Závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb a výsledků hlasování v celostátním referendu

 

Stručný celkový popis

Na základě ustanovení příslušného volebního zákona nebo zákona o celostátním referendu (viz nabídka „Legislativa“ - dále jen „zákon“), a v souladu s § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů, vypracovává Český statistický úřad (dále jen „ČSÚ”) závazný systém zjišťování a zpracování výsledků voleb, resp. celostátního referenda (dále jen „referendum“).

Jeho nedílnou součástí jsou dokumenty:

  • Pokyny pro postup okrskových volebních komisí při realizaci závazného systému zjišťování a zpracování výsledků voleb a referenda.
  • Technický projekt sběru, zpracování a prezentace výsledků voleb a referenda. Pozn.: Technický projekt je interní dokument ČSÚ.

Technologie zpracování výsledků voleb a referenda vychází z implikace dané zákonem v tom smyslu, že podepsáním zápisu o průběhu a výsledku hlasování okrskovou komisí a jeho převzetím v ČSÚ ve stanovené lhůtě jsou výsledky hlasování v tomto okrsku již zjištěny. Rozhodnutí okrskové komise je v tomto směru konečné a jiný volební (referendový) orgán již tyto výsledky v průběhu jejich dalšího zpracování nepřezkoumává.

Při zpracování v ČSÚ jde o jejich postupnou sumarizaci v rámci příslušného volebního území (to určuje odpovídající zákon, jedná se o ČR celkem, kraj, obvod nebo obec) a po sečtení výsledků za všechny okrsky, od nichž byly zápisy převzaty, o provedení zákonem stanovených výpočtů, směřujících ke zjištění výsledků voleb (referenda). Tímto konečným výsledkem je např. rozdělení mandátů v konkrétním zastupitelstvu, nebo celková odpověď na otázku položenou v referendu.

Systém zpracování výsledků voleb (referenda) je tedy postaven:

  • na pořízení a uložení výsledků převzatých od okrskových komisí na jednotlivých přebíracích místech (dočasná pracoviště ČSÚ u pověřených obecních úřadů, úřadů městských částí nebo městských obvodů ve městech Praha, Plzeň, Brno a Ostrava),  
  • na připojení těchto míst k datové přenosové síti s centrálním uzlem v ČSÚ Praha a přenosu okrskových výsledků z těchto míst do centra, 
  • na uložení všech okrskových výsledků a jejich sumarizaci v centrální datové bázi v ČSÚ Praha, 
  • na průběžném poskytování informací o sumarizací výsledků hlasování způsobem umožňujícím dálkový přístup (internetová adresa www.volby.cz),
  • na trvalé prezentaci výsledků voleb (referenda) včetně elementárních výsledků hlasování z jednotlivých okrsků na téže internetové adrese.  

ČSÚ bezprostředně poté, kdy převezme bezchybný zápis o průběhu a výsledku hlasování v okrsku, vydá příslušné okrskové komisi písemný doklad ve formě počítačové sestavy osvědčující, že výsledky hlasování z daného okrsku byly do dalšího zpracování v ČSÚ převzaty bezchybně. Součástí tohoto dokladu je jednak verifikační opis uložených dat a jednak protokol o jejich převzetí do dalšího zpracování (zástupci okrskové komise tak mají možnost si ještě na přebíracím místě ověřit shodu údajů uložených pro další zpracování v ČSÚ s údaji zápisu).

Neprodleně poté, kdy je tento doklad zástupcům okrskové komise předán, jsou údaje za tento okrsek započteny do celkových výsledků za příslušné území celkem. Následně jsou ukládány do prezentačního systému, kde jsou po připojení prostřednictvím internetu k dispozici jak průběžně po dobu zpracování, tak i trvale po vyhlášení celkových výsledků Státní volební komisí.

Po sečtení výsledků hlasování ze všech okrsků příslušného území, od kterých ve stanovené lhůtě ČSÚ převzal zápis, provede ČSÚ stanovené výpočty (např. ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR rozdělení mandátů jednotlivým politickým subjektům a zpracování seznamu zvolených poslanců, případně jejich náhradníků) a vyhotoví zápis o výsledku voleb (referenda), který předloží k projednání Státní volební komisi.