveřejněno dne: 31.12.2004
Data jsou platná ke dni zveřejnění publikace.