07 Zdraví

 

07 ZDRAVÍ

Výdaje na zdraví zahrnují náklady na služby poskytované jednotlivým osobám - výdaje individuálního charakteru stejně tak jako výdaje na služby kolektivního charakteru. Všechny indi-viduální služby jsou zařazeny do skupin 07.1 až 07.4, kolektivní služby jsou zařazeny do skupin 07.5 a 07.6. Zdravotní služby kolektivního charakteru se zabývají takovými záležitostmi, jako je vytváření a řízení vládní politiky, stanovení a uvádění do praxe norem pro lékařský a zdravotnický personál a pro nemocnice, kliniky atd., řízení a vydávání licencí poskytovatelům zdravotnických služeb a aplikovaný výzkum a vývoj v lékařských a zdravotnických službách. Režijní náklady spojené s administrativou, řízením nebo fungováním nemocnic, klinik, lékařských ordinací atd. jsou považovány za individuální náklady a jako takové jsou zařazeny do skupin 07.1 až 07.4 podle příslušnosti.

07.1 Léčiva a zdravotnické prostředky

Zdravotnická péče týkající se poskytování léčiv nebo zdravotnických prostředků, které jsou určeny ke spotřebě nebo používání jedincem nebo domácností mimo zdravotnická zařízení nebo instituce. Takové zboží vydávají lékárny, popř. výdejny léků a výdejny prostředků zdravotnické techniky.

Z:
- léky, protézy, léčebné přístroje, vybavení a jiné výrobky související se zdravím, určené pro spotřebu nebo použití mimo zdravotnická zařízení nebo instituce a jsou jednotlivci nebo domácnostmi získávány na lékařský předpis (poukaz) nebo bez lékařského předpisu (poukazu) v lékárnách či výdejnách nebo od dodavatelů léčebných přístrojů a prostředků zdravotnické techniky

N:
- léčiva a jiné zdravotnické prostředky poskytované pacientovi přímo při ambulantní či ústavní léčbě lékaři nebo zdravotnickými odborníky (07.2) nebo (07.3)

07.1.1 Léčiva (IS)

Správa, provoz nebo podpora poskytování léčiv. Léčivy se rozumějí léčivé látky nebo jejich směsi anebo léčivé přípravky, které jsou určeny k podání lidem.

Z:
- léčiva - léčivé látky nebo jejich směsi a další léčivé přípravky (uvedené v platném lékopisu), např. značkové léky, séra, vakcíny, léčivé přípravky a drogy

ZT:
- vitaminy a minerály, rybí tuk a tuk z jater platýse, antikoncepční přípravky podávané ústy apod.

07.1.2 Ostatní zdravotnické výrobky (IS)

Správa, provoz nebo podpora poskytování ostatních zdravotnických výrobků.

Z:
- poskytování zdravotnických výrobků, jako jsou:

 • obvazový materiál, náplasti
 • zdravotnické textilní zboží (elastické punčochy, návleky apod.), zdravotnické usňové výrobky
 • lékařské teploměry, injekční stříkačky
 • soupravy první pomoci, láhve na horkou vodu a pytle na led
 • pomůcky pro diabetiky
 • těhotenské testy
 • kondomy a jiné mechanické antikoncepční prostředky
 • podobné zdravotnické výrobky z pryže, skla, plastů a kovu kromě ortopedických a terapeutických pomůcek

07.1.3 Léčebné a protetické prostředky (IS)

Správa, provoz nebo podpora poskytování léčebných a protetických prostředků a vybavení.

Z:
- poskytování léčebných a ortopedických nebo terapeutických pomůcek a vybavení, jako jsou:
 • dioptrické brýle a kontaktní čočky, skleněné oči, sluchadla
 • ortopedické korzety a podpěry, umělé údy a jiné protetické pomůcky
 • ortopedická obuv, chirurgické pásy, kýlní pásy
 • zdravotnické masážní zařízení a ozařovací lampy
 • kolečkové židle a invalidní vozíky s/bez motoru, speciální postele, berle
 • elektronické a ostatní zařízení na sledování krevního tlaku apod.

ZT:
- umělý chrup bez nákladů spojených s jeho úpravami, zkouškami a osazením
- kompenzační pomůcky pro tělesně, zrakově, sluchově apod. tělesně postižené

N:
- platby za půjčování léčebných a protetických prostředků (07.2.4)

07.2 Ambulantní zdravotní péče

Zahrnuje lékařské, stomatologické a jiné zdravotnické služby, poskytované ambulantním pacientům lékaři, stomatology, středním zdravotnickým personálem, odborníky - nelékaři a asistenty; služby mohou být poskytovány v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo ambulantní části nemocnic včetně návštěvních služeb v domovech pacientů, případně nezdravotnických zařízeních.

