Zavádění systému řízení kvality na Českém statistickém úřadě

 

EU - ESF - Operační program Zaměstnanosti

Český statistický úřad je ústředním orgánem státní správy České republiky s celostátní působností a služebním úřadem podle zákona o státní službě. Dlouhodobou snahou Českého statistického úřadu je do svých věcných agend zavádět inovační aktivity, které směřují ke zvyšování kvality výkonu a zároveň reflektují moderní trendy ve veřejné správě.

Vláda ČR usnesením č. 275 ze dne 10. dubna 2017 schválila Metodiku zavádění řízení kvality ve služebních úřadech. Na základě této metodiky byl zpracován Metodický pokyn pro řízení kvality ve služebních úřadech, jehož znění pod čj. 1063/17 vzala vláda dne 11. října 2017 na vědomí.

Obsahově projekt reaguje na provedenou analýzu současného stavu, která reflektuje doporučení z ní vzešlých. Výstupy z analýzy ukázaly, že některé aktivity na úřadě probíhají, ale nejsou vhodně nastaveny, či jsou nastaveny a zavedeny nedostatečně, a je třeba je lépe koordinovat a dále rozvíjet.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality řízení a fungování Českého statistického úřadu, kterého bude dosaženo prostřednictvím dílčích cílů, a to rozvojem strategického řízení a plánování a zefektivnění řízení lidských zdrojů. Implementace výše uvedených cílů přinese úřadu z dlouhodobého hlediska výhody spočívající ve vytvoření efektivního prostředí, v získání nástrojů potřebných pro naplňování strategií, plnění úkolů úřadu a záměrů jeho vedení. Naplnění plánovaných cílů podpoří účinnou koordinaci aktivit úřadu, konkrétní vymezení odpovědností a pravomocí, moderní způsoby správy vnitřní dokumentace a předpisů, které budou zpřehledněny, a účelné nastavení vnitřní a vnější komunikace.

Projekt je realizován v rámci Operačního programu Zaměstnanost a je podpořen finančními prostředky z ESIF.

Název projektu: Zavádění systému řízení kvality v Českém statistickém úřadě

Registrační číslo: CZ.03.4.74/0.0/0.0/15_019/0016015

Termín realizace projektu: 1. 1. 2020 – 30. 6. 2023

Adresa realizace: Na Padesátém 3268/81, 100 82 Praha 10 Strašnice

Finanční rámec projektu:

Celkem: 12 325 493,75 Kč
Z toho ESIF: 9 966 764,00 Kč
Z toho SR: 2 358 729,75 Kč

Cíl projektu:

 • Zvýšit kvalitu řízení a fungování Českého statistického úřadu

Dílčí cíle:

 • Zvýšení kvality strategického rozvoje služebního úřadu
 • Zvýšení kvality řízení služebního úřadu
 • Zvýšení kvality řízení lidských zdrojů služebního úřadu

Klíčové aktivity projektu:

 • KA 01: Strategie rozvoje služebního úřadu
 • KA 02: Systém definování měřitelných cílů služebního úřadu
 • KA 03: Systém odpovědností a pravomocí
 • KA 04: Systém interních předpisů
 • KA 05: Systém komunikace ve služebním úřadu
 • KA 06: Systém řízení změn              
 • KA 07: Politika lidských zdrojů
 • KA 08: Vyhodnocení zavedeného systému řízení kvality
 • KA 09: Řízení, administrace a publicita projektu

Cílová skupina: zaměstnanci Českého statistického úřadu

Operační program: Operační program: Zaměstnanost

Řídicí orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Prioritní osa: 4 Efektivní veřejná správa

Investiční priorita: 4.1 Investice do institucionální kapacity a efektivnosti veřejné správy a veřejných služeb na celostátní, regionální a místní úrovni za účelem reforem, zlepšování právní úpravy a řádné správy.

Specifický cíl:

SC 4.1.1 Optimalizovat procesy a postupy ve veřejné správě zejména prostřednictvím posílení strategického řízení organizací, zvýšení kvality jejich fungování a snížení administrativní zátěže;
SC 4.1.2 Profesionalizovat veřejnou správu zejména prostřednictvím zvyšování znalostí a dovedností jejích pracovníků, rozvoje politik a strategií v oblasti lidských zdrojů a implementace služebního zákona.

Výzva: 03_15_019 Výzva pro projekty podporující implementaci Strategického rámce rozvoje veřejné správy ČR pro období 2014 - 2020

Výsledek: Zpráva z přezkumu plnění kritérií zlepšování