Zdravotnické účty

 


15. dubna 2010

Zdravotnické účty


Český statistický úřad (dále ČSÚ) dnes zveřejnil publikaci Výsledky zdravotnických účtů ČR 2000 – 2008, která s využitím mezinárodní klasifikace shrnuje veškeré výdaje na zdravotní péči, v širším slova smyslu na celé zdravotnictví, v uvedených letech.
Je pro ně charakteristické, že výdaje na zdravotnictví sledují z několika pohledů, čímž ve svém výsledku poskytují propracovanější a detailnější pohled umožňující výdaje přesněji analyzovat.
Výdaje jsou v rámci zdravotnických účtů členěny z hlediska druhu poskytované zdravotnické péče, dále typu poskytovatele a nakonec i ve vazbě na zdroj financování.

Kombinací těchto základních hledisek pak získáme, jak je doloženo v příslušných tabulkách

Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a zdroje financování
Výdaje na zdravotní péči podle druhu péče a typu poskytovatele
Výdaje na zdravotní péči podle typu poskytovatele a zdroje financování

Za uvedené časové období od roku 2000 do roku 2008 jsou tak výdaje členěné například podle zdroje financovaní, kterými jsou zdravotní pojišťovny, veřejné rozpočty a domácnosti. V příslušné kombinaci jsou k dispozici i podle druhu poskytované péče, ať již formou lůžkové péče nebo ambulantní péče či za zdravotnické zboží a z toho především za léky a léčiva. Obdobně jsou výdaje rozděleny z hlediska odvětví poskytovatele, kde největší roli hrají nemocnice, ordinace lékařů a lékárny a výdejny léků.
Z dat zdravotních pojišťoven jsou v publikaci uvedeny zpracované přehledy ukazující výdaje podle hlavních skupin diagnóz, propočty výdajů na zdravotní péči podle věku a pohlaví a rovněž průměrné výdaje připadající na jednoho pojištěnce, a to opět v uvedeném členění.


Nejvýznamnější poznatky:


Vývoj nákladů na zdravotní péči od roku 2000 stále vzrůstal a to ze 146,8,0 miliard Kč v roce 2000 na 264,5 miliard Kč v roce 2008. Nejvyšší podíl z těchto výdajů připadal na vládní výdaje, z toho zejména na zdravotní pojišťovny (74,6 %). V soukromém sektoru, který dosahoval největšího nárůstu, byly nejdůležitější výdaje domácností, v roce 2008 s podílem na celkových výdajích ve výši 15,6 %.
Výdaje na lůžkovou péči dosáhly v roce 2008 68,8 miliard Kč (s podílem 26,0 %) a druhou nejvyšší položkou byly pak výdaje na zdravotnické zboží 63,1 miliard Kč (23,8 %), z kterých samotné výdaje za léky činily 53,5 miliard Kč.
Z hlediska výdajů na vybrané skupiny diagnóz byly nejvyšší v případě nemocí oběhové soustavy, které v roce 2008 činily 19,6 miliard Kč. Na druhém místě to pak byly novotvary s částkou 14,5 miliard Kč.
Průměrné výdaje na péči o jednoho pojištěnce vzrůstaly se zvyšujícím se věkem, přičemž nejvyšší byly v případě mužů ve věku mezi 75-79 roky (55,8 tis. Kč v roce 2008), zatímco v případě žen to bylo ve věkové kategorii 85 roků a více (53,4 tis. Kč).


Publikace „Výsledky zdravotnických účtů ČR 2000 - 2008“ je k dispozici na webových stránkách ČSÚ /csu/czso/vysledky-zdravotnickych-uctu-cr-2000-2008-1y7mg44fgs


Tiskový referát
Kanceláře předsedy ČSÚ

  • TZZdrUcty1004_1.doc