ZT:
- léčiva a ostatní zdravotnické prostředky (vč. stomatologických) používané přímo při poskytování ambulantní zdravotní péče

N:
- zdravotní péči poskytovanou pacientům ústavní péče (07.3)

07.2.1 Ambulantní lékařská péče všeobecná (IS)

Základní služby poskytované praktickými lékaři v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic včetně návštěvních služeb v domovech důchodců, případně v jiných nezdravotnických zařízeních. Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní zdravotní péče poskytované praktickými lékaři. Praktičtí lékaři poskytují zdravotní péči pacientům dospělým, dětem a dorostu.

ZT:
- LSPP (lékařskou službu první pomoci)
- přednemocniční neodkladnou lékařskou péči v jiných nezdravotnických zařízeních

N:
- preventivní zdravotní péči na pracovištích, školách apod. (07.4.0)

07.2.2 Ambulantní lékařská péče specializovaná (kromě stomatologické péče) (IS)

Specializovaná ambulantní péče poskytovaná odbornými lékaři v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic včetně návštěvních služeb v domovech důchodců, případně v jiných nezdravotnických zařízeních. Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní zdravotní péče poskytované lékaři specialisty.

ZT:
- radiologické, kardiologické, echografické a EEG zkoušky prováděné lékaři
- služby specialistů ortodoncie (rovnání zubů)

N:
- ambulantní stomatologickou péči poskytovanou lékaři stomatology (07.2.3)
- služby zdravotnických analytických laboratoří (07.2.4)

07.2.3 Ambulantní stomatologická péče (IS)

Ambulantní stomatologická péče je poskytována lékaři stomatology i středním zdravotnickým personálem v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic apod. (stomatolog, dentista, zubní laborant, praktický i specializovaný zubní technik). Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní stomatologické péče.

ZT:
- výdaje spojené se zkouškami, úpravami a osazením zubních protéz

N:
- umělý chrup bez nákladů spojených s jeho úpravami, zkouškami a osazením (07.1.3)
- služby specialistů ortodoncie (rovnání zubů) (07.2.2)

07.2.4 Ambulantní zdravotní péče ostatní (IS)

Ambulantní zdravotní péče poskytovaná pacientům středním zdravotnickým personálem nebo odborníky-nelékaři v samostatných ordinacích, zdravotnických střediscích, v poliklinikách (sdružených ambulantních zařízeních) nebo v ambulantní části nemocnic včetně návštěv v domovech pacientů, případně v jiných nezdravotnických zařízeních. Patří sem např. služby psychologů, chiropraktiků, logopedů, fyzioterapeutů a dalších pracovníků zabývajících se činnostmi, jako je např. poskytování rehabilitace, domácí zdravotní péče, péče ženských, dětských a geriatrických sester, porodních asistentek apod. Správa, kontrola, provoz nebo podpora ambulantní péče poskytované středním zdravotnickým personálem a nelékaři.

Z:
- péče odborníků akupunktury a pedikúry, optometrie apod.
- lékařské analytické laboratoře (biochemické testy, rentgenová střediska apod.)
- nájem (půjčování) léčebných a protetických pomůcek či jiného terapeutického zařízení
- lékařsky předepsané terapie a rehabilitace vč. domácí zdravotní péče a nápravných cvičení
- vodoléčbu nebo termální koupele pro ambulantní pacienty

ZT:
- záchrannou službu poskytovanou středním zdravotnickým personálem vč. přepravy sanitními vozy, letadly nebo loděmi
- zdravotní péči v záchytných stanicích
- služby odborníků tradiční medicíny (lidových léčitelů)

N:
- služby komplementu veřejných zdravotnických laboratoří (07.4.0)
- výdaje na laboratoře zabývající se určováním příčin chorob (07.5.0)
- přepravu sanitními vozy jako nemocniční službu (07.3.1)

07.3 Ústavní zdravotní péče

Ústavní zdravotní péče je péče poskytovaná hospitalizovaným pacientům. Hospitalizace je umístění nemocného, jehož zdravotní stav vyžaduje léčebný režim při soustavném odborném dohledu, v zařízeních ústavní péče včetně stravování.

