Závazek o důvěryhodnosti statistiky v ČR

 

Shrnutí pro občany

V nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/759 ze dne 29. dubna 2015, kterým se mění nařízení (ES) č. 223/2009, o evropské statistice (dále jen „nařízení“), je nově uveden článek 11 odst. 3 o „Závazcích o důvěryhodnosti statistiky“, jehož účelem je další rozvoj kvality evropské statistiky a posílení důvěry uživatelů a veřejnosti. Nařízení zdůrazňuje spoluodpovědnost členských států EU za uplatňování principů Kodexu evropské statistiky (dále jen „kodex“). K tomu (vlády) členských států dle potřeby přijímají specifické politické závazky ke zlepšení nebo zachování podmínek pro naplňování kodexu. V praxi to znamená především vytváření vhodného institucionálního prostředí, v němž statistický úřad EU a národní statistické úřady vykonávají svou činnost.

V současných podmínkách České republiky naplňuje „Závazek o důvěryhodnosti statistiky“ již existující platná právní úprava, která definuje činnost státní statistické služby (tzn. především zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě), a dále systém právních předpisů, které upravují fungování exekutivní sféry (zejména Ústava České republiky, kompetenční zákon č. 2/1969 Sb., Legislativní pravidla vlády a Jednací řad vlády). Nedílnou součástí uvedeného rámce je i výše zmíněné a přímo aplikovatelné, pro členské země EU závazné nařízení. Systém výše uvedených právních předpisů zabezpečuje potřebné podmínky pro naplňování všech zásad kodexu, které se týkají institucionálního prostředí, a v případě nutnosti i rozvoj v této oblasti.

Kodex stanoví celkem 16 zásad, jak se má v souladu s nařízením a nejlepší statistickou praxí evropská statistika zpracovávat, šířit a rozvíjet. Část zásad se zabývá i institucionálním prostředím. Mezi tyto patří profesionální nezávislost, oprávnění ke shromažďování údajů a přístup k datům, přiměřenost zdrojů, závazek zajišťování kvality, důvěrnost statistických údajů a ochrana dat, nestrannost a objektivita. Další části kodexu se pak zabývají statistickými procesy a výstupy včetně jejich kvality, přičemž jejich naplňování je již v kompetenci konkrétních producentů evropské statistiky. Kodex je dle potřeby přezkoumáván a aktualizován Výborem pro evropský statistický systém a jeho aktuální znění je zveřejňováno Evropskou komisí (Eurostatem). Plnění kodexu je pravidelně monitorováno formou sebehodnocení a také formou externího hodnocení (tzv. peer review).

 

 

  • Přehled ustanovení národních předpisů