Zemská statistická kancelář před 90 lety

 

Zemská statistická kancelář byla výkonným orgánem Zemského statistického úřadu Království českého zřízeného usnesením českého sněmu 6.března 1897. Druhým, poradním a usnášejícím, orgánem byla Statistická komise.
Samotný princip dvou orgánů poradního, příp. řídícího a výkonného, který byl využit i při vzniku statistického úřadu si zachoval svoji životnost a je uplatňován prakticky až do dnešní doby (statistická rada – statistický úřad).

Úkolem statistické kanceláře jako výkonného orgánu bylo „materiál pro zemskou samosprávní statistiku dodávaný sbírati, zkoumati, technicky a vědecky zpracovávati a výsledky, pokud se k tomu hodí, uveřejňovati“.

Počty pracovníků úřadu (statistické kanceláře) byly v té době značně omezené. V roce 1902 měl 11 pracovníků, kteří se do roku 1909 rozrostli na 29. V době největšího rozvoje měl úřad 37 pracovníků.
Za zaznamenání stojí, že svoji odbornou činnost zde začínali mnozí známí ekonomové či statistici jako např. Karel Engliš, Vilibald Mildschuh, i pozdější prezidenti Státního úřadu statistického František Weyr a Jan Auerhan.

Pramen:
Podzimek, J. Vývoj čs. statistiky do vzniku Státního úřadu statistického
Praha, VUSEI 1974