Tato skupina zahrnuje ústavní zdravotní péči poskytovanou v nemocnicích, odborných léčebných ústavech (vč. rehabilitačních ústavů, psychiatrických léčeben apod.), v léčebnách pro dlouhodobě nemocné, v ošetřovatelských institucích pečujících o staré občany, v hospicích, v sanatoriích, ozdravovnách a lázeňských léčebnách, kde převažujícím předmětem činnosti je poskytování zdravotní péče o hospitalizované pacienty a nikoliv poskytování dlouhodobé sociální péče.

Nemocnice jsou definovány jako zařízení ústavní péče poskytující základní a specializovanou léčebnou a diagnostickou péči pod dohledem kvalifikovaných lékařů.

Zdravotnická střediska a zařízení pro rekonvalescenci rovněž poskytují lůžkovou péči, která může být vykonávána i zdravotnickým personálem s nižší kvalifikací.

Z:
- léčiva a zdravotnické prostředky poskytované hospitalizovaným pacientům
- výdaje nemocnic na správu, administrativu, stravu, nápoje a ubytování
- náklady na nelékařský personál (jako komplexní nemocniční služba)
- přepravu sanitními vozy (jako nemocniční službu)

N:
- vojenské polní nemocnice (02.1)
- ambulance, kliniky apod. určené výlučně pro ambulantní pacienty (07.2)
- ústavy pro tělesně postižené a rehabilitační střediska poskytující především dlouhodobou sociální péči (10.1.2)
- domovy a penziony pro důchodce (10.2.0)
- náhrady příjmu vyplácené pacientům v důsledku ztráty výdělku při pracovní neschopnosti a hospitalizaci (10.1.1)

07.3.1 Ústavní zdravotní péče všeobecná (IS)

Poskytování ústavní (nemocniční) péče a služeb, které neomezují své služby na jednotlivé lékařské specializace (tzn. poskytují lůžkovou péči v řadě lékařských oborů včetně porodnic, dětských klinik a oddělení). Správa, kontrola, provoz nebo podpora těchto nemocnic.

N:
- zdravotnická střediska, která nejsou pod přímým dohledem kvalifikovaných lékařů (07.3.3)

07.3.2 Ústavní zdravotní péče specializovaná (IS)

Specializovaná zdravotní ústavní péče je svou specializovanou léčebnou a diagnostickou péčí zaměřena, na rozdíl od všeobecné zdravotní ústavní péče, na léčení určité nemoci (diagnózy) a na péči o pacienty s onemocněním vleklého (chronického) charakteru apod. Jedná se o služby v odborných léčebných ústavech, např. léčebnách tuberkulózy a respiračních nemocí, psychiatrických léčebnách, radioterapeutických a onkologických ústavech, lázeňských ústavech (organizacích) apod., a to jak pro dospělé, tak pro dětské pacienty. V budoucnu by to mohly být léčebny AIDS, otorinolaryngologie a další. Správa, kontrola, provoz nebo podpora specializované ústavní péče. V ostatních ohledech se na tuto třídu vztahuje definice třídy 07.3.1.

ZT:
- lázeňskou péči využívající léčivé zdroje nebo klimatické podmínky vč. dodržování životosprávy

N:
- porodnická střediska, která nejsou pod přímým dohledem kvalifikovaných lékařů (07.3.3)

07.3.3 Služby zdravotnických středisek a středisek péče v mateřství (IS)

Péče poskytovaná zdravotnickými středisky a středisky péče v mateřství.
Řízení, kontrola, provoz, realizace nebo podpora služeb v oblasti zdravotnických středisek a středisek péče v mateřství.

07.3.4 Služby sanatorií, kojeneckých ústavů, zotavoven a léčeben pro dlouhodobě nemocné apod. (IS)

Správa, kontrola, provoz nebo podpora sanatorií a ozdravoven, léčeben pro dlouhodobě nemocné, rehabilitačních ústavů apod.

Služby sanatorií a ozdravoven - zařízení ústavní péče poskytující specializovanou léčebnou péči osobám ohroženým na zdraví, zdravotně oslabeným nebo v rekonvalescenci, zpravidla s využitím klimatických podmínek a dodržování potřebné životosprávy. Sanatoria jsou určena dospělým pacientům, ozdravovny slouží pro děti.

Služby léčeben pro dlouhodobě nemocné - zařízení ústavní péče určené k poskytování specializované péče - zaměřené na ošetřovatelskou a rehabilitační péči.

