Zemědělské strukturální šetření

 


18. 9. 2003

Celkem 8 700 největších zemědělských podnikatelských subjektů a 26 tisíc menších zemědělců osloví v září a říjnu Český statistický úřad. Zemědělské strukturální šetření Zem 2003 , v jehož rámci budou statistici údaje zjišťovat, navazuje svým obsahem na celoplošné zemědělské sčítání Agrocenzus 2000.

Hlavním cílem šetření je zmapovat současnou strukturu zemědělských prvovýrobců. Ta doznává časem postupné obměny v každém státě. Ve struktuře našich zemědělských prvovýrobců však dochází navíc ještě ke změnám v důsledku nestabilních podmínek českého zemědělství. Jedním z důvodů šetření je rovněž to, že jeho výsledky budou využity pro stanovení příspěvků ze strukturálních fondů Evropské unie.

A koho ČSÚ osloví? Základním kritériem určujícím dotazované zemědělce je výměra od 1 ha obhospodařované zemědělské půdy. K tomu pak byla určena další měřítka stanovená tak, aby bylo cenzem podchyceno minimálně 95 % zemědělské výroby. Pro naše zemědělce jsou doplňkovými kritérii následující minimální hodnoty:
  výměra 15 arů pěstovaných intenzivních plodin
  (intenzívní sady, venkovní zelenina, květiny)
  výměra 10 arů vinic
  výměra 3 arů zakrytých ploch
  1 ks chovaného skotu
  2 ks chovaných prasat
  4 ks chovaných ovcí a koz
  50 ks chované drůbeže
  100 ks chovaných králíků nebo kožešinových zvířat

Dotazník dostává poštou zhruba 8 700 právnických i fyzických osob. Kritériem jejich výběru byla nadprůměrná ekonomická velikost podniku, měřená mezinárodně používaným ukazatelem standardní příspěvek na úhradu . Současně budou osloveny i nově vzniklé právnické osoby, zapsané v Registru ekonomických subjektů jako podnikatelé v zemědělství.

Zároveň ČSÚ provedl reprezentativní výběr téměř 1 500 obcí z hlediska výrobních oblastí, výrobního zaměření a územní příslušnosti. V těchto obcích osloví externí tazatelé kolem 26 tisíc zemědělců. Výsledkem šetření tedy budou aktualizované, případně i nové údaje o 35 tisících zpravodajských jednotkách v zemědělství.

ČSÚ předpokládá, že výsledné informace o aktuální struktuře zemědělství v České republice zveřejní do konce března roku 2004.


Které skutečnosti se při šetření zjišťují?

Dotazník se skládá z 25 oddílů, které podrobně sledují všechny aktivity podnikatelských subjektů.

Začíná se počtem a skladbou pracovníků, dále se šetří výměra celkové zemědělské půdy. Ta se člení na vlastní a pronajatou, dále podle kultur, podle výměry v jednotlivých katastrech. Sledováno je využití orné půdy, pozornost se věnuje i výměře ovocných sadů a počtu ovocných stromů, neopomenuty jsou i skleníky a fóliovníky. Šetří se stavy jednotlivých hospodářských zvířat podle kategorií harmonizovaných s EU.
Podnikatel je dotazován rovněž na vybavenost hospodářství stroji a zařízeními a na mimozemědělskou činnost konanou ve prospěch rozvoje venkova. Předmětem zájmu je také zpracování vlastních výrobků a opomenuto není ani stále aktuálnější ekologické zemědělství.

V případě malých zemědělců se vyplnění dotazníku zúží na základní oddíly charakterizující rozsah jejich hospodaření - tedy celková výměra zemědělské půdy, výměra hlavních zemědělských plodin, stavy zvířat a také údaje o pracovních silách.


Ing. Jiří Hrbek
ředitel Odboru statistiky zemědělství, lesnictví a životního prostředí
tel. 224 382 587
hrbek@gw.czso.cz

 • tz0918.doc