Zdravotnictví - Zdroje dat, metodika šetření

 

Elektronizace zdravotní péče je logickým důsledkem proniknutí informačních technologií do většiny oborů lidské činnosti a medicínská informatika jde tomuto nezvratnému trendu vstříc. Zavádění těchto technologií ve zdravotnictví může zlepšit kvalitu péče, snížit náklady na léčbu a podpořit nezávislé žití, a to i ve vzdálených lokalitách. Předpokladem úspěchu je zaručení práva jednotlivce na bezpečné uložení osobních informací o zdravotním stavu ve zdravotnickém systému, který je přístupný on-line.

Český statistický úřad (ČSÚ) se sběrem dat o informačních technologiích ve zdravotnictví zabývá od roku 2003 a snaží se přehledně poskytnout dostatečné množství statistických údajů o rozvoji IT ve zdravotnictví. Ke sledování rozšíření a využívání IT ve vztahu ke zdravotnictví slouží ČSÚ následující zdroje:

  • Údaje o vybavenosti zdravotnických zařízení informačními technologiemi a jejich využívání lékaři pocházejí z datových zdrojů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).
  • Data o tom, jak využívají jednotlivci internet k činnostem souvisejícím se zdravím, poskytuje šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci.

Zdrojem dat o vybavenosti zdravotnických zařízení v ČR vybranými informačními technologiemi, o vybraných službách nabízených prostřednictvím webových stránek těchto zařízení a vedení zdravotnické dokumentace elektronicky, je vyčerpávající roční šetření Informativní údaje o poskytovatelích zdravotních služeb E (MZ) 1-01. Provádí ho Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR (ÚZIS).

Obsah šetření – dotazník zahrnuje otázky na vybavenost zdravotnických zařízení vybranými informačními technologiemi, jako je počítač, vysokorychlostní internet či vlastní webové stránky. Také je sledováno, jakým způsobem ordinace vedou zdravotnickou dokumentaci (v plně listinné formě, v kombinaci listinné a elektronické formy nebo v plně elektronické formě), jaké další funkce elektronických zdravotnických systémů a možnosti výměny zdravotnických informací ordinace využívají (např. výpisy z dokumentace, předepisování léků) nebo podpora komunikace s pacienty (tedy možnosti, jak mohou pacienti na dálku editovat svojí elektronickou dokumentaci nebo on-line komunikovat s lékařem). Poslední sekce se zaměřuje na prozatím nepříliš rozšířenou oblast tzv. dálkové zdravotní péče.

Stav vybavenosti se zjišťuje k 31. 12. sledovaného roku, účel použití internetu, webových stránek či elektronických informačních systémů používaných v samostatných ordinacích lékaře se týká sledovaného roku. Použitou metodou je vyčerpávající zjišťování u všech poskytovatelů zdravotnických služeb. Vyčerpávající zjišťování je úplným statistickým zjišťováním, v tomto by měly být prošetřeny všechny jednotky souboru. Návratnost výkazu E (MZ) 1-01 za samostatné ordinace lékaře je přes 80 %, z toho důvodu jsou ve výstupech uvedeny údaje za všechny samostatné ordinace lékaře, které vyplnily výkaz.

Údaje z tohoto šetření jsou využívány pro plnění povinnosti vyplývající z čl. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 ze dne 16. prosince 2008 o statistice Společenství v oblasti veřejného zdraví a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, včetně navazujících implementačních nařízení, gentlemanských dohod a členství České republiky v Evropské unii. Dále jsou k dispozici pro potřeby mezinárodních organizací, zejména Eurostatu, Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj a Světové zdravotnické organizace.

Data o tom, jak využívají jednotlivci internet k činnostem souvisejícím se zdravím, poskytuje šetření o využívání ICT v domácnostech a mezi jednotlivci (více o metodice šetření). Zahrnuje otázky na vyhledávání informací o zdraví na internetu, online konzultace či objednání se k lékaři nebo nákup léků, vitamínů či doplňků stravy přes internet.

Podrobné metodické informace a údaje o ICT ve zdravotnictví můžete nalézt na stránce https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_technologie_ve_zdravotnictvi nebo v brožurce „Informační společnost v číslech 20XY“ (kapitola G Zdravotnictví a ICT), která je volně přístupná na stránkách ČSÚ či na následujících stránkách:
https://www.czso.cz/csu/czso/informacni_spolecnost_v_cislech.