Služby rehabilitačních ústavů - jedná se o zařízení ústavní péče určené k poskytování komplexní dlouhodobé rehabilitační péče zvláště osobám, které se zotavují po chirurgickém či ortopedickém zákroku, po mozkových mrtvicích apod., a které vyžadují soustavnou kontrolu, cvičení a podávání léčiv.

Z:
- ostatní zařízení ústavní péče a služeb, které nelze přiřadit do žádné z předcházejících tříd skupiny 07.3, např. hospice poskytující komplexní paliativní léčbu a péči pacientům v preterminálním a terminálním stavu, noční sanatoria, poskytující potřebnou péči práceschopným osobám s ohroženým nebo narušeným zdravím mimo jejich pracovní dobu apod.

N:
- služby veřejných zdravotnických laboratoří (07.4.0)
- správu, provozování domovů důchodců a penzionů pro důchodce, ve kterých jsou zdravotnické služby příležitostné (10.2.0)
- instituce a zařízení poskytující především dlouhodobou sociální péči osobám trvale postiženým (10.1.2)

07.4 Veřejné zdravotnické služby
07.4.0 Veřejné zdravotnické služby (IS)

Služby týkající se veřejných zdravotnických záležitostí poskytované skupinám většinou zdravých klientů, a to na pracovištích, školách apod.

Služby laboratoří, biochemie, hematologie, transfúzní služby, radiodiagnostiky a služby, které poskytuje hygienická služba (očkování, opatření proti vzniku a šíření infekčních onemocnění, ochrana a podpora veřejného zdraví včetně hodnocení a řízení zdravotních rizik, program prevence HIV/AIDS, programy ochrany a podpory zdraví). Sledování dětí (kojenecká výživa, dětské zdraví, služby v souvislosti s plánovaným rodičovstvím).

Laboratoře apod. zařízení mohou být jak samostatná, tak i součástí nemocnic, poliklinik či jiných zdravotnických zařízení. K výkonu specializovaných úkonů v ochraně veřejného zdraví existují hygienické stanice (krajské jako příspěvkové organizace ministerstva zdravotnictví, okresní jako příspěvkové nebo rozpočtové organizace příslušného okresního úřadu).

ZT:
- preventivní zdravotní péči na pracovištích, školách apod.
- výdaje na přípravu a šíření informací v záležitostech veřejného zdravotnictví

N:
- zdravotnické laboratoře provádějící rozbory pro ambulantní vyšetření (07.2.4)
- laboratoře, které se zabývají určováním příčin chorob (07.5.0)

07.5 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví

K přesnému odlišení základního výzkumu od aplikovaného výzkumu a vývoje je nezbytný citlivý přístup a respektování jejich obecné definice uvedené u skupin 01.4 a 01.5.

07.5.0 Aplikovaný výzkum a vývoj v oblasti zdravotnictví (KS)

Správa a provozování subjektů, které se zabývají aplikovaným výzkumem a vývojem v oblasti zdravotnictví. Kapitálové investice a běžné výdaje na uvedený výzkum. Účelové financování (dotace a půjčky) poskytované nevládním institucím, jako jsou některé vysoké školy a výzkumné ústavy.

Z:
- laboratoře zaměřené na určování příčin nemocí
- výzkum vesmírné medicíny
- výzkum vztahující se k medicíně a zdraví

N:
- základní výzkum (01.4.0)

07.6 Zdravotnické služby jinde neuvedené
07.6.0 Zdravotnické služby jinde neuvedené (KS)

Správa, kontrola, realizace nebo podpora služeb a záležitostí v oblasti zdravotnictví, které nelze přiřadit do žádné z předcházejících skupin oddílu 07.

Jedná se o činnosti zahrnující vytváření a provádění vládní politiky, stanovení norem pro lékaře a zdravotnický personál, pro nemocnice a další zdravotnická zařízení, zavádění norem do praxe, vydávání licencí poskytovatelům zdravotní péče a služeb apod.

Tvorba a šíření všeobecných informací, zdravotnických publikací, technické dokumentace a statistických informací týkajících se záležitostí v oblasti zdravotnictví.

Z:
- náklady na soubory programů všeobecně informativního charakteru zabývajících se zdravotním systémem všeobecně
- náklady na zdravotnickou informatiku zahrnující metodiku, sběr, zpracování, analýzu a publikování statistických informací o zdravotním stavu obyvatelstva, úmrtnosti, výskytu nemocí, rozpočty všeobecného charakteru
- programy rozvíjející všeobecnou zdravotní politiku a připravující všeobecné plány a rozpočty
- náklady na národní zdravotnické celospolečenské programy a osvětu