Závazek kvality a zapojení občanů

 

Evropská statistika se musí řídit principy, které jsou obsaženy v tzv. Kodexu evropské statistiky, který byl poprvé přijat v roce 2005 a následně v letech 2011 a 2017 novelizován. Cílem kodexu je zajištění kvality a důvěryhodnosti evropských dat. Tyto zásady se týkají, mimo jiné, profesionální nezávislosti, ochrany důvěrnosti, spolehlivosti dat, jejich přesnosti, včasnosti, dochvilnosti, dostupnosti, srozumitelnosti, jasnosti, srovnatelnosti a soudržnosti.

Pro zajištění tohoto závazku kvality má ESS dvě poradní instituce, z nichž jedna dohlíží na dodržování zásad kvality a druhá zastupuje hlas uživatelů a respondentů. Jedná se o:

Evropskou poradní komisi pro dohled nad statistikou (ESGAB)

ESGAB tvoří 7 nezávislých členů, kteří jsou odborníky s vynikajícími znalostmi v oblasti statistiky. Komise (Eurostat) je zastoupena jako pozorovatel. Úkolem této nezávislé poradní komise je především vyhodnocovat dodržování Kodexu v rámci ESS. Komisi (Eurostatu) dále poskytuje poradenství o vhodných opatřeních k aplikaci Kodexu, o vhodném způsobu jeho šíření mezi uživatele a respondenty, a konečně je také Komisi nápomocna při jeho aktualizaci. ESGAB může také poskytovat rady v otázkách důvěry uživatelů v evropskou statistiku.

Evropský statistický poradní výbor (ESAC)

ESAC tvoří 24 členů. Tento výbor zastupuje uživatele, respondenty, pracovníky akademických a sociálních institucí a administrativy EU. Jednou z jeho hlavních funkcí je zajistit, aby při sestavování Evropského statistického programu byly brány na zřetel potřeby uživatelů, efektivita vynakládaných prostředků a také zátěž respondentů vznikající při vyplňování dotazníků u šetření pro evropské účely.

Více informací na internetových stránkách Evropského statistického systému